Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Jonatan and Tibbling Lingwall, Emma, 2023. Parken vid den rödmålade stenen : gestaltningsförslag för Röda sten med fokus på sociala, estetiska och ekologiska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Urbaniseringen i Sverige har varit kraftig de senaste 200 åren och tillväxten sker främst genom förtätning då det ses som en resurseffektiv och hållbar markanvändning. Förtätning bidrar dock till att grönområden utsätts för högre besökstryck vilket medför att dess potential att bidra med sociala, estetiska och ekologiska värden försämras.

I västra Göteborg, längs med Göta älv, råder det brist på parker samtidigt som stadsdelarna förtätas. I området ligger Röda sten, ett tre hektar stort före detta industriområde. Platsen har en ruff karaktär och präglas starkt av naturområdet Sjöbergen och Göta älv samt Älvsborgsbron och Röda Sten Konsthall. Pågående klimatförändringar och ett ökat besökstryck ställer högre krav på dess utformning vilket medför att Röda sten behöver anpassas för att erbjuda sociala, estetiska och ekologiska värden även i framtiden.

I arbetet utreds vilka sociala, estetiska och ekologiska värden som har potential att utvecklas och stärkas vid Röda sten samt hur platsen kan gestaltas för att utveckla och stärka dessa. Syftet är att vid Röda sten gestalta en mångfunktionell park som nyttjar och utvecklar platsens kulturella och naturliga förutsättningar.

Gestaltningsprocessen vägleddes genom det designteoretiska ramverket Analys genom syntes som består av två delar. Del ett, syntesen, utgjorde den intuitiva gestaltningsprocessen där kunskapsluckor identifierades genom ett kontinuerligt skissarbete. Del två, analysen, syftade till att utreda de problem som uppstod under syntesen och motiverade förslagets olika lösningar. Analysen bestod av de tre delmetoderna platsanalys, dokumentöversikt och referensprojekt. Gestaltningen tog stöd i teorin Perceived Sensory Dimensions vilken vägledde gestaltningen gällande vilka upplevelsekvaliteter som prioriterades vid Röda sten samt motiverade hur dessa stärktes.

Gestaltningsförslaget, Parken vid den rödmålade stenen, presenterar en sammanhållen och mångfunktionell park där historiska spår och samtida tillägg står sida vid sida. Parken består av sex delområden där varje område har sin egen unika karaktär som tillsammans skapar en spännande dynamik. Parken är en social plats som erbjuder en rik variation av upplevelser och aktiviteter. Ett starkt formspråk som tagit inspiration från Göta älvs relation med människa och landskap knyter ihop parken och genererar nya estetiska värden. Vegetation i samtliga skikt bidrar till ekologiska värden samtidigt som den bjuder besökarna på årstidsvariationer.

Gestaltningsförslaget visar hur en park med upplevelsekvaliteterna Diverse, Social och Cultural kan ta form och därmed erbjuda en mångfunktionell park med starka sociala, estetiska och ekologiska värden. Resultatet illustrerar på så vis landskapsarkitekturens möjligheter att bevara, prioritera och utveckla stadens grönområden på bästa möjliga sätt.

,

Sweden has in the last 200 years been strongly affected by urbanization, and the growth is mainly through densification as it is seen as a resource-efficient and sustainable land use. However, densification contributes to exposure of green areas due to increased extents of visitors, which deteriorates its potential to contribute with social, aesthetical, and ecological values.

The western part of Gothenburg, along the river Göta älv, has a deficiency of parks. Meanwhile, the area is exposed to densification. Röda sten, a three-hectare large former industrial site, is located within the area. The site has a rough character and is strongly characterized by the green space Sjöbergen, the river, the bridge Älvsborgsbron and the art gallery Röda Sten Konsthall. Ongoing climate changes and increased visiting pressure place higher demands on its design, which means that Röda sten needs to be adapted to preserve its social, aesthetical, and ecological values.

This thesis investigates what social, aesthetical, and ecological values have the potential to be developed and strengthened at Röda sten, and how the site can be designed in order to develop and strengthen these values. The aim is to design a multi-functional park at Röda sten that utilizes and develops the site's cultural and natural conditions.

The design process was guided by the design theoretical framework Analysis through synthesis, consisting of two parts. Part one, the synthesis, consisted of the intuitive design process where knowledge gaps were identified through continuous sketching. Part two, the analysis, investigated the problems that arose during the synthesis and justified the proposal's design solutions. The analysis consisted of the sub-methods: site analysis, document study and reference projects. The design was supported by the theory Perceived Sensory Dimensions which aimed to guide the design regarding what perceived qualities were prioritized at Röda sten and justify how these were strengthened in the design.

The design proposal, The Park by the red rock, presents a cohesive and multi-functional park where historical remnants and contemporary additions stand side by side. The park consists of six sub-areas that all have their own unique character, and together creates an exciting dynamic. The park is a social place that offers a rich variety of experiences and activities. A strong concept that takes inspiration from Göta älv’s relationship with human and landscape creates cohesion and generates new aesthetic values. Vegetation in all layers contributes to ecological values while offering visitors seasonal variations.

The design proposal presents how a park with the perceived qualities Diverse, Social and Cultural can take shape and thus offer a multi-functional park with strong social, aesthetical, and ecological values. The result thereby illustrates the possibilities of landscape architecture to preserve, prioritize and develop the city's green areas in the best possible way.

Main title:Parken vid den rödmålade stenen
Subtitle:gestaltningsförslag för Röda sten med fokus på sociala, estetiska och ekologiska värden
Authors:Jönsson, Jonatan and Tibbling Lingwall, Emma
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Nordh, Helena and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Analys genom syntes, Göteborg, Mångfunktionalitet, Perceived Sensory Dimensions, Vattennära park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 08:37
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page