Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Ida-Maria, 2018. Samutnyttjande av offentlig parkmiljö som barns utemiljö i förskolan : en fallstudie med barnperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna uppsats handlar om hur samutnyttjande av offentlig utemiljöer som barns utemiljö i förskolan har fungerat sett ur ett barnperspektiv och med barns aktivitet i fokus. Det täta stadsbyggnadsidealet har lett till att barns rörelsefrihet i stadsmiljöer har minskat generellt och särskilt för små barn. I fallstudien har två förskolor med starkt begränsade egna förskolegårdar undersökts genom miljöbeskrivningar, samtalsintervjuer med personal, observationer och gåturer med barn. Resultatet visar att samutnyttjandet av offentliga parkmiljö ägde rum i snitt 1-2 gånger per vecka uteslutande under förmiddagarna och för de yngre barnen ännu mer sällan. Samutnyttjandet innebar en ökad arbetsbelastning för personalen i synnerhet om den offentliga miljön hade andra besökare samtidigt. Ett högt besökstryck kunde också begränsa barnens aktiviteter. De slutsatser som dras av studiens resultat är att:

- Samutnyttjandet begränsade barnens möjligheter till utomhusaktivitet genom att påverka mängden utevistelse till det negativa i de två fallen.

- Samutnyttjandet innebar en stressfaktor för personalen, vilket i förlängningen påverkade barnens aktivitet negativt.

- Andra parkbesökare kan verka både negativt och positivt på barnens aktivitet.

,

This paper is about how the shared use of public parkland as a children's outdoor environment in preschools has worked out. A case study with children´s perspective and with children's activity in focus has been conducted. The densification processes have led to the reduction of children's mobility in urban environments, and especially for younger children. The case study has explored two preschools with much limited outdoor environments through environmental descriptions, staff interviews, observations and child led walks. The result shows that the shared use took place on average 1-2 times a week exclusively before lunch, and for the younger children even more rarely. The shared use meant an increased workload on the staff, especially if the public environment had other visitors at the same time. A high visitor pressure could also limit the children's activities. Conclusions drawn from the result of the study are:

- The shared use limited children's possibilities for outdoor activity by reducing the amount of time spent in the outdoor environment in the two cases.

- The utilization meant a stress factor for the staff, which in the long run affected the children's activity negatively.

- Other visitors to the park can act both negatively and positively on the children's activity

Main title:Samutnyttjande av offentlig parkmiljö som barns utemiljö i förskolan
Subtitle:en fallstudie med barnperspektiv
Authors:Lundström, Ida-Maria
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Persson, Bengt and Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samutnyttjande, offentliga utemiljöer, förskolebarns utemiljöer, små förskolegårdar, förtätning, barns rörelsefrihet, naturkontakt, miljöerbjudanden, fallstudieundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9957
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9957
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2019 11:38
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 02:02

Repository Staff Only: item control page