Home About Browse Search
Svenska


Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I takt med att samhället expanderar så sker utbyggnad av vårt infrastrukturnät. Sverige står
inför stora infrastruktursatsningar, inom bland annat järnväg, som inte varit aktuellt på 150 år.
Transportinfrastruktur med dess anläggningar innebär stor påverkan på landskapet. Rekreation
och friluftsliv är viktiga värden i natur- och kulturmiljöer, men de är likaså betydelsefulla resurser
i arbetet för att möta de utmaningar som finns med folkhälsan. Det innebär att exploatering av
betydelsefull mark, bör göras utifrån ett motiverat underlag där rekreations- och friluftslivsvärden
synliggörs, bevaras samt beaktas.
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förutsättningar, påverkan samt potential för
rekreation och friluftsliv i planeringsprocessen för infrastrukturprojekt inom järnväg och väg. En
litteraturstudie har genomförts som är fördelad i två huvudavsnitt. Första delen behandlar betydelsen
av dessa värden samt de förutsättningar som finns på en övergripande samhällsplaneringsnivå.
Andra delen av litteraturstudien fördjupas sedan inom infrastrukturfrågan. Utöver litteraturstudien
har intervjuer genomförts och avslutningsvis presenteras referensprojektet Ny stambana
Hässleholm-Lund. Referensprojektet utgör ett praktiskt exempel där potential undersöks för att
kunna synliggöra rekreation- och friluftsvärden. Sammanfattningsvis framgår förutsättningar
för att bevara och beakta rekreation och friluftsliv i infrastrukturprojekt. Därtill diskuteras
kring nuvarande lagstiftning, politiska mål och riktlinjers möjligheter till att ge rekreation och
friluftsliv en erkänd plats i infrastrukturprojekt. Rekreations-och friluftslivsvärden får tyngd i
kunskapsunderlag och analyser och därmed är dessa viktiga förutsättningar. Fortsättningsvis finns
potential inom stärkta juridiska och strukturella förutsättningar som lyfter värdet av rekreation
och friluftsliv och ställa krav på ett bättre kunskapsunderlag.

,

As the society expands, the network-infrastructure is expanding. Sweden faces demanding
infrastructure interventions, including for example the rail systems, which has not been on the
agenda in 150 years. Transport infrastructure, with its related constructions, have a huge impact
on the landscape. Recreation and outdoor life are important values in the context of natural- and
cultural environments, but they are also valuable resources in the work of trying to meet the
demands related to public health. This means that exploitation of valuable land, should be based
on well-grounded materials, where recreational-and outdoor values have become recognized,
maintained and addresses properly.
The purpose with this thesis have been to investigate the preconditions, impact as well at the
potential for recreation and outdoor life in the planning process for infrastructure projects, related
to railway and road. A literature study has been conducted, which has been divided into two main
sections. The first part illustrates the importance of these two values, as well as the prevailing
conditions at a community planning level. The second part of the literature study covers the more
profound question concerning the infrastructure. Beside the literature study, several interviews
have been conducted, finally a reference project is presented, Ny stambana Hässleholm-Lund.
The reference project constitutes a practical example where the potential of highlighting the
values of recreation and outdoor life is investigated. In summary, the preconditions concerning the
preservation and consideration of recreation and outdoor life values within infrastructure projects,
are emphasized. In addition to this, the possibilities of admitting the importance of recreation
and outdoor life values in infrastructure projects, related to current legislation, political goals
and guidelines are further discussed. The values related to recreation and outdoor life are given
substance in analyses and knowledge base documents and are thereby essential preconditions.
Henceforth, underlying potential exists within strengthened legal and structural conditions, which
can emphasize the values related to recreation and outdoor life, and demand better knowledge
base.

Main title:Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet
Subtitle:förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn
Authors:Smedbro, Cecilia
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:friluftsliv, rekreation, infrastrukturprojekt, järnväg, väg, höghastighetståg, juridiska förutsättningar, potential, förutsättningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16274
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2020 11:47
Metadata Last Modified:05 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics