Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Susanna, 2023. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Sveriges naturvårdslag säger att vi har en skyldighet att skydda natur och att göra den tillgänglig för alla. Naturområden skyddas av flera anledningar, dels för bevarandet av biologisk mångfald, dels för att ge människor plats för friluftsliv. Examensarbetet syftar till att föreslå en gestaltning för ett naturområde som bidrar till ökad tillgänglighet och orienterbarhet, och som samtidigt förhåller sig till befintliga naturvärden. Torsburgens naturreservat på östra Gotland är ett naturområde där det idag inte har gjorts några större satsningar för att öka tillgängligheten, liksom de flesta andra i länet och är därmed lämpligt som projektplats för att kunna besvara frågeställningar.

Genom en gestaltning har jag arbetat med tillgänglighet utifrån två aspekter, genom att öka den fysiska tillgängligheten och den kognitiva. Förslagets utformning är inspirerad av den platsspecifika karaktären och ämnar att bibehålla områdets känsla av orörd natur. Ett introducerande platsbesök inledde gestaltningsprocessen. Inledningsvis gjordes en landskapskaraktärsanalys inspirerad av Trafikverkets Integrerad Landskapskaraktärsanalys (ILKA). Analysen och platsbesök identifierade naturreservatets naturvärden, målpunkter, samt vilka gestaltningsåtgärder som var lämpliga. Parallellt med analysarbetet gjordes en studie av referensplatser. Syftet var att undersöka och inspireras av samtida gestaltning i områden med liknande funktion eller förutsättningar som projektplatsen.

För att kunna svara på arbetets frågeställningar utvecklades ett förslag, metoden var gestaltning. Gestaltningen utgår från programpunkter och en bärande idé som bygger på arbetets kunskapsöversikt, analys och platsbesök. Den bärande idén utgår från ett förhållningssätt som bygger på att gestaltningen sker på naturmiljöns villkor. Genom en gestaltningsprocess utvecklades förslaget Blicka ut och blicka in: Ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig.

Förslaget innefattar tillägg vars syfte är att öka tillgängligheten, samt synliggöra områdets natur och målpunkter. Ett längre och ett kortare stråk tar besökaren runt naturreservatet, i det svårframkomliga brandområdet har en spång adderats som ett komplement för att minska åverkan på miljön och samtidigt bibehålla karaktären. Runt om i reservatet har det tillkommit sociala ytor som tar fasta på områdets utsikter. En utveckling av områdets skyltprogram ökar orienterbarheten och förståelsen för naturreservatet, samtidigt som det är en metod för naturskydd. Gestaltningen ger möjligheten för fler att besöka och ta del av Torsburgens naturreservats speciella natur och historia.

,

Sweden's Nature Conservation Act says that we have an obligation to protect nature and to make it accessible to everyone. Natural areas are protected for several reasons, partly for the preservation of biological diversity, partly to give people space for outdoor life. The degree project aims to propose a design for a natural area that contributes to increased accessibility and orientation, and which at the same time relates to existing natural and cultural values. The Torsburgen nature reserve in eastern Gotland is today an outdoor area that does not meet the requirements for accessibility, like most others in the county.

Through a design, I have worked with accessibility based on two aspects, partly by making the area physically accessible, partly by making it cognitively accessible. In the proposal, there is a focus on designing based on the site-specific character in order to maintain the feeling of untouched nature. A site visit introduced the place and started the design process. Initially, a landscape character analysis inspired by the Swedish Transport Administration's Integrated Landscape Character Analysis (ILKA) was carried out. The analysis and site visit identified the nature reserve's natural values, target points, and which design measures were appropriate. In parallel with the analysis work, a study of reference sites was carried out. The aim was to investigate and be inspired by contemporary design in areas with similar function or conditions as the project site.

In order to be able to answer the work's questions, a proposal was developed. The method was embodiment. The design was based on program points and a supporting idea based on the work's knowledge overview, analysis and site visits. The main idea is based on an approach that is based on the creation taking place on the conditions of the natural environment. Through a design process, the proposal Look out and look in was developed: A design proposal for Torsburgen's new nature trail.

The proposal includes additions whose purpose is to increase accessibility, as well as make the nature of the area and target points visible. A longer and a shorter path takes the visitor around the nature reserve, in the difficult-to-access fire area, a span has been added as a supplement to reduce the impact on the environment and maintain the character. Around the reserve, social spaces have been added that take advantage of the area's outlook. A development of the area's sign program increases orientation and understanding of the nature reserve, while at the same time it contributes to protecting the natural environment. The design provides the opportunity for more people to visit and take part in Torsburgen nature reserve's special nature and history.

Main title:Blicka ut och blicka in
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig
Authors:Palmqvist, Susanna
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Myhr, Ulla and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturstråk, gestaltning i naturmiljö, inkluderande friluftsliv, Gotland, Torsburgens naturreservat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2023 08:13
Metadata Last Modified:16 Feb 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics