Home About Browse Search
Svenska


Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin, 2023. Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Under vår utbildning för att bli Landskapsarkitekter har vi identifierat förbättringspotential
för parkeringar generellt. De har ofta döende vegetation, saknar permeabla ytor och har
suboptimal utformning. Alla dessa aspekter påverkar klimatet och människors mentala hälsa
negativt vilket blir allt mer viktigt för dagens och framtidens samhälle. Syftet med arbetet är
att identifiera och hitta lösningar på ovannämnd problematik. Detta har gjorts genom
platsbesök, litteraturstudier och designexperiment.
Platsbesöken har varit grundläggande för förståelsen kring den komplexitet som finns på
parkeringar. Olika lösningar har visat sig vara mer eller mindre effektiva, vissa farhågor har
besannats medan andra har blivit motbevisade.
Litteraturstudien har gett oss en förståelse för en parkerings olika byggstenar. Vi har med
hjälp av litteraturen undersökt parkeringars påverkan på klimatet samt vilka växter som kan
trivas i den hårdgjorda trafikerade miljön. Vi har även undersökt utformningen av
parkeringar där vi upptäckt hur utdaterad litteraturen är kring just utformningen. Den har
dock i kombination med moderna BGG-systems (BlåGrönGrå-system) texter hjälpt oss hitta
nya lösningar och kombinationer för en mer hållbar utformning. Genom multifunktionalitet
har vi kunnat lösa dagvattenhantering och trädens tillväxtpotential med hjälp av
uppbyggnaden. Detta leder i sin tur till positiva effekter så som större krontak som bidrar till
minskad klimatpåverkan och ökad mental återhämtning. För att stärka realismen i våra
förslag har vi gjort en övergriplig kostnadskalkyl som är baserad på KP-kalkyls á priser.
Slutligen har vi sammanställt alla upptäckter och lösningar i ritningar och tredimensionella
visualiseringar där vi både ger förslag på en nyanläggning av en parkering samt
transformation av två olika befintliga parkeringar med platsspecifika förutsättningar. Genom
de tredimensionella visualiseringarna har vi kunnat hitta problematik och möjligheter med
de olika scenarierna vi har skapat. Vissa fungerar bättre som nyanläggning medan vissa är
bättre vid transformationer.

,

During our education to become Landscape architects we have identified potentials to
improve parking lots in general. They often have dead vegetation, lack of permeable
materials and have non-optimised design. All these aspects affect the climate and people’s
mental health negatively which becomes more and more important in todays and the futures
society. The purpose of this thesis is to identify and find solutions for previously mentioned
problems. We have tackled this through site visits, literature studies and design experiments.
The site visits have been fundamental for our understanding off the complexities that exists
on parking lots. Different solutions have shown to be more or less effective, some prejudices
have been affirmed while others have been disproved.
The literature study has given us a deeper understanding of the different elements of a
parking lot. We have with the help of the literature investigated the effects on our climate as
well as which vegetation is most suitable in the paved, trafficated environment. We have
further examined the design and layout of parking lots and discovered that the literature in
this particular area is quite outdated. Although, this has in combination with modern BGG-
systems helped us find new solutions and combinations for a more sustainable design.
Through multifunctionality we have been able to solve stormwater management as well as
the trees growth potential with the help of the composition of the construction. This will in
turn among other positive effects lead to wider tree canopy cover that contributes to
mitigating climate change and improved mental rehabilitation. To strengthen the realism in
our proposals we have through calculations a cost estimation that is based on KP-kalkyls á
prices.
Finally, we have concluded all of our discoveries and solutions in plans and three-
dimensional visualisations where we showcase propositions on both new construction and
transformation of two different already existing parking lots with site specific conditions.
Through the three-dimensional visualisations we have been able to find problems and
possibilities with the different scenarios we have created. Some work better as new
constructions while others are better suited for transformations.

Main title:Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster
Authors:Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Thorpert, Petra and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkeringar, hållbarhet, uppbyggnad, uppbyggnad, växtval, urbana värmeöar, transformation, permeabelt, ekosystemtjänster, dagvattenhantering, BGG-system, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19089
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:50
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics