Home About Browse Search
Svenska


Wojcicka, Magdalena Maria and Kallmén, Sarah, 2024. Hav av blommor : ett gestaltningsförslag för ängsmark i historisk parkmiljö, Tornerparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Idag minskar grönområden och biologisk mångfald i stadsmiljöer. För att motverka detta bör grönområden användas mer effektivt och öka i kvalitet, exempelvis genom att omvandla gräsmattor till äng. Syftet med detta examensarbete är att göra ett gestaltningsförslag för äng i Tornerparken, Uppsala. Målet med gestaltningen är att nyttja den valda parkens fulla potential genom att höja platsspecifika ekologiska, estetiska, sociala och historiska värden. Kunskapsinhämtning gav oss idéer om vilka ekologiska, estetiska, sociala och historiska värden som var värda att lyfta i vårt examensarbete, samt hur. Under arbetets gång samlade vi våra tankar och skisser i någonting som vi valde att kalla Processdagbok. Detta i syfte att vara transparenta med vår designprocess.

I parken genomfördes en inventering och analys vilka sammanställdes i ett antal kartor, skisser och strategier. Att undersöka olika designaspekter genom handskiss var en viktig del av designprocessen som Krupinskas metod antyder. Genom att identifiera och visualisera befintliga svagheter samt outnyttjade möjligheter, har vi hittat sätt att dra bättre nytta av parkens kvaliteter. Skisserna hjälpte oss att ta fram ett passande gestaltningsförslag där äng spelar huvudrollen. Konceptet för designen är grundat i äng, som representerar det vilda, och kontrasterar barocka strukturer som representerar det prydliga. Detta beskrev vi i en metafor som namngav vårt gestaltningsförslag - "Vågbrytare och ett hav av blommor". Gestaltningsförslaget presenteras i en illustrationsplan, perspektivbild, sektioner, detaljer och text.

Slutligen diskuterade vi vårt resultat och de metoder vi valde för att besvara vår frågeställning. Vi anser att vårt resultat har kunnat besvara frågeställningen, och vår slutsats är att ängen kan öka Tornerparkens attraktionsvärde utifrån historiska, ekologiska, sociala och estetiska värden.

Processdagboken som skapades under vår designprocess skulle vara intressant att utveckla i framtida studier. Arbetet skulle kunna utvecklas och bli mer generellt för att utformas som en handbok för planering, utformning och underhåll av äng i stadsmiljö. Vi anser att det behövs en handbok som kan vägleda etablering, utbredning och normalisering av äng.

,

Today, green areas and biological diversity in urban environments are decreasing. To counteract this, green areas should be used more efficiently and increase in quality, for example by converting lawns into meadows. The aim of this thesis is to make a design proposal for a meadow in Tornerparken, Uppsala. The goal of the design is to use the full potential of the selected park by increasing site-specific ecological, aesthetic, social and historical values. Knowledge acquisition gave us ideas about which ecological, aesthetic, social and historical values were worth highlighting in our thesis, as well as how. During the course of the work, we collected our thoughts and sketches in something we chose to call the Process Diary. This is in order to be transparent with our design process.

In the park, an inventory and analysis were carried out and later compiled into a number of maps, sketches and strategies. Examining different design aspects through hand sketching was an important part of the design process as Krupinska's method suggests. By identifying and visualizing existing weaknesses as well as untapped opportunities, we have found ways to take better advantage of the park's qualities. The sketches helped us come up with a suitable design proposal where meadow plays the main role. The concept for the design is based on meadow, which is characterized as the wild, and contrasts baroque structures that represent the neat. We described this in a metaphor that named our design proposal - "Breakwater and a sea of flowers". The design proposal is presented in an illustration plan, perspective, sections, details and text.

Finally, we discussed our results and the methods we chose to answer our aim. We believe that our results have been able to answer the question, and our conclusion is that the meadow can increase Tornerparken's attraction value based on historical, ecological, social and aesthetic values.

The process diary which was created during our design process, would be interesting to develop in future studies. The work could be developed and become more general to be designed as a handbook for planning, design and maintenance of meadows in urban environments. We believe that a handbook is needed that can guide the establishment, spread and normalization of meadows.

Main title:Hav av blommor
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ängsmark i historisk parkmiljö, Tornerparken, Uppsala
Authors:Wojcicka, Magdalena Maria and Kallmén, Sarah
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Hedblom, Marcus and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:äng, park, historisk parkmiljö, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500695
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2024 08:01
Metadata Last Modified:06 Mar 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics