Home About Browse Search
Svenska


Juhlin, Nora, 2023. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

I det här examensarbetet undersöks estetikbegreppet och dess relation till
landskapsarkitekturen. För att skapa ett solitt ramverk genomfördes en littera-
turöversikt med utgångspunkt i filosofins estetik. Utifrån litteraturöversikten
utvecklades en modell för hur man kan förhålla sig till estetiska frågor. Med
hjälp av den utarbetade modellen kunde därefter estetikens relation till just
landskapsarkitekturen studeras.
Resultatet visade att begreppet estetik är brett och innefattar mer än det skö-
na. Centralt för den moderna estetiken är att den estetiska upplevelsen är
subjektiv och således beror till stor del på mottagaren. Utöver mottagarens
disposition påverkas den estetiska upplevelsen av kontexten. För att beskriva
den estetiska upplevelsens olika delar med ett språk som passar estetikens na-
tur användes begrepp från akustiken. Begreppen klangbotten och rumsklang
beskriver mottagarens respektive omgivningens disposition.
Det som utmärker landskapsarkitekturens relation till estetikbegreppet är en
hög komplexitetsnivå. Landskapet innehåller okontrollerbara liksom förän-
derliga variabler, vilka inverkar på landskapets rumsklang. Därtill är motta-
garens klangbotten gällande landskapsarkitekturens mångbottnad. Utifrån
arbetets resultat förstås att estetiska frågor kopplade till landskapsarkitektur
kräver en förståelse för hur sammansatt den estetiska upplevelsen är liksom
att estetiken finns bortom logikens regler. Dessutom tycks ett välfungeran-
de språk och en levande diskussion vara viktigt för att kunna hantera frågor
kopplade till estetik.

,

In this master thesis, the concept of aesthetics and its relation to landscape
architecture is investigated. To create a solid framework, a literature review
was conducted, focusing on the philosophy of aesthetics. Based on the review,
a model for how one can relate to aesthetic questions was made. The model
was then applied on the field of landscape architecture.
The result shows that the concept of aesthetics is wide and includes more than
beauty. Central to the modern philosophy is that the aesthetic experience is
subjective. Thus, the aesthetic experience depends a lot on the individual.
Besides the individual factors, the aesthetic experience is also affected by the
context. To describe the experience with a suitable language, concepts from
the field of acoustics were used. The Swedish words klangbotten (soundboard)
and rumsklang (room acoustics) describe the individual’s and the context’s dis-
position respectively.
The landscape architecture’s relation to the concept of aesthetics is defined
by a high level of complexity. The landscape is characterized by uncontrolla-
ble and changeable factors which affect the landscape’s rumsklang. Further, the
klangbotten of the individual concerning landscape is multifaceted. The result
of the thesis communicates that a thorough understanding for the complex-
ity of aesthetic questions related to landscape architecture is vital for people
handling these matters. Also, one must know that the field exist beyond the
rules of logic, that it works on another level. Furthermore, a well-functioning
language and an ongoing discussion seem to be important when addressing
aesthetic questions.

Main title:Om landskapets estetik
Subtitle:perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen
Authors:Juhlin, Nora
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Folkesson, Anders and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, estetik, estetisk upplevelse, iloso i, politik för gestaltad livsmiljö, hållbar statsutveckling, New European Bauhaus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2023 07:31
Metadata Last Modified:03 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page