Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2023. Den industriella RE-kreationen : att läsa, förstå och förstärka vär(l)den genom platsspecifik analys och gestaltning av Malmö industrihamn. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Dualistiska västerländska tankesättet som separerar det mänskliga från det icke-mänskliga kan ses som roten till den pågående miljökrisen. Inom stadsplanering är förtätning och funktionsblandning de dominerande sätten för att hantera stadsutbredningens negativa effekter. Detta kan dock minska urbana grönytor och negativt påverka ekologiska och sociala värden. Industriområden inkluderas dock sällan i dessa stadsbyggnadsideal. De tenderar att ses som avvikande, skräpmark eller tomma ark. I en tid med begränsade markresurser och påtagliga miljöproblem behövs nya lösningar för att tillgodose ekologiska och sociala behov.

Arbetets syfte är att utforska hur landskapsarkitektoniska tillvägagångsätt och teorier kan användas för att undersöka, synliggöra och förstärka befintliga och potentiella ekologiska och rekreativa värden i funktionsseparerad aktiv industrimiljö. Detta för att undersöka industrimiljöns potential att bidra med att tillgodose ekologiska och rekreativa behov, liksom hur dessa miljöer, med dess värden och problem, kan synliggöras och främja en ny typ av urbant varande med potential att utveckla den idag ohållbara natur-människa-relationen.

Undersökningen genomförs som en fallstudie av Malmö industrihamn och baseras på en kombination av olika metoder och material. Ett fenomenologiskt angreppssätt, där vandrande i landskapet är en central del, används för att förstå och utveckla platsen. Detta kompletteras av studier av kartor och planeringsdokument, samt studier och tillämpning av andra teoretiska perspektiv. Dessa metoder används parallellt med varandra och i växelverkan med analys och gestaltning.

Undersökningen visar att kompletterande metoder som möjliggör en djupgående förståelse kunnat synliggöra och stärka befintliga ekologiska och rekreativa värden i Malmö industrihamn. En gestaltning som bygger vidare på den befintliga karaktären kan bevara, synliggöra och ur vissa aspekter stärka dess associerade kvaliteter samtidigt som området tillgängliggörs. Att främja vistelse i området kan potentiellt skapa medvetenhet kring dess problem och kvaliteter, samt genom dess hybrida karaktär främja en mer hållbar natur-människa relation.

Detta arbete visar därmed att industrimiljöer har potential att fungera som ett komplement för att tillgodose rekreativa och ekologiska behov i den urbana kontexten. Samt att de potentiellt kan skapa medvetenhet om industrimiljöns roll i samhället, vår påverkan på jordens ekosystem och en ny natur-människa relation. Studien hävdar inte att alla industriområden besitter denna potential men vill synliggöra att en djupgående undersökning och varsam gestaltning kan uppmärksamma och ta tillvara på dess kvaliteter. Undersökningen erbjuder ett nytt sätt att förhålla sig till industrimiljö som kan påverka hur vi planerar och sköter våra städer vilket är av stor betydelse i en tid av konkurrerande markintressen, urbanisering, minskande grönytor, överprogrammerade grönytor och förlust av biologisk mångfald.

,

Western ways of thinking separate the human from the non-human. This can be understood as the origin of the environmental crisis. In urban planning the dominant ways of dealing with negative effects of urban sprawl are densification and mixed land use. However, this can reduce urban green space and negatively affect ecological and social values. Furthermore, industrial areas are rarely included in these urban planning ideals. They tend to be seen as deviants, wastelands or blank canvases. In an age of limited land resources and tangible environmental problems, new solutions are needed to meet ecological and social needs.

The aim of this study is to explore how landscape architectural approaches and theories can be used to investigate, highlight and enhance existing and potential ecological and recreational values in functionally separated active industrial environments. This in order to explore the potential of industrial environments to contribute with ecological and recreational values, as well as their potential to recreate the current unsustainable nature-human relationship.

The exploration is carried out as a case study of Malmö industrial harbor and is based on a combination of different methods and materials. A phenomenological approach, where walking in the landscape is a central part, is used to understand and develop the landscape. This is supplemented by the study of maps and planning documents, as well as the study and application of other theoretical perspectives. These methods are used in parallel with each other and in interaction with analysis and design.

The survey shows that supplementary methods that enable a deep understanding are able to reveal and strengthen existing ecological and recreational values in Malmö industrial harbor. A design based on the existing character can preserve, highlight and in some aspects strengthen its associated qualities while making the area accessible. Promoting residence in the area can potentially raise awareness of its problems and qualities, as well as, through its hybrid nature, promote a more sustainable nature-human relationship.

This study thus shows that industrial environments have the potential to function as a complement to meet recreational and ecological needs in the urban context. And that they can potentially create awareness of the role of the industrial environment in society, our impact on the earth's ecosystem and create a new nature-human relationship. The study does not claim that all industrial areas possess this potential, but wants to emphasize that an in-depth study and careful design can recognize and strengthen their qualities. The study offers a new way to approach industrial environments which can influence how we plan and manage our cities, which is of great importance in a time of conflicting interests in land use, urbanization, decreasing green areas, over-programmed public areas and loss of biodiversity.

Main title:Den industriella RE-kreationen
Subtitle:att läsa, förstå och förstärka vär(l)den genom platsspecifik analys och gestaltning av Malmö industrihamn
Authors:Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Ahrland, Åsa and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:industrimiljö, rekreation, ekologi, natur, landskapsfenomenologi, natur-människa-relationen, antropocen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500684
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500684
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2023 08:07
Metadata Last Modified:23 Dec 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics