Home About Browse Search
Svenska


Bodlund, Sara and Alkman, My, 2024. Vårdande grönska : en analys av Sinnenas trädgård i Stockholm utifrån Alnarpsmetoden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sinnenas trädgård i Stockholm är en rehabiliteringsträdgård skapad för äldre men platsen brukas också av allmänheten. I denna uppsats undersöks den rehabiliterande förmågan i utformningen av Sinnenas trädgård utifrån Alnarpsmetodens principer. Genom att implementera Alnarpsmetodens teori om de 8 dimensionerna och behovspyramiden undersöks hur terapiträdgården främjar hälsa och välbefinnande. Metoden omfattar en analys av Sinnenas trädgårds utformning och dess kapacitet att tillgodose människors olika behov.

Resultatet synliggör att terapiträdgården balanserar sinnesstimulans med tillgänglighet och erbjuder platser för inre engagemang, emotionellt deltagande, aktivt deltagande och utåtriktat engagemang. I diskussionen lyfts vikten av samarbete och kunskapsutbyte fram som avgörande för att liknande projekt ska kunna fortsätta att utvecklas. På så sätt kan kommande projekt också kontribuera till en positiv kulturell förändring i synen på hälsa kopplat till grönska. Landskapsarkitekten har en viktig roll i att bidra med tillgängliga, målgruppsanpassade och hälsofrämjande platser. Platser som uppfyller människors olika behov och som samtidigt erbjuder en balans mellan tillgänglighet och sinnesstimulans.

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att människors behov av natur och grönska är återkommande och har betydelse för dess återhämtning och rehabilitering. Detta argumenterar för Sinnenas trädgårds betydelse som terapiträdgård samt som hälsofrämjande och hållbar resurs. Genom vidare diskussion kan även slutsatsen dras att en landskapsarkitekt inte enbart har ett estetiskt och funktionellt ansvar inom gestaltning. Genom rätt kunskap kan en landskapsarkitekt också bidra med gestaltningar som gynnar både folkhälsan och hållbarheten.

,

Garden of the Senses, a garden in Stockholm, is a rehabilitation garden created for the elderly but the space is also used by the general public. This essay examines the rehabilitative capabilities in the design of Garden of the Senses on the principles of the Alnarp Method. By implementing the Alnarp Method's theory of the 8 dimensions and the pyramid of needs, the essay explores how this specific therapeutic garden promotes health and well-being. The method includes an analysis of Garden of the Senses design and its capacity to meet people's diverse needs.

The results demonstrate that this therapeutic garden balances sensory stimulation with accessibility, offering spaces for internal engagement, emotional participation, active involvement, and outward engagement. The discussion highlights the importance of collaboration and knowledge exchange for similar projects to continue developing and contributing to a positive cultural shift in the perception of health related to greenery. Landscape architects play a crucial role in providing accessible, audience-specific, and health-promoting spaces that meet people's various needs while maintaining a balance between accessibility and sensory stimulation.

In conclusion, it can be inferred that people's recurring need for nature and greenery is significant for their recovery and rehabilitation. This argues for the importance of Sensory Gardens as therapeutic gardens and as a health-promoting and sustainable resource. Through further discussion, the conclusion can also be drawn that a landscape architect not only has an aesthetic and functional responsibility in design but, with the right knowledge, can also contribute to designs that benefit both public health and sustainability1.

Main title:Vårdande grönska
Subtitle:en analys av Sinnenas trädgård i Stockholm utifrån Alnarpsmetoden
Authors:Bodlund, Sara and Alkman, My
Supervisor:Engström, Amalia
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Sinnenas trädgård, Alnarpsmetoden, grön rehabilitering, trädgårdsterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 06:00
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics