Home About Browse Search
Svenska


Tremm, Kajsa, 2015. Vem ansvarar för projekteringsfel? : aktörernas olika perspektiv i byggprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Övergången mellan projektering och produktion har identifierats som en synnerligen komplicerad övergång inom byggprocessen, där många aktörer lämnar projektet och nya tar över. Av den anledningen är det av betydelse att de handlingar som projektören lämnar vidare till entreprenören är av god kvalitet för att undvika missförstånd ute på byggarbetsplatsen.
De fel som förorsakas vid projekteringen anses vara de fel som orsakar de största felkostnaderna inom ett byggprojekt och som dessutom leder till kvalitetsbrister i anläggningen. Våren 2014 kom Svensk Byggtjänst ut med sin rapport Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser, i vilken det konstateras att den bristande kommunikationen fördyrar byggprojekt med 32 miljarder kronor per år. Vidare förklaras att den tydligaste orsaken till den bristande kommunikationen är otydliga handlingar och anbudsunderlag.
Med utgångspunkt i arbetets problemområde är avsikten att genom aktörernas olika perspektiv belysa problematiken med bristfälliga handlingar och anläggningar för att undersöka om det finns samband. Samt försöka utreda vad som avses med god kvalitet gällande handlingar och anläggningar.
Vad är definitionen av god kvalitet gällande handlingar?
Vad är definitionen av god kvalitet gällande anläggningar?
Vilka fel eller brister anses vara vanligare i handlingar?
Finns det samband mellan handlingars och anläggningars kvalitet?
Litteraturstudie ligger till grund för arbetets frågeställning. Vidare kommer en intervju- och objektstudie att genomföras för att samla in kompletterande data som sedan sammanställs och analyseras. Därefter dras slutsatser som jämförs med litteraturstudien.
Det framgår enligt arbetets resultat att ordet kvalitet kan betyda mycket. Likaså definitionen av vad som avses vara vanliga fel och brister som projektören gör i handlingar. Beroende av ens aktörsroll har man olika perspektiv på orden kvalitet och fel.
I arbetets studie framgår även att det finns ett samband mellan handlingar och anläggning, men hur starkt eller svagt det sambandet blir avgörs av olika faktorer, t.ex. attityden hos de aktörer som antingen ska producera eller tolka handlingarna.

,

The transition between design and production have been identified as a highly complex one within the construction process due to the fact that many participants leave the project and new ones take over. For this reason, it is crucial that the documents are of good quality to avoid misunderstandings.
The errors caused during the design phase are considered to be the errors causing the greatest costs within a construction project and causing quality deficiencies in the facility. Spring 2014 Svensk Byggtjänst published its report Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser, in which it is found that the lack of communication increase the price of
construction projects with 32 billion swedish crowns per year, and further on it is explained that the most obvious reason for the lack of communication is unclear documentation.
The intention with this study have been to examine problems considering inadequate documentation, through the different perspectives of the construction process’ participants. The aim was also to investigate whether there was a correlation between the documentation and it’s facility, as well as trying to define what is meant by good quality concerning documentation and facilities.
What is the definition of good quality refering to documents?
What is the definition of good quality refering to facilities?
Which errors or omissions are more common in documents?
Is there a relation between the document’s and the facilites’ quality?
The literature is the basis for the questions. Further more will interview- and objectstudies be conducted to collect additional data, that are compiled and analyzed and from which conclusions will be drawn. These are then compared with the literature.
According to the result the meaning of quality can mean a lot of things, as well as the definition of more common errors and omissions in documents. Depending on one’s role within the construction process everyone has different perspectives and definitions concerning quality and errors.
The study also show that there is a connection between documents and it’s facility, but how strong or weak that relationship will be is determined by different factors, such as the attitude of the participants that either produce or interpret the documents.

Main title:Vem ansvarar för projekteringsfel?
Subtitle:aktörernas olika perspektiv i byggprocessen
Authors:Tremm, Kajsa
Supervisor:Persson, Bengt
Examiner:Bergsjö, Ann and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:projekteringsfel, byggprocessen, kvalitet, projektering, bygghandlingar, entreprenör, projektör, design error, construction process, quality, construction documents, contractor, corporate promoter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2015 12:31
Metadata Last Modified:07 Apr 2015 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics