Home About Browse Search
Svenska


Norstedt, Maria, 2012. Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Idag är många städer belägna längs kusten och när städerna växer innebär det att stora ytor våtmark försvinner. Våtmarker i urban miljö kan genom rätt utformning erbjuda varierade miljöer med ett antal värdefulla ekosystemtjänster. Exempel på sådana ekosystemtjänster är vattenrening, omhändertagande av stormvatten, kvarhållande av näringsämnen i marken och möjlighet till rekreation i grönskande miljöer.1 Att anlägga våtmarker i en urban miljö kan innebära ett värdefullt utbyte mellan människa och natur. Dock kan det finnas utmaningar kring att kombinera en rik biologisk miljö och en urban miljö med människans förväntningar på tilltalande estetik och möjlighet för rekreation. För att urbana våtmarker lågsiktigt ska restaureras och anläggas i stadsmiljö krävs det att de accepteras av stadens befolkning. I mitt arbete har jag gjort en litteraturstudie som undersöker vad som definierar en urban våtmark och på vilka sätt våtmarksmiljöer kan vara värdefulla i urbana områden. Hur påverkar de urbana och de biologiska faktorerna i en urban våtmark varandra och hur kan olika utformning av våtmarker främja olika tjänster och funktioner i en urban våtmarksmiljö? Ur den studerade litteraturen sammanfattas åtta faktorer att tänka på i utformningen av en urban våtmark som både främjar en rik biologisk miljö och människans rekreation i staden. Utifrån tre exempel på verkliga projekt beskriver jag och diskuterar kring hur våtmarker i urbana områden kan gestaltas för att stärka en stads ekosystem samtidigt som de är anpassade för just den platsen och de invånarnas behov. Syftet med arbetet är att skapa ett inspirerande grundunderlag med kunskap och tankar som kan användas i ett vidare arbete med forskning eller gestaltning av urbana våtmarker. Arbetet avslutas med en sammanattande del och en diskussion kring att kombinera olika funktioner och tjänster i en urban våtmarksmiljö. Denna del innehåller även egna tankar och reflektioner kring urbana våtmarkers möjliga roll som en del i framtida urbana strukturer.

,

Today, many of the world’s cities are situated in coastal regions. Due to the urbanization and the exploitation of new ground in city regions, large areas of wetlands are lost. Wetlands in the urban environment have the ability, through proper design, to offer a varied range of habitats with many valuable ecosystem services. For example, urban wetlands can be used for water treatment, disposal of storm water, retention of nutrients in the soil and recreational opportunities in green environments for a city’s inhabitants. 2 The construction of wetlands in urban environments can lead to useful exchanges between humans and nature. However, there may be challenges around combining a rich biological environment with the urban environment and man's expectations of pleasing aesthetics and opportunities for recreation. To ensure continuous restoration and construction of new wetlands in urban areas, it is vital that urban wetlands become an accepted part of the cities structures. In this paper I will explore the definition of urban wetlands and why these environments are considered to be valuable in urban areas. How do the urban and the biological factors in an urban wetland affect each other? How can different design methods in wetlands be used to promote different services and functions in an urban wetland environment? Based on the studied literature I have summarized eight factors which can be used to ensure a biologically rich environment in urban wetlands which is better adapted to the urban environment and the human need for recreation in urban areas. The paper also includes three examples of real projects with urban wetlands. These examples are described and discussed as an attempt to answer the question how urban wetlands can be designed to enhance a city’s ecosystem while they are still adapted to the particular site and the needs of the city’s inhabitants. The purpose of this paper is to create base of knowledge that can be used in further research or in the design of urban wetlands. In the finishing part of this paper there is a summary and a discussion around combining various features and services in urban wetland areas. This part also contains thoughts and reflections on the possible role that urban wetlands can play as part in future urban structures.

Main title:Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö
Authors:Norstedt, Maria
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:urbana våtmarker, urban wetland, wetland park, urban rekreation, wetland design, constructed wetland, wetland restoration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2012 06:51
Metadata Last Modified:23 Aug 2012 06:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics