Home About Browse Search
Svenska


Zetterling, Louise, 2024. Följa flödet : ett gestaltningsförslag för Ångkvarnskajen i Uppsala som sätter estetiska och sociala kvalitéer i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och kommun och har genom åren haft en hög och stabil befolkningstillväxt (Uppsala kommun 2023). Flera stadsutvecklingsprojekt har implementerats som respons på befolkningsökningen för att säkerställa att Uppsala förblir en välfungerande och trivsam miljö att bo och vistas i. Att skapa attraktiva och välfungerande stadsrum är en komplex uppgift eftersom det urbana landskapet utgörs av flera olika lager och relationer (Stahlschmidt 2017). Som Uppsalabo och landskapsarkitekt ämnar jag med detta examensarbete att presentera ett gestaltningsförslag för Ångkvarnskajen, en outnyttjad urban före detta industriell plats utmed Fyrisån beläget i Kungsängen. Designen strävar efter att knyta samman Kungsängen med stadskärnan och skapa en ny attraktiv och livlig mötesplats som prioriterar sociala och estetiska kvalitéer tillsammans med det industriella kulturarvet.

Arbetet har vägletts av designteorin Analys genom syntes (Lawson 1983; Krupinska 2016) som har hjälpt mig sätta ord på gestaltningsprocessen och bistått med förståelse för hur analys och syntes representerar en kontinuerlig parallell designprocess (Krupinska 2016). Lösningar och idéer som syntetiserats härstammar från inhämtat kunskapsmaterial från platsanalyser samt från intuitiva tankar och idéer. Den intuitiva delen av skissprocessen som undersökt lösningar och idéer är designens kreativitet (Krupinska 2016) och har för detta arbete tagit form som ett fritt och lekfullt skissarbete. För att undersöka och förstå vilka sociala och estetiska kvalitéer som redan finns på Ångkvarnskajen och hur dessa kan utvecklas, har den evidensbaserade teorin PSD, Perceived Sensory Dimensions (Stoltz & Grahn 2021) tillämpats som ett analytiskt instrument och verktyg för att testa olika designlösningar och idéer.

Konceptet för Ångkvarnskajen, Följa flödet, har växt fram genom platsanalyserna och inspirerats av Fyrisåns vattenflöde, och skapar organiska vågformer som bryter av från platsens nuvarande raka riktning. Genom den symboliska användningen av vågor söker gestaltningen balans mellan att förnya platsens funktion och bevara dess industriella kulturarv. Förslagets estetik balanserar mellan kontrasterande och sammanvävande element där teglet utgör en sammanvävning och vågmönstret kontrasterar mot omgivningens stringentare former. Gestaltningen av Ångkvarnskajen erbjuder möjligheter för sociala möten samt avskildhet och rekreation. Omgiven av organiska former skapas en varierad rumslighet som bjuder in besökare att njuta av den soliga atmosfären. Med en mångfald av aktiviteter som konstutställningar, marknader, caféer och restauranger blir Ångkvarnskajen en livfull mötesplats som kopplar samman Kungsängen med Uppsalas stadskärna.

,

Uppsala is the fourth-largest city and municipality in Sweden and has experienced consistent population growth over the years (Uppsala kommun 2023). Several urban development projects have been implemented in response to the population surge to ensure that Uppsala remains a well-functioning environmentally pleasant city. Creating appealing and well-functioning spaces in the urban landscape is a complex task due to the varied perceptions of individuals and multifaced nature of urban spaces (Stahschmidt 2017). As a resident of Uppsala and as a landscape architect, my aim with this thesis is to present a design proposal for Ångkvarnskajen, an old unused industrial urban site, placed next to the river Fyrisån in Kungsängen. The Design connects Kungängen with the city center, forming a new attractive and lively urban meeting place which prioritizing social and aesthetic qualities along with the industrial cultural values.

This work has been guided by the design theory Analysis through Synthesis (Lawson 1983; Krupinska 2016) in understanding that analysis and synthesis occur simultaneously and representing a continuous, parallel process (Krupinska 2016). The solutions and ideas synthesized originate from both knowledge gained through different site analysis and intuitive thoughts. The intuitive aspect of the sketching process is the designers creativity (Krupinska 2016) and, for this design, is manifested through a free and playful sketching. To understand what social and aesthetic qualities that are existing in the space and how these can be evolved, the evidence-based theory: PSD, Perceived Sensory Dimensions (Stoltz & Grahn 2021) has been applied as an analytical instrument and design solution testing tool.

The concept for Ångkvarnskajen, named Go with the flow, grew throughout the site analysis and draws inspiration from Fyrisån’s water flow, creating organic undulations to break the site’s current rigid direction. Through the symbolic use of waves, the design seeks a balance between renewing the site’s function and preserving its cultural heritage, with brick playing a crucial role in both form and historical representation. The design’s aesthetic essence revolves from the delicate balance of contrasting and intertwining elements, where brickwork symbolizes cohesion, and the wave pattern contrasts with the surrounding linear and strict forms. The site provides diverse social interactions on various scales and offers a retreat for those seeking solitude. Surrounded by flowing forms, the area presents a varied and compelling spatial experience, inviting visitors to embrace the sunny atmosphere. Through a diverse range of activities, including art exhibitions, markets, cafes, and restaurants, Ångkvarnskajen will emerge as a vibrant core and seamlessly connect Kungsängen with the city center.

Main title:Följa flödet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Ångkvarnskajen i Uppsala som sätter estetiska och sociala kvalitéer i fokus
Authors:Zetterling, Louise
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Valentini, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kontrastera, sociala och estetiska kvalitéer, urban miljö, Uppsala, analys genom syntes, vågmönster, industriområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500780
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 06:20
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics