Home About Browse Search
Svenska


Lind, Maja and Staffas, Elin, 2024. Gestaltningens roll vid översvämningar : en utvärdering av tre bostadsgårdar i Uppsala och deras utsatthet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens klimatförändringar har ökat frekvensen av extrema väderhändelser vilket kräver proaktiv planering från kommuner och städer. Denna studie undersöker effekterna av översvämningar på tre bostadsgårdar i Uppsala och fokuserar på effekterna av regn och höga flöden. Genom att använda verktyget SCALGO och utföra platsbesök har vi bedömt dessa trädgårdars sårbarhet för översvämningar och därefter har bostadsgårdarna analyserats utifrån respektive gestaltning. Resultaten visar brister på de bostadsgårdar som analyserats när det gäller att mildra översvämningsrisker. Vi understryker behovet av innovativa och hållbara planeringsinsatser för att möta de utmaningar som översvämningar medför. Specifikt betonar vi den avgörande rollen som gröna infrastrukturer spelar i hanteringen av nederbörd och vikten av valet av växtlighet för att påverka vattenrörelser. Vi förespråkar långsiktiga planeringsstrategier som prioriterar integrationen av långlivad växtlighet, regnbäddar och minskningen av hårda ytor till förmån för genomsläppliga markmaterial för att förbättra infiltrationen av dagvatten. Sammanfattningsvis betonar denna studie betydelsen av att beakta klimatförändringarnas effekter i gestaltning. Genom att prioritera gröna infrastrukturer och göra strategiska växtval kan planerare effektivt mildra översvämningsrisker och bygga motståndskraftiga samhällen inför de växande klimatutmaningarna.

,

Rapid climate change has heightened the frequency of extreme weather events necessitating proactive planning by municipalities and cities. This study investigates the impact of flooding on three residential gardens in Uppsala, focusing on the effects of rainfall and high flows. Employing the online tool SCALGO and conducting extensive site visits, we assessed the vulnerability of these gardens to flooding and analyzed the gardens design. The findings reveal shortcomings on the residential gardens that were analyzed, in mitigating flood risks. We underscore the need for innovative and sustainable planning approaches to address the challenges posed by climate change. Specifically, we highlight the pivotal role of green infrastructure in managing rainfall and emphasize the importance of vegetation selection in influencing water movement. We advocate for long-term planning strategies that prioritize the integration of long-living vegetation, rain beds and the reduction of hard surfaces in favor of permeable surfaces to enhance infiltration. In conclusion, this research underscores the critical importance of considering climate change impacts in design. By prioritizing green infrastructure and strategic vegetation selection, planners can effectively mitigate flood risks and build resilient communities in the face of evolving environmental challenges.

Main title:Gestaltningens roll vid översvämningar
Subtitle:en utvärdering av tre bostadsgårdar i Uppsala och deras utsatthet
Authors:Lind, Maja and Staffas, Elin
Supervisor:Holmgren, Karin and Ångman, Jenny and Waldersten, Susanna
Examiner:Engström, Amalia and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:översvämning, hållbar stadsplanering, bostadsmiljö, riskhantering, klimatanpassad landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 07:35
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics