Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Ebba, 2024. Att förtäta kring en historisk begravningsplats : Ulleråkers kyrkogård igår, idag och i framtiden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
36MB

Abstract

Förtätning motiveras ofta som en strategi för att skapa hållbara städer men sker ofta på bekostnad av urbana grönområden. Färre parker och mindre urban grönska medför att de gröna miljöer som blir kvar utsätts för högre tryck och behöver göra plats för fler funktioner. Vid sidan av offentliga park- och grönområden så får det också effekter för begravningsplatser. Begravningsplatser skiljer sig från andra gröna rum i staden, dels genom att vara platser för sorg och reflektion dels genom att vara platser som ligger någonstans mitt emellan det privata och publika vilket påverkar synen på vilka aktiviteter som ses som socialt acceptabla. Begravningsplatser är också miljöer som till följd av lång kontinuitet är förknippade med både kulturhistoriska värden och höga naturvärden. Ulleråkers kyrkogård i södra Uppsala är en begravningsplats som inom de kommande åren kommer att påverkas av ett genomgripande förtätningsprojekt. På vad som idag är skogsmark planerar Uppsala kommun att bygga vad som kommer att bli Uppsalas mest tätbebyggda stadsdel. Detta kommer få effekter för Ulleråkers kyrkogård som idag är både en aktiv begravningsplats och en välbevarad kulturmiljö som visar på den omfattande mentalvårdsverksamheten som under 1900-talet har bedrivits inom Ulleråker. Genom en platsanalys, dokumentstudie och två intervjuer undersöks hur den planerade förtätningen av Ulleråker kommer påverka kyrkogården och hur kyrkogårdens funktioner och värden skulle kunna stärkas i framtiden. Resultatet visar att förtätningen av Ulleråker kommer medföra en stor påverkan på Ulleråkers kyrkogård och att kyrkogården i framtiden kan behöva bli en mer multifunktionell plats. Kyrkogårdens historiska värden och kyrkogårdens praktiska funktion som begravningsplats är viktiga värden och funktioner platsen idag. I och med den planerade förtätningen kan kyrkogården i framtiden bli av allt större betydelse för rekreation och i takt med att omgivningen hårdgörs kan kyrkogårdens naturvärden också tillskrivas en större betydelse. Resultatet visar på både svårigheter och möjligheter med att kombinera olika funktioner och värden på kyrkogården, samtidigt konstateras att många funktioner och värden skulle stärkas av att platsen på något sätt skärmas av från sin nya omgivning.

,

Densification is often justified as a strategy for creating sustainable cities but frequently occurs at the expense of urban green spaces. Fewer parks and less urban greenery mean that the remaining green areas are subjected to higher pressure and need to accommodate more functions. Besides public parks and green spaces, this also affects cemeteries. Cemeteries differ from other green spaces in the city, partly because they are places for mourning and reflection, and partly because they are spaces that exist somewhere between the private and the public, which affects perceptions of what activities are considered socially acceptable. Cemeteries are also environments associated with both cultural historical values and high natural values due to their long continuity. Ulleråker cemetery in southern Uppsala is a cemetery that, in the coming years, will be affected by a comprehensive densification project. In what is currently forest land, Uppsala Municipality plans to build what will become Uppsala's most densely populated district. This will have effects on Ulleråker cemetery, which is currently both an active burial site and a well-preserved cultural environment that reflects the extensive mental health care operations that took place at Ulleråker during the 20th century. Through a site analysis, document study, and two interviews, this study examines how the planned densification of Ulleråker will affect the cemetery and how the cemetery's functions and values could be strengthened in the future. The results show that the densification of Ulleråker will have a significant impact on Ulleråker cemetery and that the cemetery may need to become a more multifunctional place in the future. The cultural historical values of the cemetery and its practical function as a burial site are important values and functions of the site today. With the planned densification, the cemetery could become increasingly important for recreation, and as the surrounding area becomes more urbanized, the natural values of the cemetery could also be attributed greater significance. The results highlight both the difficulties and opportunities in combining different functions and values in the cemetery. It is also noted that many functions and values would be strengthened if the site were somehow screened off from its new surroundings.

Main title:Att förtäta kring en historisk begravningsplats
Subtitle:Ulleråkers kyrkogård igår, idag och i framtiden
Authors:Forsberg, Ebba
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Ahrland, Åsa and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, historisk kyrkogård, kulturmiljö, begravningsplats, rekreation, naturvärden, multifunktionell, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500798
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500798
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 13:28
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics