Home About Browse Search
Svenska


Ågren, Kalle, 2020. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. Denna plats definieras av kulturella och sociala yttringar som styr vilka aktiviteter som här sker, vilket skapar förutsättningar för rekreation som inte är aktivitetsbaserad. Denna uppsatsens syfte är att undersöka vilka kvalitéer som finns på kyrkogården som främjar psykisk hälsa. Uppsatsen utgår från en litteraturstudie och fallstudie med platsbesök på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. I litteraturstudien redogörs dels för den skandinaviska kyrkogårdens historia och nutida funktion, dels för miljöpsykologiska teorier på hur människan påverkas av gröna miljöer. För fallstudien har Patrick Grahns teori om de 8 parkkaraktärerna använts som underlag, dessa är Rofylldhet, Vildhet, Artrikedom, Rymd, Vidd/Allmänning, Refug/Viste, Samvaro/Möte och Kultur. Karaktärerna används som måttstockar på de kvalitéer som S:t Pauli kyrkogårdar har och används här för att dra generella slutsatser om den urbana kyrkogårdens hälsofrämjande kvalitéer. Studien visar att kyrkogårdar i större städer kan vara miljöer där karaktärerna rofylldhet, artrikedom och kultur får stor plats. Litteratur och fallstudie antyder att kyrkogården som plats har goda förutsättningar för att hysa kvalitéer som verkar för hälsofrämjande effekter. Fler undersökningar på ämnet behövs dock göras för att kunna dra generella slutsatser.

,

The cemetery is given an increasingly important role in the urban environment. From being a place for the deceased, the cemetery now houses several significant functions. One of these is being an urban greenspace where people can find a calm and green environment. This place is defined by cultural and social norms that limits the activities performed here, which creates conditions for non-activity-based recreation. The purpose of this thesis is to investigate which qualities exists in the cemetery that promote mental health. This is done via a literature-study and a case study from S:t Pauli cemeteries in Malmö. In the literature study, both the history and present function of the Scandinavian cemetery are reported as well as environmental psychological studies of how man is affected by green environments. For the case study, I have used professor Patrik Grahns’s theory of the 8 park characters as a basis, these are Serene, Nature, Rich in Species, Space, Prospect, Refuge, Social and Culture. These characters are used as measurements for the qualities on S:t Pauli cemeteries and are used as a basis for general conclusions about qualities for mental health promotion of the urban cemetery. The study suggests that cemeteries in urban environments have an affinity for the characteristics Serene, Rich in Species and Culture. The case study and literature suggest that the urban Cemetery accommodates qualities that is beneficial for health promoting effects. However, more research on the subject is needed to draw more general conclusions.

Main title:Den ändliga vilan
Subtitle:parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö
Authors:Ågren, Kalle
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kyrkogård, miljöpsykologi, parkkaraktärer, psykisk, hälsa, Grahn, Kaplan, Sorte, Ulrich, S:t Pauli, park, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 08:04
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:08

Repository Staff Only: item control page