Home About Browse Search
Svenska


Losman Nädele, Klara, 2021. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
40MB

Abstract

Det här arbetet är sprunget ur den allt vanligare företeelsen att gamla industriområden förändras till generiska platser till följd av förtätning. Områden som
dessa besitter ofta platsspecifika egenskaper som kan ligga till grund för unika livsmiljöer.

Mellan järnvägen och Storsjön i Östersund sträcker sig Storsjöstråket. Här pågår just nu ett typiskt förtätningsprojekt med bostäder, kontor och verksamheter. Som i många andra projekt strävar man även här efter att ha en hållbar profil. Längs Storsjöstråket planeras dessutom etablering av ett nytt vattenreningsverk, vars omgivning kräver noggrann utformning för att få en mänsklig skala.

Målet med detta arbete har varit att identifiera Storsjöstråkets platsspecifika egenskaper och låta dessa stå som grund för ett gestaltningsförslag. Ambitionen är att omvandlingen av stråket ska möta kommande miljömässiga påfrestningar, samt det nya flödet av människor. Syftet är att ta fram ett förslag till gestaltning där ledord som ekologisk och social hållbarhet styr utformningen av platsen.

Med hjälp av gestaltningsförslaget besvaras frågan om hur mål 11 och 15 ur Agenda 2030 kan vara med och styra utformningen av urbana miljöer. Gestaltningen materialiserar även Storsjöstråkets platsspecifika egenskaper. Under
processen vägs ekologiska och sociala intressen mot varandra. I designförslaget ligger fokus på att restaurera Storsjöns kantzon, samtidigt som den tillgängliggörs för alla.

För att konkretisera ekologisk och social hållbarhet verkar de globala målen 11 och 15 vägledande under arbetet. Inför gestaltningsarbetet görs en övergriplig litteraturstudie om hållbar utveckling och sjöar. Dessutom genomförs en dokumentstudie om Östersund.

Slutligen konstateras att mer kunskap om restaurering av vattenlandskap behövs. Framförallt i urbana miljöer, gärna i de norra delarna av Sverige.

,

As a result of densification, more and more industrial areas are transformed into generic places with little consideration of place-specific attributes. Areas such as these often possess site-specific characteristics that can form the basis for unique living environments.

The promenade Storsjöstråket in Östersund is located between the railway and the Big Lake. This area is facing a typical densification project, with new hou�sing, offices and businesses. The aim is to develop the area in a sustainable way. Along Storsjöstråket, there are also plans to build a water treatment plant. The surroundings of which require careful design to keep a human scale.

The aim of this work has been to identify site-specific properties of Storsjöstråket. These are the basis for a design proposal. The new design should meet future environmental challenges, as well as creating space for the new flow of people. The purpose is to create a proposal where keywords such as ecological and social sustainability guide the design.

As a way to concretize ecological and social sustainability, the global goals 11 and 15 act as guidelines during the work. A literature study was made on sustainable development and lakes. Further, a document study was made on general information of Östersund.

The design proposal answers the question of how the goals 11 and 15 can guide the design of urban environments. The design also materializes Storsjöstrå�ket’s site-specific properties. During the process ecological and social interests balance each other. The design proposal focuses on restoring Storsjön’s seashore, while at the same time making it accessible for everyone to use.

Lastly, it is suggested that more knowledge about the restoration of water lands�capes is needed. Especially in urban environments, preferably in the northern
parts of Sweden.

Main title:Storsjöstråket
Subtitle:ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land
Authors:Losman Nädele, Klara
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekologisk, restaurering, Storsjön, Östersund, social, hållbarhet, platsspecificitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17246
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2021 08:49
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics