Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Maria, 2018. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Regional planering är en högst aktuell fråga. I dagsläget är den regionala planeringen frivillig för alla kommuner i Sverige, med undantag för kommunerna i Stockholms län. Regeringen föreslog den 19 april 2018 en ändring i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som bl.a. skulle innebära att Skåne län likt kommunerna i Stockholms län ska planera regionalt fr.o.m. 1 januari 2019. Detta arbete syftar till att genom litteratur- och dokumentstudier och intervjuer redogöra för hur landskapet påverkas av hur den fysiska planeringen sker idag samt hur detta kan komma att utvecklas i Skåne län om den föreslagna lagändringen träder i kraft. Arbetet fokuserar på de inflytelserika myndigheterna och visar att kommunerna har en avgörande roll när det kommer till hur landskapen i Sverige utvecklas. Kommunerna besitter en stor makt tack vare sitt planmonopol, en makt som kan komma att urholkas något om lagändringen sker. Region Skåne har genom sitt arbete med Strukturbild i Skåne varit med och bidragit till ett uppsving i frågor som rör regional planering i Skåne län, något som bland annat resulterat i att frågan lyfts på nationell nivå. Arbetet visar att den generella uppfattningen är att regional planering fyller ett syfte och behövs, men att den kan ske i olika former (t.ex. mellankommunal planering eller regional planering). I arbetet framkommer det också att förhoppningen och tron är att en starkare regional nivå kan leda till en förändring kring hur man ser på vilka värden som finns i landskapen. Dessa landskap kan därför komma att behandlas med större respekt, mer långsiktighet och få oss att ta fler aspekter i beaktning när vi arbetar med landskapsutveckling.

,

Regional planning is a topical question. At present, regional planning is voluntary for all municipalities in Sweden with the exception of the municipalities in Stockholm County. 19th of April 2018, the Government proposed a change to the Planning and Building Act (SFS 2010: 900), which would result in the fact that Skåne County, like the municipalities in Stockholm County, is supposed to plan regionally from the 1st of January 2019. This essay aims to explain, through literature and document studies and interviews, how the landscape is affected by how the physical planning takes place today and how this may develop in Skåne County if the proposed change in legislation enters into force. The essay focuses on the influential authorities and shows that the municipalities play a decisive role when it comes to the development of landscapes in Sweden. The municipalities have a great power when it comes to planning thanks to their monopoly, a power that may be reduced if the change in the act occurs. Through its work with Structural Picture of Skåne, Region Skåne has contributed to a boost in the regional planning debate not only in Skåne County, but also at national level. The essay discloses that the general perception is that regional planning fills a purpose and is needed but can take place in different forms (inter-municipal planning or regional planning for example). The survey shows that the hope and belief is that a stronger regional level can lead to a change in how we look at existing values found in the different types of landscapes. These landscapes can therefore be treated with greater respect, more longterm view and also make us take even more aspects into consideration while working with landscape developing.

Main title:Landskapsplanering
Subtitle:ett regionalt perspektiv
Authors:Gustafsson, Maria
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, landskapsplanering, regional planering, landscape architecture, landscape planning, regional planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9951
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 11:50
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics