Home About Browse Search
Svenska


Lorentzson, Jessica, 2023. Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Medskapande design är ett sätt att verka för mer inkluderande
planeringsprocesser i urban miljö, där medborgare ges möjlighet att påverka
samhällsutvecklingen och bidra till socialt hållbara städer. Målet är att öka
medborgarinflytandet i samhällsplaneringen, men många planerare och arkitekter
saknar riktlinjer för hur medborgare ska involveras, eftersom det inte råder
konsensus om hur medskapande designprocesser ska gå till. De är ofta komplexa
och tidskrävande processer som ställer krav på styrning för att kunna genomföra
dem med goda resultat.
Landskapsarkitekten har genom sina kunskaper i planering och gestaltning av
utemiljöer möjlighet att stödja medborgarnas inflytande i samhällsplaneringen.
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka landskapsarkitektens roll och
ansvar i medskapande designprocesser. Därtill har uppsatsen sökt förstå
landskapsarkitektens tillvägagångssätt i medskapande designprocesser, vilka
möjligheter och utmaningar denne möter, samt vilken kompetens som behövs.
Genom en litteraturstudie och intervjuer med tre landskapsarkitekter som har
erfarenhet av medskapande design, så har uppsatsen mynnat ut i följande
huvudfynd:
• Landskapsarkitektens roll är att möjliggöra deltagarnas inflytande under
designprocessen, och ansvaret är att planera och genomföra processen
och leverera ett slutresultat som motsvarar beställarens och deltagarnas
önskemål.
• Landskapsarkitektens främsta kompetens ligger i att se helheten och att
befinna sig i flera skalor och tidsrymder samtidigt, samt förstå vad som går
att genomföra. Även social och pedagogisk kompetens framhålls som
viktigt för att bemöta deltagarna och vara lyhörd för deras idéer och hjälpa
dem utveckla dessa.
• Det finns inget generellt tillvägagångssätt i landskapsarkitektens
medskapande designprocess: metoder anpassas efter vilka deltagarna är,
projektets ramar och skede i planeringsprocessen. Genom att utforska och
analysera platsen med deltagarna så byggs det upp en förståelse för
platsens utmaningar och möjligheter.
• Tid och budget är de största utmaningarna och sätter begränsningar för
deltagarnas inflytande, efter beställarens krav att processen ska vara tids-
och resurssnål.

,

Co-design is a way to promote more inclusive planning processes in the urban
environment, where citizens are given the opportunity to influence community
development and contribute to socially sustainable cities. The aim is to increase
citizen influence in urban planning, but many planners and architects lack
guidelines on how to involve citizens, as there is no consensus on how to conduct
participatory design processes. They are often complex and time-consuming
processes that put demands on management in order to implement them
successfully.
Through their knowledge in planning and designing outdoor environments,
landscape architects have the opportunity to support citizens' influence in urban
planning. The purpose of this paper is therefore to examine the role and
responsibility of the landscape architect in co-design processes. In addition, the
paper has sought to understand the landscape architect's approach within co-
design processes, the opportunities and challenges they face, and the skills
needed. Through a literature study and interviews with three landscape architects
who have experience of co-design, the paper has resulted in the following main
findings:
• The role of the landscape architect is to enable the participants' influence
during the design process, and the responsibility is to plan and implement
the process and deliver an end-result that corresponds to the wishes of the
client and the participants.
• The landscape architect's main competence lies in seeing the whole picture
and being within several scales and time frames simultaneously, as well as
understanding what is feasible. Social and pedagogical skills are also
highlighted as important for dealing with participants, listening to their
ideas and helping them to develop them.
• There is no general approach to the landscape architect's co-design
process: methods are adapted to the participants, the project framework
and the stage of the planning process. By exploring and analyzing the site
with the participants, an understanding of the site's challenges and
opportunities is built up.
• Time and budget are the biggest challenges, and they limit the participants'
influence, following the client's requirement that the process should be
time and resource efficient.

Main title:Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur
Authors:Lorentzson, Jessica
Supervisor:Fors, Hanna
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medskapande design, medborgarinflytande, co-design, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18829
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 08:05
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics