Home About Browse Search
Svenska


Berg, Hanna, 2024. Omgestalta gatan : en omfördelning av gatans utrymme för att lösa den förtätade stadens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Gatan är en stor del av staden och spelar en central roll för stadens helhet. Som Jane Jacobs uttryckte sig ”Think of a city and what comes to mind? It’s streets” (Jacobs 1961:29). I takt med att befolkning ökar i städer behöver staden byggas tätare. I den förtätade staden är det i synnerhet gatan och bebyggelsen som utgör staden. Historiskt sett har gatan haft som grundläggande syfte att transportera människan. Idag transporterar sig många människor med bil vilket gör att biltrafiken tar upp stora delar av gatan. Vid förtätning krävs en yteffektiv användning av gatan och biltrafiken måste därmed få ta mindre plats. Bilens plats i gatan bör ersättas med plats dels för andra yteffektiva transportsätt, såsom gång och cykling, och dels med plats för grönska och lokal dagvattenhantering. Då dessa inte bara har en positiv inverkan på människan utan också på klimatet. Urbana miljöer drabbas av översvämningar och värmeöeffekten i takt med att klimatet förändras. I den förtätade staden där grönområden och ytor med genomsläppliga material tas i anspråk, blir klimatförändringarna än mer påtagliga. Genom att omfördela gatans utrymme i befintliga stadsområden kan en del av utmaningarna med förtätning löses.

,

The street forms a large part of the city and plays a central role for the cities completeness. As Jane Jacobs expressed herself ”Think of a city and what comes to mind? It’s streets” (Jacobs 1961:29). When the population increases in cities, the city needs to be built more densely. In the densified city it is especially the street and the buildings that make up the city. In the history the fundamental purpose of the street has been to transport people. Today many people transport themselves by car which results in car traffic taking up major parts of the street. In the case of densification efficient use of the space is necessary, therefore the space for car traffic must decrease in streets. The space for car traffic should be replaced with place both for other more space-efficient modes of transports, such as walking and cycling, and more place for greenery and stormwater management. Thus this does not only have positive impacts in the wellness of people but also for the climate. Urban environments suffer from flooding and heat island effects as the climate changes. In the densified city where green areas and surfaces with permeable materials are built on, the climate changes are even more noticeable. By redistributing the street space in existing areas it is possible to mitigate the challenges of densification.

Main title:Omgestalta gatan
Subtitle:en omfördelning av gatans utrymme för att lösa den förtätade stadens utmaningar
Authors:Berg, Hanna
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gata, gaturum, gatuutformning, omgestaltning, omfördelning, förtätning, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19927
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2024 06:19
Metadata Last Modified:27 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics