Home About Browse Search
Svenska


Kettunen, Alexandra, 2023. Dagvattenstrategier : en jämförelse mellan Helsingfors och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
681kB

Abstract

Mängden dagvatten ökar i städerna på grund av flera orsaker. Städerna förtätas och de hårdgjorda ytorna där dagvattnet inte kan infiltrera ökar. Detta gör att det skapas en större mängd dagvatten som behöver ledas bort. Klimatförändringen som förväntas bidra med en större mängd nederbörd bidrar också med ökade mängder dagvatten som behöver hanteras. Dagvattenhanteringen behöver därför utvecklas för att kunna ta hand om den ökade mängd dagvatten, och detta behöver ske på ett hållbart sätt. Naturbaserade dagvattenlösningar anses vara en del av en hållbar dagvattenhantering, och förutom att hantera mängden dagvatten, bidrar de även med andra funktioner.

Uppsatsen syftar till att undersöka dagvattenstrategier och hur de tillämpas i två nordiska huvudstäder, Helsingfors i Finland och Stockholm i Sverige. Städernas dagvattenstrategier jämförs med varandra för att belysa likheter och skillnader. Dessutom granskas det hur dagvattenstrategierna tillämpats i stadsdelen Kungseken i Helsingfors och i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, detta för att belysa likheter och skillnader i hur de tillämpas i stadsområden som profilerar sig som hållbara.

Uppsatsen baseras på en dokumentstudie, där Helsingfors stads dagvattenprogram och Stockholms stads dagvattenstrategi utgör en grund för jämförelsen. För att beskriva hur dagvattenstrategierna tillämpats i stadsområdena har ytterligare dokument och nätsidor som behandlar dagvattenhanteringen i stadsområdena granskats. En intervju med projektledaren för Kungseken kompletterade informationen om hur naturbaserade dagvattenlösningar använts i stadsdelen.

Dagvattenprogrammet för Helsingfors stad har många likheter med dagvattenstrategin för Stockholms stad. Detta kan bero på att båda länderna styrs av EU-lagar och att länderna, som grannländer influeras av varandra. Tillämpningarna av dagvattenstrategierna framhävs genom att dagvattenhanteringen för stadsområdena har hållbarhet som fokus. Naturbaserade dagvattenlösningar används i båda stadsområdena för att de bidrar med mer än bara dagvattenhantering.

Slutsatserna av studien är att dagvattenstrategierna är aktuella med samtida forskning, då den syftar till en hållbar dagvattenhantering, med fokus på naturbaserade dagvattenlösningar i stället för traditionella dagvattenlösningar. Hur den hållbara dagvattenhanteringen utvecklas och hur de naturbaserade dagvattenlösningarna används i framtiden återstår att se. Fortsatta undersökningar behöver ändå göras och den hållbara dagvattenhanteringen behöver få en större uppmärksamhet i samhällsdiskussionen bland gemene man som en del av den framtida staden.

,

The amount of stormwater increases in cities due to several reasons. Cities are becoming denser and the hard surfaces where stormwater cannot infiltrate are increasing. This creates a larger amount of stormwater that needs to be leaded away. Climate change is expected to contribute with a greater amount of precipitation, which increases the amount of stormwater that needs to be handled. Therefore, stormwater management needs to be developed to be able to manage the increased amount of stormwater. It must also be done in a sustainable way. Nature-based stormwater solutions are considered part of sustainable stormwater management, and in addition to managing the amount of stormwater, they also contribute with other functions.

The thesis aims to investigate stormwater strategies and how they are applied in two Nordic capitals, Helsinki in Finland and Stockholm in Sweden. The cities stormwater strategies are then compared to each other to find similarities and differences. In addition, it examines how the stormwater strategies are applied in the Kungseken district in Helsinki and in the urban development area Norra Djurgårdsstaden in Stockholm. The comparison highlights similarities and differences in how the strategies are applied in areas that profile themselves as sustainable.

The essay is based on a document study, where the stormwater program for the city of Helsinki and the stormwater strategy for the city of Stockholm was the basis for the comparison. An interview with the project manager for Kungsekens supplemented the information on how nature-based stormwater solutions have been used in the Kungseken district.

The stormwater program for the city of Helsinki has many similarities with the stormwater strategy for the city of Stockholm. This may be because both countries are subject to EU laws and regulations and as neighboring countries are influenced by each other. The implementations of the stormwater strategies are highlighted by the fact that the stormwater management for the areas have sustainability as a focus. Nature-based stormwater solutions are used in both areas, and they contribute to more than just stormwater management.

The conclusions of the study are that the stormwater strategies are up to date with contemporary research, so it aims at sustainable stormwater management, with a focus on nature-based stormwater solutions instead of traditional stormwater solutions. How sustainable stormwater management develops av how nature-based stormwater solutions are used in the future remains to be seen. Continued research still needs to be done and sustainable stormwater management needs to receive greater attention in the social discussion among ordinary people as part of the future city.

Main title:Dagvattenstrategier
Subtitle:en jämförelse mellan Helsingfors och Stockholm
Authors:Kettunen, Alexandra
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenstrategi, dagvattenprogram, hållbar dagvattenhantering, Helsingfors, Stockholm, naturbaserade dagvattenlösningar, regnbädd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 10:24
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page