Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ellica, 2021. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Multifunktionell dagvattenhantering anses vara ett av samtidens svar på den översvämningsproblematik som uppstått i städer till följd av klimatförändringarna. Öppna dagvattenlösningar kan beroende på sin utformning leverera, förutom reglerande ekosystemtjänster, även kulturella sådana som exempelvis rekreation och estetiska upplevelser. Dessa tjänster är immateriella och komplexa att förstå, vilket gör att de underskattas och är svåra att visualisera trots att de bidrar till hållbara samhällen. Denna studie undersökte därför hur två multifunktionella dagvattenlösningar i Uppsala har utformats för att bidra till kulturella ekosystemtjänster samt hur landskapsarkitekter resonerar kring de kulturella ekosystemtjänsternas roll vid planeringen och gestaltningen av dem. Målet var att uppmärksamma och öka förståelsen om kulturella ekosystemtjänster samt inspirera landskapsarkitekter till hur tjänsternas roll kan stärkas i liknande dagvattenprojekt. Metoden bestod av platsanalyser samt kvalitativa intervjuer. Resultatet indikerade att de undersökta dagvattenlösningarnas utformning bidrar till kulturella ekosystemtjänster och att deras placering, synlighet och tillgänglighet spelar roll. Det framkom också att kulturella ekosystemtjänster diskuteras medvetet vid planering och gestaltning, men i andra termer, och upplevs ha fått relativt gott om utrymme i projektet trots att så inte alltid är fallet i stadsbyggnadsprojekt. Studien resulterade i sex rekommendationer för framtida projekt. Tre exempel är att planera för tjänsterna ur ett helhetsperspektiv för att tillgodose en variation av dem, sprida kunskap om dem men också konkretisera begreppet samt uppmärksamma dem mer i planer och gestaltningsprogram.

,

Multifunctional stormwater management is considered as a contemporary answer to the flooding problems in cities due to climate changes. Depending on their design, open stormwater solutions can deliver, not only regulating ecosystem services, but also cultural ones such as recreation and aesthetic experiences. However, these services are immaterial and complex to understand, which leads to that they become underestimated and difficult to visualize, despite their contribution to sustainable societies. This study therefore investigated how two multifunctional stormwater solutions in Uppsala, Sweden, have been designed to contribute to cultural ecosystem services, and how landscape architects reason about the role of cultural ecosystem services in the planning and design process. The aim was to draw attention to and increase the understanding of the cultural ecosystem services, as well as inspire landscape architects to strengthen the role of the services in similar stormwater projects. The method consisted of site analyses and qualitative interviews. The result indicated that the investigated stormwater solutions design contributes to cultural ecosystem services and that their location, visibility and accessibility matter. Moreover, it emerged that the cultural ecosystem services are discussed consciously while planning and designing, but mentioned in other choice of terms, and are experienced to have relatively plenty of space in the project although that is not always the case in urban development projects. The study resulted in six recommendations for future projects. Three examples are planning for the cultural ecosystem services from a broader perspective to ensure a variation of them, spread knowledge about them while also concretizing the concept, and notice them further in plans and design documents.

Main title:Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden
Subtitle:en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala
Authors:Eriksson, Ellica
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kulturella ekosystemtjänster, multifunktionell dagvattenhantering, hållbar stadsutveckling, klimatanpassning, blågrön infrastruktur, öppen dagvattenhantering, dagvattendamm, dagvattenpark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500310
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500310
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2021 13:24
Metadata Last Modified:07 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics