Home About Browse Search
Svenska


Wilhelmsson, Johanna, 2024. Drysanpromenaden : ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Den pågående urbaniseringen tillsammans med en ökande befolkning har lett till att antalet människor som idag bor i städer jämfört med på landsbygden har ökat betydligt. I strävan efter en hållbar utveckling förespråkas förtätning, vilket i många fall innebär att urbana grönytor fragmenteras och rekreativa kvalitet kan försämras. En ofta tilldragande och attraktiv aspekt av stadsupplevelsen är deras vatten. I Skara rinner ån Drysan. Trots sitt centrala läge i staden är idag Drysanpromenadens potential som Skaras offentliga vattennära rekreationsstråk ännu delvis outnyttjad. Kontakten med vattnet är i många fall svag och utmed stråket finns idag få platser att slå sig ned på och vistas på samt få platser som främjar sociala interaktioner. Då förtätning av städer innebär att de hälsosamma aspekterna hos gröna områden och vatten riskerar att påverkas, växer behovet av en balanserad och genomtänkt utveckling för rekreationsvärdena inom staden sig allt starkare.

Syftet med arbetet är att utveckla en befintlig åpromenad som tillvaratar och förhöjer dess rekreativa värden. Målet är att öka medvetenheten om rekreationsvärden i grönområden och vattenmiljöer och genom ett programförslag exemplifiera hur dessa värden kan förstärkas för att bidra till mer hållbara och hälsosammare städer. Huvudmetoden för arbetet utgjordes av evidensbaserad gestaltning utifrån en iterativ gestaltningsprocess. Processen omfattade flera olika moment uppdelade i en förstudie, en gestaltningsfas och en presentationsdel. Gestaltningen bygger på en förstudie där en kunskapsdel omfattande dokumentstudier, litteraturstudier, studiebesök av referensplatser samt inventering och analys av projektområdet syftar till att sammanställa kunskap om rekreativa värden gällande stråk, gröna och blå miljöer samt skapa förståelse för projektområdet. Informationen från förstudien har varvats med kreativ utforskning, för att slutligen landa i ett programförslag för Drysanpromenaden. Resultatet redovisas i en övergripande illustrationsplan med tre mer detaljerade delområden med sektioner och perspektiv.

Med konceptet ”pärlband” strävade gestaltningen efter att skapa ett sammanhängande vattennära stråk som förbinder parkområdena längs med ån och samtidigt tillhandahåller en rik variation av funktioner. Utformningen resulterade i ett stråk med en stor mångfald av nya vistelse- och upplevelsevärden som tillgodoser både sociala och vilsamma aktiviteter. Återkommande utrustning och färg på material utmed stråket bidrar med en helhet och får stråket att kännas sammanhängande. Förslaget visar på möjligheterna att bevara och utveckla stadens grönområden som en viktig rekreativ resurs, som därigenom kan förhöja människors livskvalitet.

,

The ongoing urbanization, coupled with a growing population, has led to a significant increase in the number of people living in cities compared to rural areas. In pursuit of sustainable development, densification is advocated, which in many cases entails the fragmentation of urban green spaces and potential deterioration in recreational quality. An often alluring and attractive aspect of the urban experience is water. In Skara, the Drysan river flows. Despite its central location in the city, the potential of the Drysan Promenade as Skara's public waterfront recreational route remains partially untapped. The contact with the water is often weak, and there are currently few places along the route to sit and linger, as well as limited places that promote social interactions. As urban densification poses a risk to the health aspects offered by green areas and water, the need for a balanced and thoughtful development approach to the recreational values within the city grows stronger.

The purpose of the project is to develop an existing riverside promenade, capturing and enhancing its recreational values. The goal is to raise awareness of the recreational values in green areas and water environments and, through a program proposal, exemplify how these values can be strengthened to contribute to more sustainable and healthier cities. The primary method for this work was evidence-based design, based on an iterative design process. The process involved several stages, including a pre-study, a design phase, and a presentation section. The design is based on a pre-study that encompasses a knowledge section involving document studies, literature reviews, visits to reference sites, as well as an inventory and analysis of the project area, all aimed at compiling knowledge about the recreational values related to routes, green and blue environments, as well as creating an understanding of the project area. The information from the pre-study was combined with creative exploration to ultimately produce a program proposal for the Drysan Promenade. The results are presented in an overarching illustration plan with three more detailed sub-areas featuring sections and perspectives.

With the concept of a "pearl necklace," the design aimed to create a cohesive waterside path connecting park areas along the river while providing a rich variety of functions. The design resulted in a pathway with a diverse array of new places for both social and restful activities. Consistent equipment and colour of materials along the path contribute to a sense of unity, making the path feel interconnected. The proposal demonstrates the possibilities of preserving and developing the city's green areas as a significant recreational resource, and thereby enhancing people's quality of life.

Main title:Drysanpromenaden
Subtitle:ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara
Authors:Wilhelmsson, Johanna
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Vicenzotti, Vera and Hoff, Viveka and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Skara, Drysan, åpromenad, blågröna stråk, rekreation, PSD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2024 09:46
Metadata Last Modified:19 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page