Home About Browse Search
Svenska


Josefsson, Signe, 2023. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
880kB

Abstract

År 2011 ratificerade den svenska regeringen den europeiska landskapskonventionen (ELC). ELC lyfter fram allmänhetens deltagande som ett viktigt verktyg för att uppnå mer demokratiska landskap och sätter den individuella upplevelsen av landskap i fokus för vad ett landskap är. Det är därför relevant att sträva efter inkludering av allmänheten och vidare även inkludering av allmänhetens uppfattning om landskap, i landskapsanalyser. Denna studie syftar till att bidra till fördjupad förståelse för hur lokal kunskap och lokala perspektiv kan involveras i landskapsanalyser och fokuserar på en specifik analys gjord inför vindkraftsetablering i den svenska regionen Siljan i Dalarna. Genom en kvalitativ innehållsanalys som kompletteras med en intervju ämnar studien ta reda på hur allmänheten har bidragit till analysen och vilken typ av kunskap som har efterfrågats från allmänheten under deltagandeprocessen. Resultaten visar att allmänheten har bidragit till landskapsanalysen genom att (1) verifiera karaktärsindelningar- och beskrivningar av landskapet, (2) ge sin åsikt om vindkraftverkens potentiella påverkan på landskapet, och (3) bidra till en ömsesidig lärandeprocess om betydelsefulla aspekter av landskapet kring Siljan. Vidare visar resultaten att vissa metoder för deltagande fokuserade specifikt på allmänhetens visuella upplevelser, medan andra metoder gav möjlighet att uttrycka och diskutera ett bredare spektrum av värden i landskapet. Utifrån dessa resultat är slutsatsen att det behövs olika typer av deltagandemetoder för att inkludera en mångfald av kunskap och perspektiv. Vidare har studien uppmärksammat att projektets omfattning påverkar valet av metod för deltagande. Slutligen förespråkar denna studie, i linje med flera tidigare studier, ett ökat fokus på landskapsanalys som process och som arena för delad kunskap.

,

In 2011 the Swedish government ratified the European Landscape Convention (ELC). The ELC highlights the importance of public participation as a means towards achieving more democratic landscapes and raises the issue of perception as a key component of what a landscape is. It is therefore relevant to aim for inclusion of the public, and further, inclusion of public perception on landscape in landscape analysis. This study aims to contribute to a better understanding of how local knowledge and local perspectives can be involved in landscape analysis. It focuses on one case: a landscape analysis carried out as part of assessing the existing conditions for implementation of wind power in the Swedish region Siljan in Dalarna. Through a qualitative content analysis which is supplemented by an interview, the study seeks to find out how the public has contributed to the analysis and what kind of knowledge that was sought from the public during the participation process. The results show that the public has contributed to the landscape analysis by (1) verifying divisions and descriptions of the landscape, (2) giving their opinion on the potential impact of wind turbines on the landscape, and (3) contributing to a mutual learning process about significant aspects of the landscape around Siljan. Furthermore, the results show that some methods for participation focused specifically on visual experience, while other methods provided the opportunity to express and discuss a broader range of objective as well as perceived values. Based on these results, the conclusion is that different types of participation methods are needed to include a broad range of knowledge and perspectives. Furthermore, it has been acknowledged that the scale of the project impacts the choice of method for participation. Finally, this study advocates, in line with several previous studies, an increased focus on landscape analysis as a process and as an arena for shared knowledge.

Main title:Deltagande i landskapsanalys
Subtitle:en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser
Authors:Josefsson, Signe
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsanalys, landskapsplanering, planering, deltagande, medborgardialog, upplevda värden, erfarenhet, LCA, HLC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 08:39
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics