Home About Browse Search
Svenska


Nessmar, Nathalie and Wetterup, Carolina, 2024. Mikroskogar : med fokus på strukturell uppbyggnad och utveckling i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
42MB

Abstract

Den tillgängliga ytan för grönska är begränsad i städerna och vi behöver ett nytt förhållningssätt för att kunna maximera mängden ekosystemtjänster på den yta som finns att tillgå. Ett tillvägagångssätt är att skapa artrika, dynamiska och strukturrika skogssystem, vilka kan bidra till multifunktionella lösningar i urbana miljöer. I arbetet refereras dessa skogar till som mikroskogar. Arbetet belyser mikroskogar som ett komplement till enskiktade trädplanteringar, vilka kan ge förbättrade förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster och naturlika miljöer i staden. Därutöver bidrar det till en ökad förståelse för hur mikroskogars utformning kan påverka dess funktion.
Resultatet visar att mikroskogar med en flerskiktad struktur kan bidra till en ökad mängd ekosystemtjänster, såsom värme- och vinddämpning, bevarande av biologisk mångfald, bättre hälsa och välmående. Dessutom bidrar en flerskiktad struktur med goda lekmiljöer för barn. För att mikroskogen ska kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas krävs en förståelse för dess fysiska komponenter, såsom växtmaterial, komposition och den dynamiska utvecklingen. Detta kräver i sin tur en förståelse för de naturliga processerna, succession och växtstrategier.
Mikroskogar kan även bidra till otjänster, framför allt i form av otrygghet. Den upplevda otryggheten kan kopplas till vegetationens karaktär och täthet, där inramning, struktur och trygghetsskapande skötselinsatser kan ge en ökad upplevd trygghet. Resultatet visar dessutom att skötsel i form av gallring bidrar till en flerskiktad struktur, där utebliven gallring på sikt ger ett bestånd med mindre utvecklad skiktning. Då mikroskogens flerskiktning är direkt kopplad till dess funktion är gallringen en viktig komponent för att skapa multifunktionella mikroskogar.
Mikroskogar kan anläggas på så små ytor som 10 kvm, men för att det ska uppstå en inre rumslighet eller en omslutande känsla krävs en större yta. Resultatet visar att mikroskogar kan anläggas i flera typsituationer, bland annat i gatu- och torgmiljö, parkmark, skol- eller lekmiljö och i bostadsnära miljöer, men även som lä- och barriärplanteringar, för att skapa multifunktionella gröna lösningar.
Arbetets resultatet tillämpas i fyra prototyper för mikroskogar i relation till olika typsituationer i den planerade stadsdelen Östra Ramlösa i Helsingborg. Prototyperna beskriver den strukturella uppbyggnaden och utvecklingen av mikroskogar, anpassade efter fyra typsituationer i Östra Ramlösa: gatumiljö, torgmiljö, parkmark och skol- eller lekmiljö. Prototyperna visar hur mikroskogar kan utformas på kort och lång sikt, där profildiagram används för att kommunicera den dynamiska utvecklingen över tid. Prototyperna är tänkta att, med en platsspecifik anpassning, kunna appliceras i de fyra typsituationerna på andra geografiska platser såväl i Östra Ramlösa som på andra platser i Öresundsregionen.

,

The available space for green infrastructure is limited in the cities and we need a new approach to provide the maximum amount of ecosystem services. One way to do this is to create dynamic, structure- and speciesrich woodlands, which can contribute to multifunctional solutions in urban environments. In the paper, these woodlands are referred to as microforests. The paper shows how microforests can complement one-layered tree plantings, in order to improve conditions for important ecosystem services and nature-like environments in the city. Moreover, it contributes to a better understanding of how the design of microforests affects their function.
The results show that microforests with a multilayered structure can contribute to an increased number of ecosystem services, such as heat and wind attenuation, biodiversity conservation, improved human health and well-being. In addition, a multilayered structure provides good play environments for children. For microforests to deliver the ecosystem services required, a proper understanding of their physical components, such as plant material, composition and dynamic development is needed. This in turn requires understanding of the natural processes, succession and growth strategies.
Microforests can also contribute to disservices, mainly by way of reduced perceived saftety. Lowered perceived safety can be linked to the character and density of the vegetation, whereas framing, structure and management efforts can increase perceived safety. The results also show that management by thinning contributes to a multilayered structure and the absence of thinning in the long term results in a vegetation stand with less stratification. As the multilayered structure of the microforest is directly linked to its function, thinning is an important component in creating multifunctional microforests.
Microforests can be planted in areas as small as 10 square meters, but a larger area is required to create an inner spatiality. The results show that microforests can create multifunctional green spaces when established in streets and town squares, parks, school or play environments as well as in residential environments and as barrier plantings.
The results of the paper are applied on four prototypes for microforests in relation to different type situations in the planned district Östra Ramlösa in Helsingborg. The prototypes describe the structural approach and development of microforests, adapted to four different situations in Östra Ramlösa: street environment, the town square, park, schoolgrounds and play environment. The prototypes show how microforests can be designed in the short and long term, where profile diagrams are used to communicate the dynamic development over time. The prototypes can, with a site-specific adaptation, be applied in Sthese four type situations in other geographical locations both in Östra Ramlösa as well as other places in the Öresund region.

Main title:Mikroskogar
Subtitle:med fokus på strukturell uppbyggnad och utveckling i urban miljö
Authors:Nessmar, Nathalie and Wetterup, Carolina
Supervisor:Wiström, Björn
Examiner:Christoffersen, Lisbet and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mikroskog, miniskog, urban skog, biodiversitet, barn & skog, ekosystemtjänster, strukturrik plantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20093
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 08:56
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics