Home About Browse Search
Svenska


Kållberg, Klara, 2019. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
61MB

Abstract

I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet,
enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli
kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att
minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare.
Detta examensarbete i landskapsarkitektur handlar om värmetålig gestaltning av fysiska miljöer
och platser i städer. Värmetålig gestaltning är ett begrepp skapat av författaren och beskriver en
fysisk gestaltning av en miljö eller plats vars utformning och innehåll gör att platsen är fortsatt
användbar och avkylande under perioder med höga temperaturer. Hur stor den avkylande effekten
kan bli beror på platsens storlek samt vilka värmetåliga verktyg som används. Värmetåliga verktyg
är även det ett begrepp skapat av författaren. Begreppet beskriver åtgärder och metoder som kan
användas i en fysisk gestaltning i syfte att verka avkylande.
Examensarbetet följer ett upplägg som liknar den arbets- och gestaltningsprocess som
tävlingsarrangörer och tävlingsdeltagare går igenom under en arkitekttävling. Arbetet består av
fem fristående delar med det gemensamma temat värmetålighet i staden.
Första delen, Introduktion, presenterar examensarbetets egna ramverk med bakgrund,
frågeställningar, syfte och mål. Andra delen, Tävlingsprogram: Projekttävling Davidhall
”Den svala zonen i den varma staden” är huvuddokument i en fiktiv arkitekttävling med värmetåligt
tema skapad av författaren. Att utforma en arkitekttävling har fungerat som en av flera
arbetsmetoder. I arkitekttävlingen har ett riskområde för höga temperaturer i Malmö Stad,
stadsdelen Davidshall, valts ut som tävlingsområde. Tävlingsuppgiften går ut på att föreslå en
värmetålig gestaltning av stadsdelens offentliga platser, Davidhallstorg och Davidhalls gaturum.
Tredje delen Bilaga-Tävlingsprogram: Projekttävling Davidshall- ”Stadens värmetålighet" Bakgrund
och arbetsverktyg är en självständig bilaga med koppling till tävlingsuppgiften. Denna utgörs av en
litteraturstudie över värmeböljor, det urbana värmeöfenomenet, konsekvenser av
höga temperaturer i städer samt över så kallade värmetåliga verktyg och tillämpningen av dessa.
Fjärde delen, Tävlingsbidrag: Matta av värmen är författarens eget värmetåliga gestaltningsförslag
och bidrag till denna tävling. Femte delen, Reflektion är en samling reflekterande texter över de
arbetsmetoder som använts i examensarbetet samt över gestaltningsprocessen i att ta fram ett
tävlingsbidrag.
I slutordet konstateras det att värmetålig gestaltning kan vara en åtgärd för att möta behovet av
avkylande platser i städer. För att undvika negativa effekter på invånares hälsa samt på samhällssektorer
och samhällsfunktioner i staden är det viktigt att de värmetåliga verktygen sätts in i ett
tidigt stadium under planeringen. Många av de avkylande effekterna stärks av ett större område
med många värmetåliga verktyg. Val av värmetåligt verktyg beror på förutsättningar hos den plats
som ska avkylas och förutsättningar för själva gestaltningsprojektet.

,

Due to the changing global climate, heat-waves and the urban heat island will become more
common in the cities of Sweden. The changes in the global climate will, according to the Swedish
Meteorological and Hydrological Institute, result in more frequent heat-waves and an increasement
of the urban heat island phenomenon in Swedish cities. The heat that follows the changes will last
longer, which requires new forms of climate adaption to decrease negative consequences likely to
arise for both the city itself and the inhabitants of the city.
This master thesis in landscape architecture revolves around heat-resistant formation of physical
environments and places in cities. Heat-resistant formation is a notion created by the author and
is used to describe a formation of a physical environment or a place in the city designed with
elements which makes the place adaptable and cool during times with high temperatures. How
extensive the cooling effect becomes depends on the size of the area, the chosen heat-resistant
tools and the number of tools. Heat-resistant tools is a notion created by the author and is used to
describe actions and methods which can be used in a formation of a physical environment in order
to make it heat-resistant.
The master thesis follows an outline that is similar to the work and formation process during an
architectural competition, both for the participants and for the organizer. The master thesis consists
of five free-standing parts, with the mutual theme “heat-resistance”. The first part, Introduction,
consist of the master thesis own framework with background, question formations, purpose
and objective. The second part, “Competition program: Open design competition Davidshall - a
cool zone in the varm city” is the main document in this architectural competition, created by
the author, which revolves around a theme of “heat- resistance”. The creation of an architectural
competition has been one of several working methods used during the working process. In the
competition an area vulnerable to high temperatures in the City of Malmo, Davidhall district,
has been chosen as location for the design proposal. The assignment of the competition is to
propose a heat-resistant design of street zones in the district and a redesign of the district’s main
square Davidhallstorg. The third part, Annex- Competition program: Open design competition
Davidshall – “Heat resistance in the city” Background and work tools is a separate annex to the
competition program. It consists of a literature review regarding heat-waves, the urban heat island
phenomenon and consequences due to high temperatures in cities. It also includes the concept of
heat-resistant tools and the application of these tools. The fifth part, Reflection, consists of several
texts reflecting upon the applied working methods of this thesis and furthermore the process of
creating a competition entry.
In the final paragraph it is stated that heat-resistant formation can be used to create cooling spaces
in cities. It is moreover important to implement the heat-resistant tools in an early stage of city
planning or formation in order to reduce negative effects on city functions and the inhabitants’
health. A larger area with a greater number of heat-resistant tools or a combination of several
tools furthermore increases the cooling effect. Lastly, the prerequisites of the place and the project
highly influences the choice of heat-resistant tools.

Main title:Den värmetåliga staden
Subtitle:sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad
Authors:Kållberg, Klara
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Svensson, Jitka and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:värmebölja, urbant värmeöfenomen, klimatanpassning, värmetålighet, albedo, arkitekttävling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2019 11:19
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page