Home About Browse Search
Svenska


Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2021. Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering? : en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagens befolkningstillväxt och urbanisering, löses i stadsplanering genom förtätning och otalig exploatering av naturen; i strävan efter storskalig effektivitet, vilket sker på bekostnad av människans respektive naturens livskvalitet. Detta medför bland annat miljöförstöring, extrema klimatförändringar och rubbade ekosystem, vilket gör det svårare att återställa livskvaliteten för respektive part. Vårt sätt att planera våra städer har därmed en avgörande roll i att läka och generera ekosystemtjänster och skapa långsiktiga lösningar. Vi utgår från två framträdande planeringsparadigm som syftar till att förfara med de antropogena miljöproblemen; ekologisk hållbarhet respektive regenerativ design. Syftet med ekologisk hållbarhet är att möjliggöra en fullvärdig tillvaro för såväl naturen som människan utan att blottställa framtida generationers möjligheter. Syftet med regenerativ design är att möjliggöra cykliska utbyten mellan människan och naturen inför en långvarande och hälsosam samvaro. Med denna studie åskådliggör vi att de två planeringsparadigmen, som i vår mening utgör två olika banor mot ekologisk resiliens, har ett antal gemensamma syften. Båda eftersträvar bildandet av stadsdelar med fungerande ekosystem och lokala kretslopp, med syftet att minska människans fotavtryck på miljön och klimatet. Skillnaden är att regenerativ design ämnar att utöver detta, generera de resurser som behövs och återföra mer energi än vad som förbrukas. Detta sätt att planera bör utforskas mer inför etableringen av långsiktiga, småskaliga urbana system.

,

Today's population growth and urbanization are solved in urban planning through densification and incomputable exploitation of nature; in the pursuit of large-scale efficiency, which occurs at the expense of human and natural quality of life. This entails, among other things, environmental degradation, extreme climate change and disturbed ecosystems, which makes it more difficult to restore the quality of life for each party. Our way of planning our cities thus plays a crucial role in healing and generating ecosystem services and creating long-term solutions. Our study is based on two prominent planning paradigms that aim to deal with the anthropogenic environmental issues; ecological sustainability and regenerative design, respectively. The purpose of ecological sustainability is to enable a full-fledged existence for both nature and humans without endangering the possibilities of future generations. The purpose of regenerative design is to enable cyclical exchanges between human and nature in the face of a long-term and healthy co-existence. With this study, we illustrate that the two planning paradigms, which in our opinion compose two different paths towards ecological resilience, have a number of common purposes, both of which strive for the formation of districts with functioning ecosystems and local cycles. Both aim to reduce human footprints on the environment and climate. The difference is that regenerative design intends, in addition to this, to generate the resources needed and generate more energy than what is consumed. This way of planning should be explored more with an eye to establish long-lasting, small-scale, urban systems.

Main title:Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering?
Subtitle:en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar
Authors:Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Regenerativ design, landskapsarkitektur, ekologisk världsbild, design med naturen, stadsplanering, ekologi, regenerativa designprinciper, ekologisk hållbarhet, hållbar utveckling, Uppsala, Rosendal, Regen Villages
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2022 07:41
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics