Home About Browse Search
Svenska


Svännel, Jessica, 2015. Potentialen för inkludering av urbana ekosystemtjänster i planeringen : en fallstudie av Brunnshög, Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Det här examensarbetet ämnar studera förutsättningarna att inkludera olika urbana
ekosystemtjänster i planeringen för den framtida stadsdelen Brunnshög, Lund. I en
värld med urbanisering som drivande kraft för stadens expansion söker
stadsplaneringen idag hållbara metoder för hur städerna ska utvecklas. Två idag
välanvända ledord är tät stadsbyggnad och förtätning. Dessa tillväxtprinciper sätter
dock stadens grönstruktur under högt tryck. I den urbana grönstrukturen produceras
vissa av de ekosystemtjänster som tillgodoser människans efterfrågan av både resurser
och tjänster från världens ekosystem. Ett viktigt steg i att kunna skapa ramverk och
riktlinjer för ekosystemtjänsternas tillämpning i planeringen är att förstå hur
praktikerna ser på, och uppfattar, ekosystemtjänster. Trots det är det ovanligt att
aktörers upplevda värden inkluderas i värderingen av ekosystemtjänster. Då fysisk
planering är beroende av att finna en accepterad kompromiss för hur den ska lösas är
det viktigt att förstå hur aktörer förhåller sig till olika frågor och hur dessa intressen
kan samordnas för att nå en gemensam samsyn i frågan om ekosystemtjänster.
Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer med aktörer som påverkar eller har
påverkat den fysiska planeringen av Brunnshög på olika sätt. Studien tar upp hur olika
aktörer förhåller sig till olika ekosystemtjänster för att sedan analysera graden av
samsyn mellan aktörerna. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att integrera
ekosystemtjänsterna i planeringen. I studien visar sig framförallt de kulturella och
enstaka reglerande ekosystemtjänsterna värderas som viktigast för Brunnshög. De
försörjande ekosystemtjänsterna värderas generellt lågt medan stödjande och reglerande
ekosystemtjänster värderas i mitten. Studien lägger fram fyra villkor som i studien visar
sig avgörande för graden av samsyn. Om en ekosystemtjänst kan tillgodose dessa fyra
villkor råder det en hög samsyn och stor potential att integreras i planeringen.
Ekosystemtjänster som däremot upplevs stå i konflikt med ett eller flera villkor råder
det generellt lägre samsyn kring. I de fall ekosystemtjänsten inte upplevs uppnå något
av dessa villkor råder också en hög grad av samsyn men förväntas ha en låg potential
att inkluderas i planeringen.

,

This thesis intends to study the conditions to include different urban ecosystem
services in the spatial planning for the future city district of Brunnshög, Lund. In a
world with urbanization as a driving force for city expansion with dense urban
planning as watchword, the green structure of the city is under gamble. Within this
urban green structure some of the ecosystem services that supply human demand for
resources and services from the worlds ecosystems are produced. One important step
in being able to create frameworks and guidelines for ecosystem service
implementation in spatial planning is to understand how the stakeholders view and
understand ecosystem services. Nevertheless, it is rare that stakeholders are included in
the valuation of ecosystem services. As spatial planning depends on finding an
acceptable compromise for how it should be solved it is important to understand how
different stakeholders relate to different issues and how these interests can be
coordinated to achieve a common consensus for ecosystem services.
The empirical work is based on semi-structural interviews with stakeholders that affect
or have affected the spatial planning of the district in various ways. The study discusses
how different stakeholders relate to different urban ecosystem services and then
analyzes the degree of consensus surrounding the potential to integrate ecosystem
services between the stakeholders. From there I discuss the conditions for integrating
ecosystem services in spatial planning. Above all, the study proves that cultural and
also a few regulating services are valued as the most important for the district. The
stakeholders generally value provisioning services very low while regulating and
supporting services are valued in between. I come up with four conditions that in the
study shows are crucial to the degree of consensus. If an ecosystem service can satisfy
those four conditions there is a high level of consensus and great potential to be
integrated into the planning. Ecosystem services that are perceived to be in conflict
with one or more conditions there is generally less consensus on. In most cases, the
ecosystem service is not perceived to achieve any of these conditions, there is also a
high degree of consensus, but is expected to have a low potential to be included in the
planning.

Main title:Potentialen för inkludering av urbana ekosystemtjänster i planeringen
Subtitle:en fallstudie av Brunnshög, Lund
Authors:Svännel, Jessica
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Persson, Bengt and Bengtsson, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar stadsplanering, socioekologiskt stadsbyggande, urbana ekosystemtjänster, värdering, aktörer, samsyn, integrering, Lund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2016 14:45
Metadata Last Modified:31 May 2016 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics