Home About Browse Search
Svenska


Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Jordens livsmiljöer har förändrats kraftigt de sista årtiondena, och det tycks tyvärr fortsätta. Vår ohållbara konsumtion av naturen har skett på bekostnad av biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster. För att få en hållbar planet måste människan göra om och göra rätt, men var börjar man? Ingen kan ju göra allt men alla kan göra något, och detta arbete undersöker den privata trädgårdens möjligheter att bidra till främjandet för jordens ekosystemtjänster.

Privata trädgårdar har stora chanser att bidra till en biologiskt hållbar utveckling, men studier visar att deras innehåll och utformning ofta brister idag. Med sina dominerande gräsmattor, ökade mängd hårdgjorda ytor och bristfälliga vegetation tillhandahåller de inte många förutsättningar för att ekosystemtjänster ska kunna levereras. Bristerna och dess negativa effekter måste belysas för att kunna åtgärdas.

Genom litteraturstudien i detta arbete klargörs ekosystemtjänsternas innebörd och betydelse, och därmed även vikten av att gynna dem. Åtgärder föreslås för de vanligt förekommande bristerna i trädgårdar, i syfte att främja ett antal ekosystemtjänster. Litteraturstudiens resultat har sedan inkorporerats i ett verkligt fall, där ett gestaltningsförslag tas fram för att exemplifiera hur en trädgård kan projekteras för att vara biologiskt hållbar och generera ekosystemtjänster.

Arbetet visar att privata trädgårdar har stor potential i främjandet av ekosystemtjänster om det bara skapas rätt förutsättningar på platsen. Arbetet syftar till att ge trädgårdsägare förståelse för hur deras trädgård kan bidra. Det ska vara tydligt och inspirerande, med förslag som är realistiska och genomförbara i svenska trädgårdar. Arbetet kan förhoppningsvis leda till ett ökat intresse hos trädgårdsägare, men kanske också som ett underlag i åtgärdande syfte.

,

The Earth's habitats have changed dramatically in recent decades, and unfortunately it seems to continue. Our unsustainable consumption of nature has taken place at the expense of biodiversity and vital ecosystem services. To have a sustainable planet, man must change and do the right thing, but where do you start? No one can do everything but everyone can do something, and this work examines the possibilities of the private garden to contribute to the promotion of the earth's ecosystem services.

Private gardens have great opportunities to contribute to biologically sustainable development, but studies show that their content and design are often lacking today. With their dominant lawns, increased amount of paved areas and deficient vegetation, they do not provide many conditions for ecosystem services to be delivered. The shortcomings and their negative effects must be highlighted in order to be remedied.

The study within this thesis clarifies the meaning and significance of ecosystem services, and thus also the importance of benefiting them. Actions are proposed for the common deficiencies in gardens, in order to promote ecosystem services. The results of the literature study have since been incorporated into a real case, where a design proposal is produced to exemplify how a garden can be designed to be biologically sustainable and generate ecosystem services.

The work shows that private gardens have great potential in the promotion of ecosystem services if only the right conditions are created on the site. The work aims to give garden owners an understanding of how their garden can contribute. It should be clear and inspiring, with suggestions that are realistic and feasible in Swedish gardens. The work can hopefully lead to an increased interest among garden owners, but perhaps also as a basis for remedial purposes.

Main title:Privata trädgårdens brister och potential
Subtitle:hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?
Authors:Havéus, Sophie
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, ekosystem, biologisk mångfald, klimatförändringar, ESTER, trädgård, privatträdgård, hållbar utveckling, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2021 09:44
Metadata Last Modified:18 Nov 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics