Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 228.

Aaro, Alice, 2023. Bangårdsparken i Karlsborg : ett gestaltningsförslag för det gamla bangårdsområdet i centrala Karlsborg med utgångspunkt i platsens historia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aaro, Alice, 2020. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2020. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2022. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella : ett gestaltningsförslag av ett arbetsområde i Uppsala stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlström, Henrik and Åkesson, Marcus, 2024. Bullerreducerande strategier : socialt hållbar gestaltning i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al Tallaj, Nabila, 2023. Helande trädgård i sjukhusmiljö : exemplet Karolinska sjukhuset i Solna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Ghorabi, Marita, 2020. Små ytor vid Tensta centrums entréer : ett gestaltningsförslag för entréytorna till Tensta centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Ghorabi, Marita, 2022. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Allenmark, Klara and Modalen Sjökvist, Linnea, 2023. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almgren, Malin, 2022. Ut med det nya och in med det gamla : en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Maria, 2021. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Maria and Andersson, Sandra, 2023. Vem har sett vinden? : ett undersökande arbete som utforskar vindens potential att skapa upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Altun, Berfin, 2022. Ungdomars upplevda trygghet i Husby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarado, Isabelle and von Brünken, Tanja, 2024. Konsten att gestalta biologisk mångfald : en jämförande fallstudie om hur gestaltning av biologisk mångfald beskrivs i Stockholms stad och Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Anna, 2022. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sandra, 2021. Landskapsarkitekten som kommunikatör : möjligheter och utmaningar med formgivning av miljöer som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sofia, 2021. Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden : en jämförande platsanalys av lekplatsutformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sofia and Ericsson, Ellica, 2023. Dagvatten som berikar : en gestaltning av stadsdelsparken Ekebydalen i Uppsala innefattande integrering av dagvattenanläggningar och sociotopvärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andén, Klara and Larsson Udd, Emma, 2023. Grönytor i en grå årstid : en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten, Elis, 2020. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten Puranen, Elis, 2023. Park i stadens kuperade natur : ett gestaltningsförslag för Talludden i Sköndal, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asker Kling, Emma and Enskog Gripenvik, Katarina, 2023. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astafourova, Alexandra, 2021. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astafourova, Alexandra and Hellgren, Klara, 2023. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Anton, 2020. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Anton and Henning, Carl, 2022. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Anna and Laitamaa, Sofie, 2022. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Baylosis Flodin, Angelica, 2023. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beckman, Disa, 2020. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beckman, Disa and Dahlman, Pia, 2022. Grönskans plats vid förtätning : rumslig analys av miljonprogramsområden samt gestaltning med bevarad grönska. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bellander, Sandra and Bleeker, Anna-Carin, 2024. Golfbanor - Stora ytor med dåligt rykte : svenska golfbanors potential till att arbeta mer ekologiskt hållbart genom regenerativ design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Matilda, 2020. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergenfeldt, Ellen, 2022. Kom närmre! : tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergenfeldt, Ellen, 2020. Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Astrid and Byström, Isa, 2022. Omfamna mörkret : ett undersökande arbete av mörkerlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Astrid and Ersson, Lisa, 2020. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Billing, Maja and Hansson Brusewitz, Maja, 2023. Mångfunktionella lekytor i den urbana staden : en studie av hur funktionerna lek och ekosystemtjänster samverkar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjurström, Olivia and Seipel, Emil, 2023. Problematiken med att prissätta skyddsvärda träd : en kritisk granskning av två monetära värderingsverktyg för träd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björklund, Ellinor and Hermanson, Greta, 2024. Hållbar integrering av naturlika planteringar i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bodlund, Sara and Alkman, My, 2024. Vårdande grönska : en analys av Sinnenas trädgård i Stockholm utifrån Alnarpsmetoden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bonander, Malkolm, 2023. Gatuträd för framtidens klimat och infrastruktur : förslag på lämpliga trädarter till ett stadsträdsarboretum i Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bonander, Malkolm and Israelsson, Viktor, 2021. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bornfeldt Persson, Clara, 2022. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Isa, 2020. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäck, Ida and Renström, Hanna, 2024. Blommande gräsmatta som alternativ till den traditionella : en jämförelse av gräsmattor för en ökad biologisk mångfald i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Michelle, 2022. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Börjestrand, Cecilia, 2022. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cantillana, Emanuel, 2024. Val av trädkvalitet i urban miljö : trädstorlekens påverkan på etablering vid nyplantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Capelle, Téa, 2023. “Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar” : att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlson, Sofia and Mohamed, Rama, 2023. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlén, Vide, 2021. Från trafikled till stadsstråk : en utvärdering av Råbyvägen i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlén, Vide, 2023. Perceived sensory dimensions (PSD) – ett verktyg för att främja hälsa i urban miljö? : utveckling av ett analys- och designverktyg applicerat på Uppsala innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Crona, Marie and Haars, Nathalie, 2024. Hållbar översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap : en fallstudie av Härjedalens kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlgren, Matilda and Karlsson Ek, Sophia, 2024. Utveckling av naturnära kulturmiljöer för barn : för främjande av lek och pedagogisk förmedling av platsens historia, med platsanalys av Broborg som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlman, Pia, 2020. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahoud, Maria, 2020. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Darir, Hala, 2022. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dernhagen, Rebecca and Lennartsson, Ingela, 2023. Parken i en stressad stad : en undersökning av Stadsträdgårdens stressreducerande karaktärer i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Diurhuus-Gundersen, Agnes and Magnusson, Lina, 2024. Grönytefaktor som styrmedel för biologisk mångfald : en fallstudie i Rosendal, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djossou, Malcom and Rückert, Elliot, 2024. Gaturummet i fokus: Superilles : en analys av den fysiska miljöns påverkan på sociala värden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Drettner, Elsa, 2021. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Drettner, Elsa, 2023. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edlund, Ebba and Nordström, Hannah, 2023. Stockholms stadskyrkogårdars kvaliteter : en platsstudie som lyfter rekreativa kvaliteter och gröna värden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet, 2022. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekander, William, 2022. Nybyggnationens estetik : en analys av riktlinjer för utvecklingen av Södra Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekelund, Jakob, 2022. Estetik överallt : estetiska värden och värderingar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Lovisa, 2021. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Lovisa, 2023. Strandpromenaden i Rindö hamn : landskapsanalys och gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2022. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elveskog, Tilda and Åhlén, Mira, 2023. Den lilla skolgården : gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekt Tchang, Jennifer and Karlsson, Sara, 2023. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2020. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2022. Vägen till framtiden : temporär gatuomvandling vid Helsingforsgatan och Roslagsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen, 2021. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen, 2023. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen and Nordström, Daniel, 2023. En hälsosam dos av Lynch : en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellica, 2021. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eurenius, Rebecca, 2024. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eurenius, Rebecca, 2020. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fabian, Alexandra, 2021. Framtidens krav möter Sigurd Lewerentz kyrkogårdsarkitektur : ett gestaltningsförslag för smyckningsplatserna vid minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fabian, Alexandra, 2024. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, Jennifer, 2022. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fielden, Paula and Hjalmarsson, Elin, 2024. Färnebofjärdens nationalparks huvudentré : en kritisk analys av gestaltning utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Cornelia, 2020. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Cornelia and Bengtsson, Matilda, 2022. Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå : med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Ebba and Olausson, Nadia, 2023. Urban äng – ansvar och potential för biologisk mångfald : en jämförande analys av arter och indelningar mellan den svenska ängsfröproducenten Pratensis och Natura 2000. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fuchs, Jenny and Eriksson Johansson, Linnéa, 2024. Lost space : en möjlighet till utökad stadsgrönska för ett tätt och hållbart Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Goldstick, Aurora, 2020. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gransten, Nathalie, 2021. Den växande staden blir mindre grön : en studie om kvarteret Persikan, Södermalm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gransten, Nathalie, 2023. Norra Hammarbyhamnen : ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grassman, Julia and Ledberg, Ylva, 2023. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Hanna, 2022. Grönare vägslänter : en intervjustudie om hinder mot vegetationsbeklädnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Hanna, 2021. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning : restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haglund, Emma, 2024. Har vi en plan b(i) för biologisk mångfald? : grönytefaktor, gröna tak och bin, hur påverkas de av varandra?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamlén, Peter, 2021. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamlén, Peter, 2023. Platsskapande genom tillfällig arkitektur : reflektion över den tillfälliga arkitekturens förutsättningar för platsskapande och som metod för gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Jenny, 2020. Förskolan Skatan : en förstudie med syfte att utveckla utemiljön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Jenny and Kåks, Klara, 2022. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlin, Sara and Tham, Tove, 2023. Sunnanå älvrum : landskapsanalys och gestaltningsförslag med utgångspunkt i mötet mellan ett offentligt rekreationsområde och angränsande privata tomter i centrala Skellefteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlin, Sara and Westbom, Sara, 2021. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henning, Carl and Johansson, Stina, 2020. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjertén, Stina and Tham, Tove, 2021. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjertén, Stina and Westbom, Sara, 2023. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmgren, Kajsa and Asplund, Maja, 2024. Trygghet genom gestaltning i stationsmiljöer : en fallstudie av Uppsala Centralstation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hydmark, Love, 2022. Åtgärder mot urbana värmeöar : en jämförelse mellan två områden i Stockholm; Röda Bergen och Kvarteret Persikan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Iggström, Matilda, 2024. Sävja våtmarkspark : ett gestaltningsförslag för naturbaserad dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i sydöstra Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Iggström, Matilda, 2023. Ängens potential för ekosystemtjänster i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelgård, Alexandra, 2021. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelgård, Alexandra, 2023. Lekotopen Fågelriket : ett gestaltningsförslag i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Sofie and Persson, Izabelle, 2022. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy, 2020. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja, 2022. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jernbäcker, Stina K., 2023. Där trädgård möter stenstad : ett gestaltningsförslag av växtbäddar som en urban naturbaserad lösning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jernbäcker, Stina K., 2021. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jogefalk, Anna and Kallifatides, Cassandra W., 2022. Complexity of improvement : a sustainability analysis of the park along Riachuelo river connected to marginalized areas in Buenos Aires. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2021. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2023. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia, 2022. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida, 2023. Skötselvänlig gestaltning : gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida and Lovisin, Sara, 2020. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Stina, 2023. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Albert, 2022. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Liv and Kallin, Emrik, 2024. Skärgårdsflora i urbana miljöer : ståndortsanpassat växtmaterial för staden med inhemska kustperenner som inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Marit, 2021. Estetikens betydelse för en hållbar stadsutveckling: : en analys av nationella mål och riktlinjer gällande stadens offentliga rum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Marit, 2023. Trädplan för den moderna kvartersstaden : ett växtgestaltningsförslag för Nya Gatan, Nacka stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Josefsson, Signe, 2023. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jubel, Elvira, 2023. Rening och rekreation : ett gestaltningsförslag för en dagvattendamm i Tallstråket med flytande våtmarker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jubel, Elvira, 2021. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Jonatan, 2021. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Jonatan and Tibbling Lingwall, Emma, 2023. Parken vid den rödmålade stenen : gestaltningsförslag för Röda sten med fokus på sociala, estetiska och ekologiska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2021. Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering? : en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2023. The grass is always tastier on the fruitful side : exploring the potentials, opportunities and challenges of urban food production: a case study of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kallmén, Sarah, 2022. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Johannes, 2020. Övergödning i våra vatten : övergödningsproblematik som förmedlas med hjälp av naturvägledning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher, 2022. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Vera Linn, 2022. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kettunen, Alexandra, 2023. Dagvattenstrategier : en jämförelse mellan Helsingfors och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kouns, Annie, 2020. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kronberg, Fredrik, 2024. Rationaliteter i mötet med ”wicked problems” : en undersökning om hur komplexitet, osäkerhet och normativitet hanteras i en detaljplaneprocess i Stockholms stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Källberg, Ebba, 2022. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kåks, Klara, 2020. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Albin, 2022. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenning, Emelie, 2022. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenning, Emelie, 2024. I sökandet efter en grundton : en reflekterande berättelse om konceptuellt tänkande inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljegren, Simon, 2021. Utvärdering och förslag på hur ett bostadsområdes lekmiljö kan främja barns utveckling och lärande : en platsanalys baserad på forskning om barns lek och utifrån Barnkonventionens riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lind, Maja and Staffas, Elin, 2024. Gestaltningens roll vid översvämningar : en utvärdering av tre bostadsgårdar i Uppsala och deras utsatthet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2023. Den industriella RE-kreationen : att läsa, förstå och förstärka vär(l)den genom platsspecifik analys och gestaltning av Malmö industrihamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2022. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Klara and Emilson, Louise, 2022. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Littmann, Nina, 2021. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Littmann, Nina, 2023. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, Eric, 2023. Fler träd i staden : hur kan krontäckningsgraden ökas i östra Uppsala?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, Eric, 2021. Öppna grönytor i staden : en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundh Berg, Matilda, 2022. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Linus, 2022. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Vera and Persson, Olivia, 2022. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Anna, 2023. Hallå - någon där? : om biologisk mångfald i täta städer: Ett förslag för Kristinebergs strandpark i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Anna, 2021. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundén, Elsa and Wistrand, Tintin, 2024. Grönska, trygghet, trivsel och välmående : en studie om nedtagningen av grönska på en bostadsgård och vad det får för konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönngren, Sanna and Öhrström, Felicia, 2024. Rofylldhet i en tät stad : en platsanalys av Helgalunden i stadsdelen Södermalm i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Johanna and Wolter, Johanna, 2023. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malkki, Marielle, 2021. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mayr, Lisa, 2020. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mayr, Lisa and Wejlemark, Sunniva, 2021. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modalen Sjökvist, Linnea, 2020. Ungdomars delaktighet i gestaltningen av offentliga parker : en studie av ungdomsdialog, med Lina Sandells park i Uppsala som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moe, Essie, 2021. Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism : olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myrenberg, Linn and Widell, Vilma, 2024. Växtval kopplat till urban biodiversitet i teori och praktik : en fallstudie av två samtida projekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mörk, Christopher, 2020. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Frida, 2020. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nivala, Emma and Ryberg, Jennie, 2022. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordberg, Lärka and Åberg, Elna, 2024. Torget som spegel för tiden : en jämförande studie av dåtida stadsplanering i relation till dagens gatuliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda, 2022. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norlén, Emma and Torstensson, Linnea, 2023. Små bostadsgårdar stora problem : täthetsidealets effekter på förvaltningssektorns skötselarbete och den långsiktiga hållbarheten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Emelie, 2022. Stressreducerande närmiljö : möjligheter till mental återhämtning i Hasselskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Owen, Molly, 2020. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Owen, Molly, 2022. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmqvist, Susanna, 2023. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmqvist, Susanna, 2020. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Olivia, 2024. Den ordnade naturen : ett sätt att förstå den gestaltade vegetationen utifrån Theodor W Adornos estetiska teori. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2023. Parc La Salvaora : a design proposal exploring the aesthetics of place-related curiosity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2020. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pärlefors, Ludvig, 2022. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pärlefors Prado, Ludvig, 2023. Dagvatten blir badvatten : ett gestaltningsförslag på en baddamm i Gränbyparken med naturlig rening. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rafea, Jana, 2020. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rafea, Jana, 2022. Stanna till : ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Richold, Jack, 2020. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Richold, Jack, 2023. Towards a new aesthetics of care : a critical reading of Nassauer’s cues to care. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rinaldo, Rasmus, 2021. Förvaltning av stadsnära naturreservat : en granskning av skötselplan för Årike Fyris naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rinaldo, Rasmus, 2023. Lost in translation : investigating challenges of picturing landscape experience. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rolff, Olga, 2020. Grönområdens roll i förebyggandet av livsstilssjukdomar : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roos, Sandra, 2024. Effekterna av ljud i parkmiljöer på människors psykiska hälsa : en jämförelse mellan Ekonomikumparken och Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rosén, Karin, 2022. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubertsson, Alva and Thunberg, Elin, 2023. Livfulla och trygga torg : en fallstudie av Rådhustorget i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydahl, Malin, 2023. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sanner, Olivia, 2023. Sustainability through aesthetics : can chosen aesthetics promote social dimensions of sustainability in modern landscape architecture?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shaswar, Vera, 2022. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sinclair, Alexandra, 2024. Komplexiteten i det vardagliga : om behovet av att identifiera befintliga rumsliga principer i miljonprogramsområden inför förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjölin, Nina, 2023. Gräsmattan – brukande och berikande : en utveckling av Rålambshovsparkens bruksgräsmattor för att gynna biologisk mångfald och skapa fler upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjölin, Nina, 2021. Låt de äldre få vara med : en undersökning för att inkludera de äldre vid stadens sociala utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjösten Andersson, Moa and Nilsson, Sandra, 2023. Jämförande studie av två verktyg avsedda för ekosystemtjänstanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stigsson Rigné, Louise and Vernersson, Emil, 2024. Kvillebäcken : analys och gestaltningsförslag - me[d]andra strukturer och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stigsson Rigné, Louise and Wilhelmsson, Johanna, 2021. Ökad biologisk mångfald i staden genom spillytor? : en studie om spillytors potential som gröna korridorer i Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stjernström, Moa, 2022. Är skogen fruktan värd? : hur tre litterära verk har influerat vår syn på skog och natur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stjernström Cronberg, Andrea, 2021. Stationsparkers möjlighet att positivt påverka hälsan : med Ängelholms Järnvägspark som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ståhl, Evelina, 2023. Att bevara autenticitet i ett grönt kulturarv : en studie om Stadshusträdgården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundberg, Viktoria, 2023. Potentialer och utmaningar för landskapsarkitektur inom fysisk säkerhet : konstruktiv kritik utifrån intervjuer med säkerhetsexperter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svennerfors, Martin, 2023. Vad vet vi om ekotyper? : kunskap och okunskap som påverkar utbudet av torktåliga ekotyper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderbaum, Anna and Wichtel, Patricia, 2024. Planera med klimatanpassningsstrategier för stigande hav och extremväder : en fallstudie av Västerport, Varberg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tarrodi, Hedvig and Shi, Jenny, 2024. Torktolerans och invasivitet hos buskar i stadsmiljö : en granskning av torktoleransen hos buskarter i Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tibbling Lingwall, Emma, 2021. Estetikens avgörande roll i skapandet av inkluderande miljöer : ett programförslag gällande funktionsanpassning av Spånga by med fokus på platsens estetiska kulturvärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Uhrdin, Mika and Wikström, Lisa, 2023. Synen på medborgardialogen? : en studie om landskapsarkitekters syn på medborgardialoger i relation till gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vasaitis, Indra, 2023. Kulturella ekosystemtjänster i stadsplanering : utredning av FÖP för Uppsalas sydöstra stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestlund, Nils, 2023. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestlund, Nils, 2021. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vidarsson, Maja, 2020. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vidén, Josefin and Wejlemark, Sunniva, 2020. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vissberger, Louise and Enger, Poul, 2022. Trädgårdsterapi inom slutna anstalter : trädgårdsterapins potential som behandlingsmetod. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vogel, Lisa, 2023. Soundscapes i Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Westberg Ekerljung, Frida, 2021. Stadsparken som gemensamt rum : så kan Örebro stadspark möta behov och önskemål från fler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wilhelmsson, Johanna, 2024. Drysanpromenaden : ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wojcicka, Magdalena, 2022. Stadsodling som verktyg för psykisk hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wojcicka, Magdalena Maria and Kallmén, Sarah, 2024. Hav av blommor : ett gestaltningsförslag för ängsmark i historisk parkmiljö, Tornerparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Zetterling, Louise and Berg, Oskar, 2022. Lekmiljöer formar framtida generationer : en undersökning kring utvecklande lekmiljöer och förskolegårdar i ett Uppsala som förtätas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Kauffmann, Sofie, 2022. Kenyas mangroveskogar : en analys av estetiska, miljömässiga och sociala värdens förekomst inom mangroveskogarna i Mida Creek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åkesson, Johan, 2022. Individuell maskering av ljudlandskap : en observationsstudie om hur hörlursanvändning i relation till fysisk miljö påverkar fotgängares konflikter vid två korsningar i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:04 2024 CEST.