Home About Browse Search
Svenska


Jogefalk, Anna, 2024. Dansen genom landskapet : ett gestaltningsförslag för Johannesdalsbadet för att locka unga kvinnor till fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
36MB

Abstract

Sverige är bland de länder i världen där befolkningen är mest stillasittande, vilket utgör en av våra stora folkhälsoproblem. Unga kvinnor sticker ut som en grupp som i mindre utsträckning är fysiskt aktiva. Deltagandet i fysisk aktivitet påverkas av natur-, byggda- och sociala miljöer, samt individuella faktorer som kön, ålder, fysisk förmåga, färdigheter och motivation. Spontanidrottsytor, såsom fotbollsplaner och utegym, är exempel på hur kommuner försöker hantera problemet med minskad fysisk aktivitet, och dessa är ofta välanvända. Däremot finns könsobalanser i användningen. Landskapsarkitektur har potential att utforma den byggda miljön och jämna ut könsobalansen, samt tillgängliggöra naturområden för att stimulera och underlätta fysisk aktivitet.

I detta arbete undersöks hur landskapsarkitektur kan främja ökad fysisk aktivitet bland unga kvinnor med vattenlandskapet som resurs och presenterar ett gestaltningsförslag för Johannesdalsbadet i Stockholm. Genom att använda gestaltningsarbetet som forskningsmetod utforskades lösningar på problemet med hjälp av metoden känd som ”Research by design”, eller på svenska ”forskning genom design”. Metoden kan delas in i tre faser: pre-design, design och post-design. Faserna överlappade varandra, där litteraturstudier kombinerades med designaktiviteter, med fokus på kreativa lösningar och utforskning av olika idéer och koncept.

Arbetsområdet utforskades, analyserades och tolkades genom användning av dans som metod. Rörelsemönstren analyserades och dokumenterades med hjälp av symboler inspirerade av Lawrence Halprins metod ”motation”. Mitt rörelsemönster påverkades också av känslor och sinnesupplevelser som uppstod av landskapets karaktär och inspirerade till dans. Dansen fungerade även som inspiration för formspråket i gestaltningsförslaget, där rörelserna förstärktes genom landskapsarkitektoniska tillägg.

Gestaltningsförslaget presenterar en områdesutveckling med fokus på att öka fysisk aktivitet bland unga kvinnor genom att skapa en promenad- och dansvänlig natur som sammanlänkar, aktiverar och skapar en välkomnande atmosfär. De tre huvuddelarna i gestaltningsförslaget inkluderar en vattenpromenad som ansluter till den befintliga strandpromenaden och består av två slingrande träspänger inspirerade av en lugn pardans. En flytande aktivitetsbrygga fungerar som en flexibel yta för exempelvis dans, bad, samt schemalagda aktiviteter med instruktör. Aktivitetsbryggans formspråk hämtar inspiration från streetdance med snabba och kraftfulla rörelser. På utkiksplatsen föreslås en svävande trappa som blir ett landmärke, inspirerat av balett, och lockar till att utforska platsen och ger en överblickbarhet över området. Resultatet illustrerar hur landskapsarkitektur utformat med hjälp av dans, i analys och utformning, kan bidra till att stimulera, underlätta och locka unga kvinnor till ökad fysisk aktivitet.

,

Sweden grapples with a sedentary population issue, particularly among young women. Engagement in physical activity is shaped by the natural, built, and social environments, as well as individual factors like gender, age, physical ability, skills, and motivation. Spontaneous sports areas, such as soccer fields and outdoor gyms, are examples of how municipalities attempt to address the problem of decreased physical activity, and these are often well-used. However, there are gender imbalances in their usage. The field of landscape architecture has the potential to design the built environment and balance the physical gender gap, as well as make natural areas accessible to stimulate and facilitate physical activity.

This study investigates how landscape architecture can promote increased physical activity among young women using the water landscape as a resource and presents a design proposal for Johannesdalsbadet in Stockholm. Solutions to the problem were explored by using “research by design”. The method can be divided into three phases: pre-design, design, and post-design. The phases overlapped, with literature studies combined with design activities, focusing on creative solutions and exploration of various ideas and concepts.

The area of study was explored, analyzed, and interpreted through the use of dance as a method. Physical movement was analyzed and documented using symbols inspired by Lawrence Halprin's "motation" method. My movement pattern and dance were also influenced by emotions and inspired by sensory experiences arising from the landscape's character. Dance also served as inspiration for the design language in the design proposal, where movements were enhanced through landscape architectural additions.

The design proposal presents a development project focusing on increasing physical activity among young women by modeling a space for walking and dancing, through linking, activating, and creating a welcoming atmosphere. The three main parts of the design proposal include a coastal walk connecting to the existing beach promenade, consisting of two winding wooden boardwalks inspired by a calm couple's dance. A floating activity deck serves as a flexible surface for activities such as dance, swimming, and scheduled group activities with an instructor. The design language of the activity deck is inspired by street dance with fast and powerful movements. A landmark floating staircase, inspired by ballet, encourages exploration of the site and provides an overview of the area. The result illustrates how landscape architecture, designed with the help of dance in analysis and design, can contribute to stimulating, facilitating, and attracting young women to increased physical activity.

Main title:Dansen genom landskapet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Johannesdalsbadet för att locka unga kvinnor till fysisk aktivitet
Authors:Jogefalk, Anna
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk aktivitet, unga kvinnor, rörelse, forskning genom design, dans, vattenlandskap, bad, Johannesdalsbadet, Vårberg, Stockholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 06:47
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics