Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Lottie, 2013. Stadsmiljöns betydelse för en stads identitet : med Malmö som referensstad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det allt större intresset för städers identiteter tycks vara sammankopplat med det postindustriella samhällets strukturer där en modern och attraktiv stad ska locka turister, boende och företag som i sin tur ska generera ekonomiskt tillväxt. För att säkerställa lokal tillväxt har konkurrensen mellan städer ökat vilket således har inneburit ett allt större intresse för städers identiteter som ett konkurrensmedel. Detta synliggörs exempelvis genom varumärkesstrategier och tydliga styr- och måldokument för stadens framtida utveckling. Stadsmiljön är en viktig aspekt i hur en stad uppfattas och därför har många städer utformat stadsmiljöprogram som beskriver utforming och riktlinjer för de fysiska element som bygger upp bilden av staden, såsom exempelvis stadens golv, möbler och ljussättning. Den sammantagna verkan av dessa elements utformning är av största vikt för hur den fysiska miljön uppfattas och därmed även staden i sin helhet. Min utgångspunkt i arbetet är därmed att stadsmiljön som funktionell och estetisk plats är och blir allt viktigare som arena och spelplan för stadens invånare och beslutsfattare. När städerna vill locka produktiva och kreativa invånare, vilka ses som attraktiva i konkurrensen, krävs också en attraktiv miljö där dessa vill bo och vistas.
Målet med denna uppsats är dels att försöka beskriva hur och varför en stads identitet har blivit allt viktigare i den postindustriella stadens framväxt samt att undersöka hur utformingen av stadsmiljön kan ha en betydelse för en stads identitet. Uppsatsen utgår först från en allmän teoretisk diskussion om städer och deras identitet i förhållande till samhällets utveckling. Uppsatsen följs sedan av av studier om stadsmiljöns betydelse för en stads identitet. Här presenteras också stadsmiljöprogram som ett styr- och måldokument för utveckling av stadsmiljön. För att konkretisera arbetets inledande delar sätts sedan Malmö stads utveckling i relation till uppsatsens mer teoretiska delar och avslutningsvis presenteras en bildstudie av Gustav Adolfs torgs utformning för att visa på hur abstrakta måldokument, rent fysiskt, appliceras i stadsmiljön.

,

The growing interest in our cities' identities is due to the post-industrial structures where a modern and attractive city intends to attract tourists, residents and businesses, which in return will generate economic growth. To ensure local growth, competition among cities has increased with a growing interest in cities identities as a result. This is made visible through brand strategies and policy documents for the city's future development. The urban environment is an important aspect in how a city is perceived and therefore, many cities develop programs for urban design which present guidelines for the physical elements such as the cities ground covers, furniture and lighting. The combined effect of how these elements are designed is paramount to how the physical environment is perceived and thus the city as a whole. My starting point in this work is that the urban environment as a functional and aesthetic space is becoming increasingly important as an arena for the city's residents and decision makers. When the cities want to attract productive and creative people, which are seen as attractive in the competition for local growth, the cities need attractive environments where the inhabitants want to live their life. The objective of this essay is to try to describe how and why a city's identity has become increasingly important in the growth of the post-industrial cities and to explore how a city's identity is affected by its urban environment. The essay begins with a general theoretical discussion of cities and their identity in relation to how the society is developing. This is followed by studies regarding the urban environments affect a city's identity. I also present programs for urban design as a guidance for the development of the urban environment. In order to make the essays introductory parts more understandable I use the development of Malmö in relation to the essays more theoretical parts. Finally a picture study of Gustav Adolf's Torg's design is presented to show how Malmös identity and program for the design of the urban environment is physically applied.

Main title:Stadsmiljöns betydelse för en stads identitet
Subtitle:med Malmö som referensstad
Authors:Carlsson, Lottie
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Stadsmiljö, Identitet, Varumärke, Stadsmarknadsföring, Stadsmiljöprogram, Gestaltning, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2013 08:49
Metadata Last Modified:25 Sep 2013 08:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics