Home About Browse Search
Svenska


Cantillana, Emanuel, 2024. Val av trädkvalitet i urban miljö : trädstorlekens påverkan på etablering vid nyplantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

Etablering av nyplanterade träd i urbana miljöer kan komma med vissa svårigheter då träden ofta möter tuffa ovan- och underjordiska förhållanden. Detta gäller sådant som vandalisering, torka och bristfällig jordkvalitet. Samtidigt för en snabb etablering med sig många fördelar såsom effektivt nyttjande av resurser, leverans ekosystemtjänster och positiva upplevelser av det rumsliga uttrycket. Syftet med arbetet är att undersöka hur val av storlekskvalitet påverkar nyplanterade träds etablering och överlevnadsgrad samt redovisa för- och nackdelar med val av storlek baserat på plats och situation. Metoden som användes i arbetet var en litteraturbakgrund samt semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma landskapsarkitekter från Halmstad respektive Uppsala kommun. Personerna som tillfrågades hade båda mångårig erfarenhet från kommunal park och gatuskötsel.

Resultatet visade att mindre kvaliteter måste planteras på rätt plats för att komma till nytta och ges en ärlig chans att överleva. Det framkom även att det finns platser där större kvaliteter är att föredra framför mindre, exempelvis där skugga och ekosystemtjänster är viktiga från start. Slutligen argumenteras för att mindre kvaliteter kan komma till nytta vid framtida problem med mer eller mindre frekvent torka. Dess mindre behov av vattning under etablering kan bli ett led i säkrandet av den framtida gröna infrastrukturen.

,

Establishment of newly planted trees in urban environments can present certain challenges as the trees often encounter tough above- and below-ground conditions. This includes vandalism, drought, and poor soil quality. At the same time, quick establishment brings many advantages such as efficient resource utilization, delivery of ecosystem services, and positive experiences with the spatial expression. The purpose of this study is to investigate how the choice of size quality affects the establishment and survival rate of newly planted trees and to present the advantages and disadvantages of size selection based on location and situation. The method used in the study included a literature review and semi-structured interviews with professional landscape architects from Halmstad and Uppsala municipalities. The individuals interviewed had extensive experience in municipal park and street maintenance.

The results showed that smaller qualities must be planted in the right location to be beneficial and given a fair chance to survive. It also emerged that there are locations where larger qualities are preferable to smaller ones, for example, where shade and ecosystem services are important from the outset. Finally, it is argued that smaller qualities can be beneficial in future problems with more or less frequent drought. Their lesser need for watering during establishment can contribute to securing the future green infrastructure.

Main title:Val av trädkvalitet i urban miljö
Subtitle:trädstorlekens påverkan på etablering vid nyplantering
Authors:Cantillana, Emanuel
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Trädplantering, etablering, mindre kvaliteter, urbana träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500689
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500689
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2024 09:43
Metadata Last Modified:15 Feb 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page