Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Andrée, 2014. Träd i hårdgjorda ytor : hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Träd har historiskt sett varit en viktig del av våra städer. Utöver rent arkitektoniska värden så bidrar stadsträden även till ett bättre mikroklimat, minskad stress och en bättre hälsa hos stadens invånare. I stort bidrar träden också till en bättre miljö och studier har visat på att varje planterat träd i förlängningen ger en ekonomisk nettovinst.

Träd är följaktligen en viktig del av våra urbana miljöer som vi bör värna om. Stadsmiljön utgör emellertid ofta en ogästvänlig växtplats, långt ifrån trädens naturliga växtmiljö. På grund av den pågående förtätningen och platsbristen i våra städer tvingas många träd stå i hårdgjorda ytor. Där riskerar de brist på organiskt material och vatten, kompakterade jordar, utrymmesbrist, med mera.

Uppsatsens frågeställning har varit att ta reda på hur situationen för träd planterade i hårdgjorda ytor kan optimeras? Metoderna har varit dels en bakomliggande litteraturstudie och dels en praktisk fallstudie. I fallstudien undersöktes tre lokaler; en med god tillväxt (Bergsgatan i Malmö), en med otillfredsställande tillväxt (Storgatan i Staffanstorp) och en lokal som genomgått en växtbäddsrenovering (Alnarpsgården i Lomma kommun).
Intervjuer utfördes med personerna ansvariga för anläggningen och/eller skötseln för respektive plats.
I såväl litteraturstudien som fallstudien presenteras många faktorer som bör uppfyllas för att kunna optimera situationen för träd planterade i hårdgjorda ytor. Det har dock genom samband och analys utkristalliserats några få faktorer vilka framstår som speciellt viktiga, nämligen: en väl tilltagen växtbäddsvolym för att tillgodose syre-, vatten- och näringsbehovet, ett korrekt anläggningsarbete utfört av utbildad personal, undervegetation för att säkerställa en god markstruktur samt ett växtmaterial anpassat för ståndorten.

,

Trees have been an important part of our cities during a long historical perspective. Except pure architectural values trees also contributes to a better micro climate, decreased stress and a greater health among the citizens. In a larger perspective trees also contributes to a better environment and studies have shown that planted trees in the long run have a positive return on economical investment.

Trees are thus an important part of our urban environment that we should cherish. However the cities often provide a hostile environment far from the natural habitat. Because of ongoing consolidation and the shortage of space a lot of trees are put in paved areas with the risk of compacted soils, insufficient organic material and water etcetera.
The question of the thesis has been to find out how to optimize the situation for trees planted in paved areas? The methods have been partly a literature study and partly a case study. Three locations where examined in the case study; one with good growth rate (Bergsgatan in Malmö), one with poor growth rate (Storgatan in Staffanstorp) and one location with an overhauled plant soil (Alnarpsgården in Lomma municipality). The persons responsible for the installation and/or management of each location where then interviewed.

Both the literature study as well as the case study showed a lot of conditions that should be considered to optimize the situation for trees planted in paved areas. Through correlation and analysis some factors showed to be particularly important, namely; a large planting bed that meets the needs for oxygen-, water- and nutrient supply, a correct installation performed by trained personnel, understory vegetation to secure a good soil structure as well as a plant material adapted to the site.

Main title:Träd i hårdgjorda ytor
Subtitle:hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?
Authors:Olsson, Andrée
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, stadsträd, gatuträd, ståndort, växtbädd, skelettjord, hårdgjorda ytor, urbana miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2014 16:55
Metadata Last Modified:26 Nov 2014 16:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics