Home About Browse Search
Svenska


Billing, Maja and Hansson Brusewitz, Maja, 2023. Mångfunktionella lekytor i den urbana staden : en studie av hur funktionerna lek och ekosystemtjänster samverkar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den ökade urbaniseringen medför flera hållbarhetsutmaningar gällande utvecklingen av våra städer och samhällen. Förtätning är det rådande stadsbyggnadsidealet då det anses hantera urbaniseringstrenden utmaningar. Å andra sidan, medför förtätning utmaningar såsom att grönytor minskar i antal och i storlek samt att trycket på kvarvarande grönområden ökar. Detta innebär även att barn och ungas lekmiljöer i staden minskar vilket är problematiskt eftersom leken är viktig för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. En möjlig lösning på förtätningsproblematiken påstås vara strategin att tillämpa ”mångfunktionalitet” på grönytor. Arbetets syfte är att undersöka om lek- och grönytor kan vara mångfunktionella utifrån en jämförelse av två analysverktyg med olika inriktningar. Mångfunktionella ytor innebär att flera funktioner samverkar på en och samma yta. Vidare undersöks om tillämpning av mångfunktionalitet på lek- och grönytor kan vara en del av strategin för att hantera förtätningsproblematiken. Arbetets fokus ligger på att undersöka hur funktionerna lek och ekosystemtjänster kan samverka på en yta samt vilka möjligheter och motsättningar som uppstår när funktionerna samverkar på en yta. Två analyser med olika inriktning genomfördes för att identifiera platsens lekvärden och ekosystemtjänster. Därefter jämfördes resultaten i analyserna för att undersöka var analyserna korrelerade med varandra. Resultatet påvisar att funktionerna lek och ekosystemtjänster kan samverka på en yta och är förenliga inom ett flertal aspekter. Majoriteten av de identifierade lekvärdena korrelerar med grönska och natur som skapar möjlighet till olika typer av lek, såsom fysiska lekar, ensamlekar, fantasilekar och sociala lekar. Detta påvisar att en mångfunktionell grönstruktur i staden har stor potential att bidra till att hantera flera av utmaningarna som förtätning medför. Dock förkommer det även motsättningar mellan funktionerna vilket kan leda till att vissa funktioner kan behöva prioriteras framför andra. Av denna anledning krävs det högkvalitativ planering med tydliga riktlinjer för att en hållbar mångfunktionalitet ska kunna tillämpas på fler grönytor i den urbana staden.

,

The rapid urbanization process brings several sustainability challenges regarding the development of our cities and communities. The strategy to solve this problem is considered to be densification. On the other hand, densification causes green areas to decrease, both in quantity and size, and puts increased pressure on the remaining green areas. Furthermore, it results that children's play environments in the city are reduced, which are important areas for children's physical, mental and social development. A possible solution to the densification problem is claimed to be the strategy to apply "multifunctionality" to green areas. Against this background, is the purpose of this study to investigate whether playgrounds and green areas can be multi-functional, based on a comparison of two analysis with different focuses. Multi-functional surfaces mean that several functions interact on the same surface. Furthermore, investigates if application of multi-functional playgrounds and green areas are a part of the solution to handle the densification problems. To answer the purpose, this study investigated how the functions of “children’s play” and “ecosystem services” interact on a surface and if this leads to opportunities or contradictions. The investigation was based on a play value analysis and an analysis of identified ecosystem services, in order to discern the correlation between the two functions. The result shows that the functions “children’s play” and “ecosystem services” can interact on a surface and are compatible in several aspects. Most of the identified play values correlate with nature since it creates opportunities for different types of play, such as physical-, fantasy- and social play. This demonstrates that multifunctionality is a considerable part of the solution to handle the densification problems. However, contradictions also occur, which can lead to trades-off between functions. For this reason, it is essential with high-quality planning with guidelines, if multifunctionality should be a part of the solution to handle the densification problem.

Main title:Mångfunktionella lekytor i den urbana staden
Subtitle:en studie av hur funktionerna lek och ekosystemtjänster samverkar
Authors:Billing, Maja and Hansson Brusewitz, Maja
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Mångfunktionella ytor, ekosystemtjänster, lekvärden, lekmiljö, hållbara städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2023 10:26
Metadata Last Modified:13 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page