Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson Törmä, Lisa, 2017. Odla taken! : sociala och hälsorelaterade aspekter av takodlingar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Uppsatsen skrivs med tanke på snabbt växande städer med krympande tillgång till
grönområden som följd, ökat intresse för odling och medvetenhet om gröna miljöers
betydelser för miljö, hälsa och socialt liv. Huvudfokus i detta arbete är dels att ta reda på
hälsoaspekter och sociala aspekter av stadsodling och gröna miljöer. Dels att titta på några
befintliga takodlingar samt diskutera några av de utmaningar som kan finnas med att odla på
tak. Hur kan vi platsutnyttja effektivt samtidigt som vi stärker hälsa och social hållbarhet?
Vilka förutsättningar kan finnas för takodlingar och vilka typer av roller kan de spela i en tät
stad? Hur fungerar sådana odlingar idag och vilka typer av utmaningar kan finnas med sådana
odlingar, ur hälso- och social hållbarhetsperspektiv?
Genom litteraturstudie och personlig kontakt har ett antal funna takodlingar på olika platser
i världen bidragit till infallsvinklar i diskussionen kring täta städer, hälsa och social
hållbarhet, med stöd i relevant litteratur. Utifrån inhämtade kunskaper inklusive teorier och
forskning på området har slutsatser dragits och ett resonemang kring tillämpning i designoch
planeringsprocesser har förts. Alla studerade exempel visar att takodlingar utgör viktiga
delar i en hållbar grön stad, och att viljan bland både privata och offentliga aktörer är stor när
det gäller att uppmuntra platsutnyttjande och gröna lösningar i städer. En sammanfattande
slutsats är att det behövs mer utförliga riktlinjer för hur tak ska och kan användas, exempelvis
genom en stads grönplan. Det behövs breda samarbeten mellan aktörer för att få kvalitativa
lösningar, där takodling ses som en självklar del i den hållbara staden. Det behövs mer
forskning på området som, åtminstone i Sverige, fortfarande är relativt nytt.

,

This thesis takes into notice the rapid growth of cities with lesser access to green areas as a
consequence. It also emphasizes the urban farming movement, and the general awareness of
the impacts of green environments on health and social sustainability. The main focus in this
work lies on understanding health and social aspects of urban farming and green
environments. It also targets to look at existing rooftop farms to see how they function and to
discuss some of the potential challenges with rooftop farms. How can we use space
effectively at the same time strengthen health and social sustainability? Which are the
prerequisites for having an urban rooftop farm and what roles can they play in a dense city?
How do urban rooftop farms work today and what types of challenges can apply, in terms of
issues in health and social sustainability?
Through literature study and personal contact, a number of rooftop farms around the world
have been found and studied. With support from relevant literature, they contribute to
perspectives to the discussion regarding dense cities, health and social sustainability. By
learning from theories and the examples, argumentation and suggested applications have been
made, to support the implement of rooftop farms in planning and design processes. All of the
studied examples shows that rooftop farms make important parts of a green, sustainable city,
and that both private and public actors have a great will to encourage and provide places for
green solutions. A summarization is that more precise guidelines are needed, when it comes
to wanted and supported use of roofs, for example by municipal green strategies. Broad
cooperation amongst different actors are essential in reaching long-term qualitative solutions,
where urban farming on roofs is a natural part of the sustainable city. More research is
needed, however, since the subject is rather new, at least when it comes to rooftop farms in
Sweden.

Main title:Odla taken!
Subtitle:sociala och hälsorelaterade aspekter av takodlingar i stadslandskapet
Authors:Jakobsson Törmä, Lisa
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsa, social hållbarhet, gröna tak, takodling, takfarm, stadsodling, grönstruktur, rekreativa miljöer, stadsplanering, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 08:38
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics