Home About Browse Search
Svenska


Lönnqvist, Hanna, 2014. Ekosystemtjänster i bostadsmiljö : ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning av en bostadsgård i Lindängen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
28MB

Abstract

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ekosystemtjänsternas potential för att användas i designprocessen av en bostadsgård i Lindängen
i Malmö. Frågeställningarna som arbetet utgår från är; Vad innebär konceptet om ekosystemtjänster i den mindre skalan? och Vilka ekosystemtjänster kan integreras
i en gestaltning för att få en ekologisk och socialt orienterad bostadsgård? Metoderna som använts är litteraturstudie, samtal, platsstudier, gestaltningsförslag
och gåturer. Studien utgår från en bostadsgård i Lindängen i Malmö vilket är del av ett miljonprogramsområde från rekordårens byggande.
Millennium Ecosystem Assessment gjorde en omfattande utredning av världens ekosystem i början av 2000-talet. Den visade på att många av ekosystemen som finns idag är hotade, och därmed försvagas möjligheterna till att
leverera ekosystemtjänster som människan är beroende av. Människan behöver naturen och ekosystemens funktioner, några exempel är att det ger rent vatten, förhindrar jorderosion, reglerar temperaturen och får oss att
må bra. Begreppet om ekosystemtjänster utvecklades i början av 1980-talet i ett samarbete mellan ekologer och ekonomer. Syftet var att utveckla ett vetenskapligt ramverk som kan mäta värdet på det som ekosystemen producerar till samhället. Begreppet som utvecklades ledde till att samhället fick upp ögonen för naturens viktiga betydelse för människan. Det finns flera men ganska snarlika indelningar av ekosystemtjänster som är gjorda av olika instanser. De delas ofta in i fyra kategorier som är de stödjande, försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna.
De urbana ekosystemtjänsterna är mest aktuella att titta på i uppsatsens sammanhang. Ekosystemen som finns i staden fungerar i enlighet med urbana omständigheter som bland annat påverkar temperaturen, vattencykeln, djurlivet och luftkvaliteten. Naturen kan genom ekosystemtjänster förbättra förhållanden som inte verkar positivt för
människor och djurliv. Ofta går ekosystemtjänsterna hand i hand med flera andra funktioner som en bostadsgård behöver. Förutsättningarna för att kunna integrera ekosystemtjänster blir bättre ju större yta den har, därför finns mycket potential hos miljonprogramsgårdarna att inhysa flera tjänster. Bostadsgården har olika roller och bör vara anpassad för olika aktiviteter då ett stort antal människor delar på ett gemensamt utrymme. Olika ekosystemtjänster som kan integreras i en mindre skala på en bostadsgård är rekreation och hälsa, mikroklimat, dagvattensystem, habitat och biologisk mångfald, odling och mat, estetisk uppskattning och identitet.
Platsstudier gjordes för att få en praktisk och upplevelsebaserad kunskap om hur det går att arbeta med ekosystemtjänster i den fysiska miljön samt inspiration till det kommande gestaltningsarbetet. Ett gestaltningsprogram ligger till grund för gestaltningen som är som en utvecklingsvision av bostadsgården. Speciellt kulturella ekosystemtjänster vävs in i utformningen så som rekreation och hälsa, mental utveckling, platsvärde och social sammanhållning. Även förbättringar för dagvattenhantering, pollinerande djur och mattillgång görs på bostadsgården. Diskussionen i uppsatsens avslutande del diskuterar ekosystemtjänster som en god metod för ekologisk design i mindre skalor. Det är bra att förhålla sig till konceptet vid inventering och för att formulera motiv till hållbara gestaltningsåtagande som även gynnar människan. Men begreppet är inte den enda lösningen till de miljömässiga svårigheter som världen står inför, utan det är endast ett verktyg i processen till förbättring.

,

The purpose of this master’s thesis is to investigate the potential of ecosystem services to be used in the design process of a residential yard in Lindängen in Malmö. The thesis is build upon two questions; What does the concept about ecosystem services mean in a smaller scale? and Which ecosystem services can be integrated in a design to achieve an ecological and social oriented residential yard? The methods that have been used are; literature studies, dialogues, site studies, design proposal and walking tours. The residential yard in Lindängen where the study takes place is a part of the million program from the construction peak in Malmö.
In the beginning of 21:th century, the Millennium Ecosystem Assessment did a comprehensive investigation of the world’s ecosystems. The result of this investigation showed that many ecosystems today are threatened and because of that the possibilities to serve ecosystem services to humans
weakens. Human kind depend on nature and the functions of the ecosystems, some examples of this are; fresh water, prevention of soil erosion, regulate temperature and bring us better well being. The concept about ecosystem services was developed by a cooperation between ecologists and economists in the beginning of the 80’s. The purpose was
to develop a scientific framework to be able to measure the value of the produced ecosystem services. The concept led to people’s awareness of the importance that nature holds. There are many altough fairly similar divisions of ecosystem services that are made by several institutions.
The services are often categorized in four groups which are; supporting, provisioning, regulating and cultural services.
Urban ecosystem services are most relevant in the context of this thesis. The ecosystems that the city holds are working according to the special conditions in a city that for example affect temperature, water cycle, wildlife and air quality. Often ecosystem services moves along with the needs of several other functions a residential yard requires. The possibilities to integrate ecosystem services are preferable to a yard with a big area, therefore are there a lot of of potential to incorporate services to
residential yards in the million program. Residential yards receive different roles and should be adapted to different activities when lots of people share a common area. Ecosystem services that are possible to make a difference
in smaller scales are; recreation and health, microclimate regulation, storm water management, habitats and biological diversity, cultivation and food production, aesthetic appreciation and identity.
Site studies were made to get a practical and experience based knowledge of how to work with ecosystem services in the physical environment and to get inspiration to the upcoming design work. A design program is the basis for the design that works as a vision for further development for the yard. Especially cultural ecosystem services will be integrated in the design such as recreation, cognitive development, aesthetic benefits, place value and social cohesion. Also actions for pollinating animals, food supply and storm water management are made in the residential yard.
One conclusion is that the concept with ecosystem services could be a good working method for ecological design even in smaller scales. It is a way to do inventory and to motivate the design with sustainable motives that also favors humans. But the concept is not the only solution to the environmental problems that the world stands in front of; it’s only one tool in the process of progression.

Main title:Ekosystemtjänster i bostadsmiljö
Subtitle:ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning av en bostadsgård i Lindängen
Authors:Lönnqvist, Hanna
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Persson, Bengt and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, gestaltning, gåtur, bostadsgård, Malmö, Lindängen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2014 13:13
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics