Home About Browse Search
Svenska


Ekander, William, 2024. Det akustiska landskapet : gestaltning av utomhusscen vid Giresta kyrka för optimerad akustik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

När det diskuteras om ljud i landskapet är det vanligast att landskapsarkitekten pratar om hur ljudbilden upplevs och hur den kan manipuleras. Men det är sällan vi diskuterar om eller skapar landskap med syftet att framhäva specifika typer av ljud, som akustiska musikaliska framträdanden. I konserter inomhus är det av stor vikt att den akustiska utformningen passar den sorts musik som spelas och förhöjer musiken genom att skapa en omslutande effekt. Dock är det sällan vi ser exempel på akustisk utformning i landskapet. Detta arbete utforskar potentialen av scener i landskapet som är utformade för att skapa just god akustik. Gestaltningen utfördes i samarbete med Giresta kyrka, som nyligen förvärvat en tomt där de planerar att anlägga en utomhusscen. Frågeställningen var därför inte bara ifall det går att skapa en utomhusscen utifrån god akustik, men även ifall det går att göra i harmoni med Giresta kyrkas kulturhistoriska landskap.

Designen av utomhusscenen utgick från gestaltningsprinciper som var framtagna enligt en evidensbaserad gestaltningsprocess. Först samlades information om både akustisk design och områdets kulturhistoria och förutsättningar i bakgrunden, därefter kombinerades dessa till en gemensam lista av gestaltningsprinciper, vars primära fokus fastställdes vara att skapa god efterklang och samtidigt relatera till platsens kulturhistoriska arv.

Den resulterande gestaltningen består av en estrad och en scen, placerad i angränsning till utbredda åkerfält. Estraden utgörs av en amfiteater som omges av en skärm i trä och akrylglas, både för att reflektera ljud och skydda mot väderlek. Själva scenen är placerad mittemot estraden med åkerlandskapet i ryggen, där ett akustiskt skal av trä reflekterar ljudet från de uppträdande ut mot publiken. Konceptet Havet & skutan tolkar tomtens position i landskapet som mötespunkt mellan åkerfälten och åkerholmen som Giresta kyrka är placerad på. Mötet mellan dessa landskapstyper har karaktäriserats i gestaltningen, där åkerfältet får representera det öppna havet och åkerholmen ett skepp. De skärmarna som omger scenen och amfiteatern får sin utformning från dessa identiteter: scenen som en förlängning av havet i form av en våg, och estraden som skeppet i form av båtens bog.

I diskussionen fastställdes det att utformningen av gestaltningen har försökt bemöta både de akustiska och platsspecifika behoven med relativ framgång. Den akustiska kvaliteten uppnåddes via gestaltningens former, medan platsens karaktär främst representerades via koncept och materialval. Avsaknaden av forskning på ämnesområdet gör detta till en pilotstudie i ämnesområdet, och fler experiment skulle behöva utföras på ämnet för att se hur landskapet kan bli plats för musikaliska framträdanden med god akustik.

,

When discussing sound in the landscape, it is most common for landscape architects to talk about how the soundscape is experienced and how it can be manipulated. But rarely do we discuss or create landscapes with the aim of emphasizing specific types of sound, such as acoustic musical performances. In indoor concerts, it is of great importance that the acoustic design fits the type of music played and enhances the music by creating an enveloping effect. However, we rarely see examples of acoustic design in the landscape. This project explores the potential of stages in the landscape that are designed to create good acoustics. The design was carried out in collaboration with Giresta Church, which has recently acquired a plot where they plan to build an outdoor stage. The question is therefore not only whether it is possible to create an outdoor stage based on good acoustics, but also whether it is possible to do so in harmony with Giresta's cultural history.

The design of the stage was based on design principles that were developed according to an evidence-based design process. First, information about both acoustic design and the cultural history and conditions of the area was gathered in the preliminary study, then these were combined into a common list of design principles, the primary focus of which was determined to be to create good reverberation while relating to the cultural heritage of the site.

The resulting design consists of a stage and a seating area, located adjacent to vast croplands. The seating area consists of an amphitheatre surrounded by a wooden and acrylic glass screen, both to reflect sound and protect against the weather. The stage itself is placed opposite the seating area with the agricultural landscape in the back, where an acoustic shell made of wood reflects the sound from the performers out towards the audience. The concept The Sea and The Vessel relates the site's position in the landscape as a point of intersection between the open fields and the outcrop on which Giresta church is located. The meeting between these landscape types has been characterized in the design, where the field represents the open sea and the outcrop represents a ship. The screens that surround the stage and the amphitheatre are shaped by these identities: the stage as an extension of the sea in the form of a wave, and the seating area as the ship in the form of the bow of the boat.

In the discussion, it was established that the design of the scene has attempted to address both the acoustic and site-specific needs with relative success. The acoustic quality was achieved through the shapes in the design, while the character of the site was represented mainly through the concept and choice of materials. The lack of research on the subject makes this a pilot study in the subject area, and more experiments should be carried out on the subject to see how the landscape can become a place for musical performances with good acoustics.

Main title:Det akustiska landskapet
Subtitle:gestaltning av utomhusscen vid Giresta kyrka för optimerad akustik
Authors:Ekander, William
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Vicenzotti, Vera and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:akustik, utomhusscen, Giresta, kyrka, kulturhistoria, evidensbaserad gestaltning, analys via syntes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500797
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500797
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 11:07
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics