Home About Browse Search
Svenska


Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2024. Bryggan : ett gestaltningsförslag med fokus på rekreativa värden och upplevelsekvaliteter i Fyrisparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Den globala urbaniseringen och förtätningen av städer sker i många fall på bekostnad av grönområden. Förtätningen riskerar inte bara att minska grönområdens utbredning, utan även försämra människors hälsa och välmående. Uppsala är en växande kommun som planerar att genomföra flera förtätningar av staden. Samtidigt finns ett stort intresse från kommunen att öka de sociala och rekreativa värdena längs Åstråket som går intill Fyrisån i centrala Uppsala. Fyrisparken är ett grönstråk längs Åstråket som har stor potential att öka dessa värden och utrustas med fler hälsofrämjande element med hänsyn till platsens centrala placering samt den förtätning som sker i området. Syftet är att föreslå en gestaltning för ett urbant och vattennära grönstråk där rekreativa värden samt upplevelsekvaliteter främjas. Gestaltningsförslaget belyser platsens utvecklingspotential och exemplifierar hur Fyrisparken kan utvecklas samt förstärka rekreativa värden. I arbetet analyseras vilka upplevelsekvaliteter som Fyrisparken har idag och vilka kvaliteter som är mest lämpliga att utveckla. Gestaltningsförslaget vägleddes av det designteoretiska ramverket Research by design som bestod av tre faser; förstudie, gestaltningsprocess samt presentation och diskussion. Förstudien hade för avsikt att ge en teoretisk bakgrund för aktuella ämnen, analysera platsen ur olika perspektiv och ge inspiration med hjälp av referensprojektet Broparken i Vallastaden, Linköping. Gestaltningsprocessen var en kreativ process där lösningar testades med hjälp av olika skisser. Teorin Perceived Sensory Dimensions användes både som ett analysverktyg och en vägledning för gestaltningen.

Gestaltningsförslaget Bryggan // är en social och rekreativ park med stark identitet och nära kontakt till vatten. I parken tillförs en lekmiljö, ett utegym och flera bryggor för att skapa rekreativa värden samt en mötesplats för alla åldrar. Befintliga träd bevaras för att bibehålla parkens karaktär och ny vegetation planteras för att skapa varierade rum. Gestaltningen har ett karaktärsstarkt formspråk, inspirerat av designen på den intilliggande Eddaspången, som stärker Fyrisparkens identitet. Gestaltningsförslaget visar hur en urban och vattennära park kan stärka rekreativa värden samt sociala, varierade och kulturella upplevelsekvaliteter. Därmed illustrerar resultatet möjligheterna att bevara och utveckla urbana, vattennära grönstråk för människan.

,

Global urbanization and urban densification are often at the expense of green spaces. Densification risks not only reducing the extent of green spaces, but also impairing people's health and well-being. Uppsala is a growing municipality that is planning to implement several densification projects in the city. At the same time, the municipality is very interested in increasing the social and recreational values along Åstråket, which runs alongside Fyrisån in central Uppsala. Fyrisparken is a green space along Åstråket that has great potential to increase these values and be equipped with more health-promoting elements, taking into account the central location of the site and the densification that is taking place in the area. The aim is to propose a design for an urban and waterfront green space where recreational values and perceived qualities are promoted. The strong design proposal highlights the site's development potential and exemplifies how Fyrisparken can be developed and strengthen recreational values. The work analyzes the perceived qualities that Fyrisparken has today and the qualities social, varied and cultural were deemed most suitable to develop. The design proposal was guided by the design theoretical framework Research by Design which consisted of three phases; Pre-study, Design process and Presentation and Discussion. The pre-study was intended to provide a theoretical background for current topics, analyze the site from different perspectives and provide inspiration using the reference project Broparken in Vallastaden, Linköping. The design process was a creative process where solutions were tested using different sketches. The Perceived Sensory Dimensions-theory was used both as an analytical tool and a guide for the design regarding which perceived qualities were strengthened in Fyrisparken.

The design proposal The Dock // is a social and recreational park with a strong identity and close contact to water. A play environment, an outdoor gym and several docks are added to the park to create recreational values and a meeting place for all ages. Existing trees are preserved to maintain the character of the park and new vegetation is planted to create varied spaces. The design has a strong character, inspired by the design of the adjacent Eddaspången, which strengthens the identity of Fyrisparken. The design proposal shows how an urban and waterfront park can strengthen recreational values as well as social, varied and cultural perceived qualities. Thus, the result illustrates the possibilities of preserving and developing urban, waterfront green spaces for people.

Main title:Bryggan
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på rekreativa värden och upplevelsekvaliteter i Fyrisparken, Uppsala
Authors:Elmblad, Klara and Hultegård, Julia
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Engström, Amalia and Mårsén, Anders and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:perceived sensory dimensions, upplevelsekvaliteter, rekreativa värden, sociala värden, research by design, vattennära park, Uppsala stad, Fyrisån, Fyrisparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 05:16
Metadata Last Modified:29 Jun 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics