Home About Browse Search
Svenska


Berg, Arvid, 2021. Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden : drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sjukhuset som institution och sjukhusområdet som plats har under en lång tid vänt sig aningen inåt från resten av staden men under de senaste 20 åren har en trend med visioner om att integrera sjukhusområden mer i staden vuxit fram. Teorier framhäver en sammanflätning av universitet, sjukhus, näringslivet som viktiga delar i en regional tillväxtpolitik som syftar till att skapa konkurrenskraftiga och innovativa regioner i en postindustriell kunskapsera. Teorier om det offentliga rummet betonar ord som gemensamhet, öppenhet och tillgänglighet men samtidigt beskrivs tendenser där det offentliga rummet snarare beskrivs som en arena för att skapa innovation och tillväxt. Samtidigt lyfter teorier om evidensbaserad design den fysiska utemiljöns påverkan på patienternas hälsa.

Med Nya sjukhusområdet i Malmö som fallstudie undersöker denna studie drivkrafter och argument bakom visionerna om ett sjukhusområde integrerat i staden. En ökad närvaro av universitet och företag inom livsvetenskapsnäringen har som en del av stadens arbete med att omvandla sig till kunskapsstad etablerats på området och byggandet av citytunneln ger sjukhusområdet en central roll i Öresundsregionen. Dessutom bedrivs ett arbete med att skapa vårdande utemiljöer utefter evidensbaserad design och miljöpsykologisk forskning som ofta betonar det urbana och stadsmässiga som sämre miljöer för återhämtning jämfört med naturen. För att undersöka detta har planerings- och visionsdokument från Malmö Stad och Region Skåne analyserats i en kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visar på mål att uppnå synergieffekter mellan universitet, sjukhus och näringsliv vilket delvis förväntas ta fysiska uttryck i stadsrummet och påverkar diskursen kring det offentliga rummet. Detta kan i sin tur ses som en del av en nyliberal diskurs och en regional tillväxtpolitik som syftar till att skapa konkurrenskraftiga regioner i kunskapsekonomins era. En viss konflikt mellan ett ökat stadsliv på området och möjligheten till vårdande utemiljöer identifieras. Samtidigt lyfts stadsintegrationen som en möjlighet för att minska områdets barriäreffekt i staden och öka den upplevda tryggheten, orienterbarheten och tillgängligheten på området för patienter, besökare och personal.

,

The hospital as an institution as well as the hospital area has under a long period of time, in a way been turning itself inwards from the surrounding city. But under the last twenty years, a tendency to work for hospital areas more integrated in the city has been established. Theory underlines the importance of an integration of universities, hospitals and industry as parts of a regional development policy and a neo-liberal discourse with the aim of creating competitive business regions in the postindustrial knowledge based era. Theories of the public sphere emphasizes community, openness and accessibility but meanwhile a neoliberal discourse viewing the public sphere as an arena for creation of innovation and economic growth, is described. Evidence based design theories also points out the outdoor environments effect on patient’s health.

Using the new hospital area in Malmo, Sweden as a case study, this study aims to investigate driving forces and tendencies behind the ambitions of an urban hospital area integrated in the city. An increased presence of universities and life-science industry can be seen in the studied hospital area, which in turn can be seen as part of the citys project of turning Malmo into a ”knowledge city”.
The city tunnel project gives the hospital area a more central role in the region and enables an increased focus on the ”Öresund Region”. Also, work has been done in creating healing outdoor environments, following evidence based design theories that on the other hand emphasizes the natural as a better setting than the urban in its opportunity to work as restorative and stress reducing. To study this phenomena, planning documents from Malmö Stad and Region Skåne have been analyzed.

The result shows that one goal with the integration of the hospital in the city was to reach synergies between university, hospital and industry, which partly expects to be manifested in the urban space and the discourse on the public sphere. This can be seen as part of a neo-liberal discourse and a regional development policy aiming to create competitive businessregions. A conflict between an increased urban setting in the area and the opportunity to create some of the healing outdoor environments, can be found. Meanwhile is the integration in the city also seen as an opportunity to reduce barrier effects in the city and increasing the security and accessibility to the area for patients, visitors, and personnel.

Main title:Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden
Subtitle:drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö
Authors:Berg, Arvid
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sjukhus, sjukhusområde, Malmö, SUS, rumslig integration, det offentliga rummet, landskapsarkitektur, samhällsplanering, hospital, hospital area, Malmo, SUS, spatial integration, public sphere, city planning, landscape architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2021 11:00
Metadata Last Modified:05 Oct 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page