Home About Browse Search
Svenska


Nivala, Emma, 2024. I samklang med naturen : ett åtgärdsförslag för det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar med fokus på att stärka den biologiska mångfalden och tillgängligheten. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Människans distansering från naturen är ett allt vanligare fenomen som ökar i takt med att närheten till naturen för många är bristfällig. Det ökade avståndet till naturen och den bristande naturkontakten kan ses som en orsak till den ökade ohälsan som är ett utbrett samhällsproblem, eftersom naturupplevelser har hälsofrämjande effekter. Den svaga naturkontakten kan bero på att allt fler människor bosätter sig i urbana miljöer, där avstånd till grönområden ökar. Den stadsnära naturen utgör därför för många människor den mest förekommande kontakten med grönområden. Samtidigt hotar exploatering värdefulla naturområden och dess biologiska mångfald. Antalet habitat minskar globalt vilket är oroväckande eftersom biodiversitet och ekosystem utgör en nyckelroll till allt liv på jorden. Att skydda och utforma naturområden utifrån ett ekologiskt perspektiv och att åter sammanföra människan med naturen genom att underlätta rörelsen till och användningen av stadsnära naturområden är därför av stor betydelse i omställningen till ett mer hållbart och hälsofrämjande samhälle. Som arbetsområde för denna studie har Gamla Uppsala åskullar valts eftersom det är ett stadsnära naturområde med unik ängsflora som i skrivande stund utreds som ett nytt naturreservat i norra Uppsala. Intentionen med arbetet är att undersöka hur ekologiskt inriktade åtgärdsförslag i ett naturreservat kan tillvarata och stärka befintliga ekologiska värden, såsom habitat och biologisk mångfald, samtidigt som upplevelsevärden skapas och fler målgrupper ges möjligheten att nyttja området. Detta för att bidra till en ökad förståelse för och kunskap om kopplingen mellan människa och natur samt om hur ekologiska åtgärder även kan gynna upplevelsemässiga värden i stadsnära naturområden. Analyser baserade på ekologi synliggör värdefulla aspekter och bedömningar för ett fortsatt utvecklande av naturområdet. Intentionen är att på ett harmoniskt och omsorgsfullt sätt skapa en plats med tydlig koppling till naturen där besökaren på ett enkelt sätt kan röra sig i området. Genom åtgärdsförslag och gestaltningstillägg främjas orienterbarheten och tillgängligheten för fler målgrupper i området Gamla Uppsala åskullar samtidigt som den värdefulla miljön tillvaratas, förstärks och uppmärksammas. Arbetet synliggör att utvecklandet av stadsnära natur baserat på ett ekologiskt tillvägagångssätt både kan skapa betydelsefulla mervärden för naturen och upplevelsemässiga värden. Detta arbete kan därmed ses som ett steg i att öka medvetenheten kring ekologin och dess skörhet genom pedagogiska inslag i gestaltningstilläggen. Åtgärdsförslaget och gestaltningstilläggen blir på så vis ett sätt att uppmärksamma och sprida kunskap om naturens unika värde i det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar.

,

People's distance from nature is an increasingly common phenomenon that is growing as the proximity to nature for many is inadequate. The increased distance from nature and the lack of contact with nature can be seen as a cause of declining health, which globally is a social problem, as nature experiences have health-promoting effects. The lack of contact with nature may be due to the fact that an increasing amount of people are living in urban environments, where distances to green areas are increasing. For many people, nature close to the city is therefore the most frequent contact with nature. At the same time, exploitation is threatening valuable nature and its biodiversity. The number of habitats is declining globally, which is worrying as biodiversity and ecosystems play a key role for all life on Earth. Protecting and designing green areas from an ecological perspective and reconnecting people with nature by making urban green areas accessible is therefore of great importance in the transition to a more sustainable and health-promoting society. Gamla Uppsala åskullar is currently being investigated as a new nature reserve in northern Uppsala and has been chosen as the work area for this study since it is a nature close to the city with unique meadow flora. The aim of the work is to investigate how ecologically proposed actions in a nature reserve can secure and strengthen existing ecological values, such as habitats and biodiversity, while creating experiential values and giving more people the opportunity to use the area. This is to contribute to an increased understanding and knowledge of the connection between humans and nature and how ecological actions can also benefit experiential values in nature close to the city. Analyses based on ecology highlight valuable aspects and assessments for the continued development of the ecology in Gamla Uppsala åskullar. The intention is to harmoniously and carefully create a place with a strong connection to nature where the visitor can easily move around the area. Proposed actions and design additions will promote orientation and accessibility for more people, while the valuable environment is preserved, strengthened and highlighted. The work highlights that the development of urban nature based on an ecological approach can create both significant added value for nature and experiential values. This work can be seen as a step in raising awareness of ecology and its fragility through educational elements in the design additions. The proposed action and the design additions will thus be a way of drawing attention to and spreading knowledge about the unique value of nature in the proposed nature reserve Gamla Uppsala åskullar.

Main title:I samklang med naturen
Subtitle:ett åtgärdsförslag för det föreslagna naturreservatet Gamla Uppsala åskullar med fokus på att stärka den biologiska mångfalden och tillgängligheten
Authors:Nivala, Emma
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Johansson, Lars and Mårsén, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturreservat, ekologisk design, biodiversitet, habitatförstärkning, habitatkrav, tillgängliggöra, universell utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2024 07:29
Metadata Last Modified:18 Jun 2024 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics