Home About Browse Search
Svenska


Gransten, Nathalie, 2023. Norra Hammarbyhamnen : ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Stockholm är en stad vid vatten. Hamnar har historiskt sätt använts som platser för sjöfart, industri och transport - funktioner som har avtagit med tiden. Idag är många av stadens kajer underutnyttjade på grund av dess utformning som tidigare industrihamnar. Samtidigt bidrar den ökade urbaniseringen och befolkningsökningen till minskad andel och försämrad kvalitet av urbana grönytor, vilket får negativa effekter för både hälsa och miljö. Att tillföra fler funktioner och mer grönska vid stadens underutnyttjade och vattennära lägen kan bidra till att skapa mer hållbara samhällen.

Med syftet att exemplifiera hur en underutnyttjad kaj kan omgestaltas för att bli en del av den levande staden har ett gestaltningsförslag för Norra Hammarbyhamnen tagits fram. Den huvudsakliga metoden för arbetet är gestaltning genom en iterativ process och inkluderar bland annat skissande, inventering och analys. Projektområdet är ett populärt rekreationsstråk för rörelse på östra Södermalm i Stockholm. Det finns dock få vistelsevärden som gör att besökare stannar kvar på platsen. Även platsens enformiga struktur, tydliga barriärer och avsaknad av grönska identifieras som problem.

Resultatet presenteras genom ett gestaltningskoncept, övergripande gestaltningsprinciper samt ett gestaltningsförslag som redovisas i text, skisser, illustrativa planer och sektioner. Utformningen av platsen har gjorts med huvudfokus på att skapa vistelsevärden och därmed göra platsen mer funktionell för dess besökare. Gestaltningskonceptet, Stiliserad kust, syftar till att skapa ett nytt och värdefullt möte mellan vatten och land. Med kusten som gestaltningsförebild har platsen utformas med fler funktioner för vila och aktivitet.

Diskussionen hanterar bland annat hur multifunktionaliteten i förslaget kan bidra till ökad social och ekologisk hållbarhet. Genom tillgängliggörandet av hela kajen samt en stor tillförsel av funktioner som uppmuntrar till vistelse skulle platsen kunna bli en del av den levande staden. Även en stor ökning av grönska skulle bidra till att skapa en mer motståndskraftig miljö som förbättrar lokalklimatet och bidrar med estetiska värden.

,

Stockholm is a city by the water. Ports have historically been used as locations for shipping, industry, and transport - functions that have declined over time. Today, many of the city's quays are underutilized due to their design as former industrial ports. At the same time, increased urbanization and population growth contribute to a reduced proportion and worsen quality of urban green spaces, which has negative effects on both health and environment. Adding more functions and more vegetation to the city's underutilized waterside locations can help create more sustainable communities.

With the aim of exemplifying how an underutilized quay can be redesigned to become part of the living city, a design proposal for Norra Hammarbyhamnen has been developed. The method for the work is design through an iterative process and includes sketching, inventory, and analysis. The project area is a popular recreation path for movement on eastern Södermalm in Stockholm. However, there are few opportunities to stay. The site's uniform structure, barriers and lack of greenery are also identified as problems.

The result is presented through a design concept, design guidelines and a design proposal presented through text, sketches, illustrative plans, and sections. The design of the place has been done with the focus on creating opportunities to stay and making the place more functional for its visitors. The design concept, Stylized coast, aims to create a new and valuable link between water and land. With the coast as a design example, the place has been designed with more functions for rest and activity.

The discussion includes, among other things, how the multifunctionality in the proposal can contribute to increased social and ecological sustainability. By making the entire quay available, as well as a large supply of functions that increases staying opportunities, the place could become part of the living city. The increased greenery would help create a more resilient environment that improves the local climate and contributes to aesthetic values.

Main title:Norra Hammarbyhamnen
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad
Authors:Gransten, Nathalie
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:multifunktionella grönytor, kajer, hamnområden, rekreation, linjära stråk, vistelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2023 10:28
Metadata Last Modified:06 Jul 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page