Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Anna, 2021. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
1MB

Abstract

I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. Uppsatsen inleds med en redogörelse för, och kontextualisering av, förtätningsidealet. Stadsdelen Lövholmen, ett delvis avvecklat industriområde söder om Stockholms innerstad, fungerar som studiens fall. Vidare undersöks den regenerativa designens principer som ett möjligt alternativ till förtätningsidealet. Daniel Bergquist och Per Hedfors sex kriterier för regenerativ design används för att peka ut ett antal justeringar som skulle kunna göra Lövholmen mer självbärande. Slutsatsen blir att det är möjligt att till viss del tillämpa den regenerativa designens principer i tätbebyggd stadsmiljö. Det är däremot orimligt att förvänta sig att en stadsdel som är så pass integrerad i en redan tätbebyggd del av staden ska kunna bli fullt ut självbärande vad gäller sådant som livsmedelsförsörjning, el, vatten och avlopp. Ett av uppsatsens viktigaste resultat är att ett skifte från ett antropocentriskt perspektiv till ett ekocentriskt öppnar upp en annan typ av värdering av stadens grönytor. Vissa kretslopp går att åtminstone delvis sluta även i en stadsdel som Lövholmen, och därmed även många liknande områden som i dag är föremål för förtätning.

,

The thesis discusses two different urban design ideals, both of which claim ecological sustainability, the prevailing ideal of densification of existing districts and the regenerative design's visions of urban development based on the circular principles of ecosystems. The two ideals are assumed to be based on different theoretical premises, the former is seen as springing from an anthropocentric perspective and the latter from an ecocentric one. The essay begins with an account of, and contextualisation of, the ideal of densification. The district of Lövholmen, a partially decommissioned industrial area south of Stockholm's inner city, serves as a case study. Furthermore, the principles of regenerative design are examined as a possible alternative to the ideal of densification. Daniel Bergquist and Per Hedfors’ six criteria for regenerative design are used to point out a number of adjustments that could make Lövholmen more self-sustaining. The conclusion is that it is possible to apply the principles of regenerative design to some extent in densely populated urban environments. On the other hand, it is unreasonable to expect that a district that is highly integrated into an already densely populated part of the city should be able to become fully self-sustaining in terms of such things as food supply, electricity, water and sewage. One of the most important results of the thesis is that a shift from an anthropocentric perspective to an ecocentric opens up another type of valuation of the city's green spaces. Certain cycles can at least partially be closed even in a district such as Lövholmen, and thus also many similar areas that are currently subject to densification.

Main title:Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar
Subtitle:möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen
Authors:Lundström, Anna
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regenerativ design, regenerative systems landscapes, förtätning, antropocentrism, ekocentrism, landskapsarkitektur, stadsbyggnadshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2021 08:35
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics