Home About Browse Search
Svenska


Lundin Trotzig, Anna, 2015. Öppen dagvattenhantering i staden : en mångfunktionell resurs. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Öppen dagvattenhantering används främst för att minska avrinningen lokalt samt för att höja kvaliteten på dagvatten, och det faktum att det kan bidra med många fler värden än dessa glöms till viss del bort vid planeringen. För att motivera öppen dagvattenhantering i en förtätad stad är det däremot nödvändigt att kombinera det med så många funktioner som möjligt för att på så vis utnyttja stadens värdefulla utrymme effektivt. Syftet med arbetet som grundar sig i en litteraturstudie är att belysa de värden som den öppna dagvattenhanteringen kan bidra med till staden och att undersöka hur öppen dagvattenhantering kan rymmas i en tät stadsmiljö. Utöver de två ovan nämnda funktionerna så kommer den här uppsatsen även fokuserar på hur öppen dagvattenhantering kan bidra med estetiska, rekreativa och biologiska värden.
I framtiden kan det bli nödvändigt att utveckla städers dagvattenhantering för att möta de ökade mängderna nederbörd som förväntas komma med framtida klimatförändringar, och öppen dagvattenhantering har potential att bli en del av en framtida hållbar dagvattenhantering. Det kan lindra effekterna av stora mängder nederbörd genom att bidra med fler genomsläppliga ytor där dagvattnet kan hanteras lokalt i en hårdgjord miljö. Samtidigt kan det tillföra unika kvaliteter till stadens nät av grönområden.
För att öppen dagvattenhantering ska bli ett hållbart alternativ är det viktigt att det är accepterat av allmänheten, och generellt så uppskattas öppen dagvattenhantering av allmänheten då det bidrar med mer grönska och erbjuder rekreation i närheten av vattenmiljöer. Öppen dagvattenhantering som ser naturlig ut uppskattas till viss del mer än de som ser alltför konstgjorda ut, vilket är positivt då detta även gynnar den biologiska mångfalden. Däremot finns det en risk att de uppfattas som stökiga och för att kombinera värden för både människa och djur krävs en del planering. Med hjälp av information går det även att öka allmänhetens medvetenhet om öppen dagvattenhanteringens värden och funktioner.
Öppen dagvattenhantering har potential för att bli ett uppskattat inslag i den urbana miljön samtidigt som det gör städerna mer motståndskraftiga mot förväntade klimatförändringar. Däremot finns det inte plats för dem överallt i staden, och därför blir det viktigt att utvärdera vart de ska anläggas för att utnyttja de värden de kan bidra med så effektivt som möjligt.

,

Open storm water systems are mainly used to reduce the storm water run-off and to raise the quality of the storm water, and in the planning progress it is sometimes forgotten that it has many more values to offer. To motivate the use of open storm water systems in the city where the space is valuable it is necessary to combine it with as many other values as possible. The purpose of this paper is to illustrate the values that open storm water systems has to offer to the city and to examine in what way open storm water systems can be applied in a dense city structure. Beyond the main functions this paper will focus on in which way open storm water systems can add aesthetical, recreational and biological values to the city.
To cope with the increased amounts of precipitation that are expected as a result of the climate changes it can be necessary to develop the storm water management in the cities. Open storm water systems can be part of a sustainable development of the storm water management. It can mitigate the effects of heavy rainfalls through adding permeable surfaces where storm water can be managed locally, and at the same time it contributes with unique qualities to the green network in the city.
It is important that open storm water systems is accepted by the public to make it a sustainable alternative, and generally it is an appreciated part of the city as it makes the built area greener and offers recreation close to water. Open storm water systems that look natural are often more appreciated than the ones that look too man-made. This makes it easier to combine values for people and animals, since biological diversity benefit from the ones that look more natural. There is a risk though that the public might find them a little bit messy and some planning is necessary to combine values for both human and animals. It is possible to raise people’s awareness towards the functions of open storm water systems through information.
Open storm water systems have the potential to become a valued part of the city and at the same time make the cities more resistance towards the expected climate changes. There are however not enough space for them everywhere in the city, and to get the most out of the values it can offer to the city it is therefore important to evaluate where the open storm water systems should be placed.

Main title:Öppen dagvattenhantering i staden
Subtitle:en mångfunktionell resurs
Authors:Lundin Trotzig, Anna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Sarap, Tiina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, öppen dagvattenhantering, urban planering, ekosystemtjänster (estetiska, rekreativa, biologiska), översvämningsrisk, mångfunktionella ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2016 06:57
Metadata Last Modified:19 Apr 2016 06:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics