Home About Browse Search
Svenska


Eurenius, Rebecca, 2020. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gestaltning kan öka tryggheten i ett urbant område. För att besvara syftet valdes metoden Brottsprevention genom urban design, även kallad Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED är en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten. Utifrån syftet valdes bostadsmiljön för fastigheten Valsätra 36:4 som gestaltningsobjekt, eftersom dess område har visats vara otryggt och har haft en närvaro av kriminalitet. Metoden bestod bland annat av ett samspel mellan forskning och design, samt en inventering av fastigheten utifrån fem av CPTED:s grundprinciper: övervakning, åtkomstkontroll, territorialitet, aktivitetsstöd och uppfattning & förvaltning. Gestaltningsförslaget resulterade i en programplan över fastigheten och skisser på de föreslagna förändringarna. Gestaltningsförslaget möjliggjorde en ökad övervakning genom funktioner som gav aktivitet samt förbättrade uppfattningen om området. Den förbättrade uppfattningen skapades via strukturerad och estetiskt tilltalande vegetation och tydligare gränser mellan halvprivat och offentlig mark. Förslaget indikerar att CPTED lämpar sig väl som underlag till att gestalta urbana miljöer. Dock framkom det att CPTED har en allmängiltighet som kan vara problematisk eftersom det lämnar utrymme för tolkning vid gestaltningsbeslut. Rätt använd kan CPTED fungera som brottsförebyggande design och kan ha som störst inverkan om metoden kombineras med dialog i designprocessen mellan polis, kommunala företrädare, arkitekter, fastighetsägare och invånare.

,

The purpose of this thesis is to investigate how design can increase the experience of safety in an urban environment. To answer the purpose, the method Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) was chosen. CPTED is considered to be able to reduce crime and thereby increase the feeling of security. Based on the purpose, the residential property Valsätra 36:4 was chosen as the design object, as this area previously has been documented to be unsafe and has a criminal history. The method consisted of an interaction between research and design, and an inventory of the property based on five of CPTED's key principles: surveillance, access control, territoriality activity support and image & management. The design proposal resulted in a program plan of the property and sketches of the proposed changes. The design enabled increased monitoring through functions that generated activity and enhanced the image of the area. The improved image was created by structured and aesthetically pleasing vegetation and boundaries between semiprivate and public areas. The design proposal indicates that CPTED is well suited as a basis for designing urban environments. However, the study found that the CPTED is somewhat general, which can be problematic as it leaves room for interpretation when design decisions are made. Properly used, CPTED can serve as a crime prevention design and can have the greatest impact if the method is combined with dialogue in the design process between police, municipal representatives, architects, property owners and residents

Main title:Trygghet i bostadsmiljön
Subtitle:en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun
Authors:Eurenius, Rebecca
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500049
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500049
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2020 08:35
Metadata Last Modified:20 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics