Home About Browse Search
Svenska


Filipsson, Cornelia, 2020. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet är ett verktyg som värderar och utvecklar offentliga lekplatser utifrån lekvärde och hållbar utveckling. Uppsatsen granskar analysmetoden: Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet och föreslår utvecklingsmöjligheter av verktyget. Genom att använda analysverktyget på Stadsträdgårdens lekplats, i Uppsala kommun, belyses svagheter och styrkor. Två olika utvecklingsförslag presenteras baserat på upplevda svagheter av analysverktyget och forskning kring faktorer som påverkar lek. Förslagen är ett, att utveckla betygssystemet som verktyget utgår från och två, att dela upp och skapa fler analyspunkter av redan befintliga punkter. Arbetet diskuterar analysverktygets svagheter och styrkor, arbetets tillvägagångssätt och vidare studier inom ämnet, för att i framtiden skapa hållbara lekmiljöer med höga lekvärden.

,

The ongoing urbanization and densification in cities means that children's opportunities for independent movement disappears. Because of this, the role of public playgrounds, as attracting outdoor play, becomes an increasingly important function in cities. Analysis tool for evaluation and development of playground quality is a tool that values and develops public playgrounds based on play value and sustainable development. This thesis examines the method of analysis: Analysis tool for evaluation and development of playground quality and proposes development of the tool. By using the analysis tool at Stadsträdgården's playground, in Uppsala municipality, weaknesses and strengths are highlighted. Two different proposals for development are presented based on perceived weaknesses of the analysis tool and research on factors that influence play. The suggestions are one, to develop the grading system from which the tool is based and two, to divide and create more analysis points of already existing points. This thesis discusses the weaknesses and strengths of the analysis tool, the work's method and further studies within the subject, in order to create sustainable playgrounds with high play values in the future.

Main title:En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet
Authors:Filipsson, Cornelia
Supervisor:Persson, Anna and Myhr, Ulla
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:analysverktyg, lekplats, lekvärde, barnperspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500066
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2020 06:47
Metadata Last Modified:13 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page