Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Matilda, 2018. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Den ljudmiljö som människan skapar och lever i benämns som ljudlandskap. I dagens samhälle finns en pågående trend med att bygga tätare städer och många bostäder kommer hamna i bullerutsatta miljöer. Från att ha levt i ett ruralt ljudlandskap där omgivningen tillät enskilda ljud att komma fram lever vi nu ett urbant ljudlandskap med en överpopulation av ljud.

Det är vetenskapligt bevisat att det finns en koppling mellan tystnad och positiva hälsoeffekter hos människor. Begreppet tystnad i relation till offentliga miljöer återkommer i offentligt tal som beskrivning av ett ljudlandskap. Målet med det här arbetet är att undersöka betydelsen av begreppet tystnad i stadens gröna offentliga miljöer. Målet är också att undersöka vilka metoder som landskapsarkitekten kan använda för att främja tysta ljudlandskap till förmån för människans välbefinnande.

Genom litteraturstudie har det visat sig att det finns olika beskrivningar av den akustiska miljön i tysta områden. Flera källor menar att ett tyst område är en plats där naturljud som t.ex. fågelkvitter dominerar ljudlandskapet. För att sådana enskilda ljud ska kunna höras behöver störande bakgrundsljud begränsas. Tystnad handlar därför inte om frånvaro av ljud utan om kvalitén på ljudlandskapet.

Bullerhinder är en metod som landskapsarkitekten kan använda för att reducera störande ljud. För landskapsarkitektur är det väsentligt att arbeta med bullerreducerande metoder som både ger audiella- och visuella kvaliteter. Därför fokuserar studien på bullerhinder som präglas av vegetation och planteringssubstrat i kombination med artificiella konstruktioner.

I arbetet genomförs även ett test av två analysmetoder för att subjektivt utvärdera ljudlandlandskapet på två platser i Malmö. Platserna som undersökts är Varvsparken och Scaniaparken i stadsdelen Västra hamnen.

,

The term Soundscape is described as the sonic environment which man creates and lives in. An ongoing trend in today’s society is to build more dense cities and many dwellings will be placed in noisy areas. Man used to live in a rural soundscape where individual sounds were allowed to emerge but now we live in an urban soundscape where the sonic environment is overpopulated with sounds.

The connection between quietness and positive health effects is scientifically proofed. The concept of quietness in relation to public environments returns in public speaking as a way to describe a favorable soundscape. The purpose of this study is to investigate the meaning of the concept of quietness related to urban green areas. The purpose is also to explore methods for which the landscape architect can use to support quiet soundscapes for the behoof of human health.

Through literature study it has been shown that there are different descriptions of the acoustic environment in a quiet areas. Several sources mean that a quietarea is a place where natural sounds such as birdsong dominate the soundscape. In order for such individual sounds to be heard, disturbing background noise need to be restricted. The concept of silence is therefore not about the absence of sound but the quality of the soundscape.

Noise barriers are a method that the landscape architect can use to reduce disturbing noise. For landscape architecture, it is essential to work with noise-reducing methods that provide both audible and visual qualities. Therefore, the focus of the study has been noise barriers that are characterized by vegetation and plantation in combination with artificial constructions.

The study also includes a carry out were two methods of analysis is tested to subjectively evaluate the soundscape in two places in Malmö. The sites investigated are Varvsparken and Scaniaparken in the district Västra hamnen.

Main title:Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud
Subtitle:en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö
Authors:Eriksson, Matilda
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ljudlandskap, tystnad, buller, landskapsarkitektur, park, rekreationsområde, ljudreducering, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 14:38
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics