Home About Browse Search
Svenska


Haglund, Emma, 2024. Har vi en plan b(i) för biologisk mångfald? : grönytefaktor, gröna tak och bin, hur påverkas de av varandra?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
761kB

Abstract

Gröna ytor i svenska städer blir mindre samtidigt som befolkningen ökar. För att möta behovet av bostäder och samtidigt planera hållbara städer används arbetsredskapet grönytefaktor i de flesta städer i Sverige. Grönytefaktor inkluderar flera aspekter för att bidra till en hållbar stad, dagvatten hantering, buller och biologisk mångfald. Det sistnämnda är fokuset för detta kandidatarbete. Grönytefaktor inkluderar gröna tak som ett sätt att säkerställa gröna kvalitéter i staden, men det är oklart om värderingen stämmer överens med hur bra gröna tak är för biologisk mångfald. Detta kandidatarbete syftar därför till att undersöka hur gröna tak påverkar biologisk mångfald, speciellt med avseende på bin. Bin kan nämligen vara en sorts indikator på hur god biologisk mångfald som finns inom ett område. Sex olika kategorier av gröna tak presenteras och värderas enligt hur goda habitat de kan vara för bin. Därefter jämförs de med hur tre olika städer i Sverige värderar gröna tak i grönytefaktor och om det stämmer överens med deras potential som habitat för bin.

Genom att göra en utförlig litteraturstudie för vad för krav bin har på habitat och hur gröna tak kan utformas har resultatet av detta kandidatarbete arbetats fram. Litteraturstudien har även gett en insikt i olika gröna taks potential att vara goda habitat för bin. Vidare undersökts även grönytefaktors uppkomst dessutom jämförs tre städer i Sverige för att förstå hur verktyget används idag. Informationen analyseras och resulterar i de slutsatser kring gröna taks utformning samt inkludering i grönytefaktor som presenteras.

Slutsatsen som dras utifrån detta arbete är att gröna taks värdering till stor del stämmer överens med potentialen olika gröna tak har som habitat för bin. Däremot argumenteras det också för att en viktig aspekt saknas i grönytefaktor, nämligen kontexten till resten av staden. För att bidra med biologisk mångfald i staden behöver dels gröna tak utformas på ett, för bin, fördelaktigt sätt men också ha en diversitet av växtlighet och agera som steppings stones eller gröna korridorer i staden.

,

Green areas in Swedish cities are decreasing while the population is increasing. In order to meet the need for housing but at the same time plan sustainable cities, the work tool green area index is used in most cities in Sweden. Green area index includes several aspects to contribute to a sustainable city, stormwater management, noise and biodiversity. The latter is the focus of this bachelor's thesis. The green area index includes green roofs as a way of ensuring green qualities in the city, but it is unclear whether the valuation is consistent with how well green roofs meet biodiversity. This bachelor thesis therefore aims to investigate how green roofs affect biodiversity, especially in regard to bees. Namely, bees can be a kind of indicator of how well biodiversity is within an area. Six different categories of green roofs are presented and rated according to how good a habitat they can be for bees. They are then compared with how three different cities in Sweden value green roofs in terms of green area index and whether this is consistent with their potential as a habitat for bees.

By doing a detailed literature study for what kind of habitat requirements bees have and how green roofs can be designed, the results of this bachelor's thesis have been worked out. The literature study has also provided an insight into the potential of various green roofs to be good habitats for bees. Furthermore, the emergence of the green area index was also investigated, and three cities in Sweden were compared to understand how the tool is used today. The information is analyzed and results in the conclusions regarding green roof design and inclusion in the green area index that are presented.

The conclusion drawn from this work is that the valuation of green roofs is largely consistent with the potential different green roofs have as a habitat for bees. However, it is also argued that an important aspect is missing in the green area index, namely the context to the rest of the city. In order to contribute to biodiversity in the city, green roofs need to be designed in a way that is advantageous for bees, but also have a diversity of vegetation and act as stepping stones or green corridors in the city.

Main title:Har vi en plan b(i) för biologisk mångfald?
Subtitle:grönytefaktor, gröna tak och bin, hur påverkas de av varandra?
Authors:Haglund, Emma
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönytefaktor, gröna tak, bin, habitat, biologisk mångfald, urban miljö, hållbara städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 07:23
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics