Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofia and Ericsson, Ellica, 2023. Dagvatten som berikar : en gestaltning av stadsdelsparken Ekebydalen i Uppsala innefattande integrering av dagvattenanläggningar och sociotopvärden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Klimatförändringarna leder till skyfall och en ökad risk för översvämningar i våra städer som därmed behöver klimatanpassas för att hantera detta. Kravet på en hållbar dagvattenhantering ökar vilket innebär att vattnet fördröjs och renas på ett sätt som är inspirerat av naturen. Grönområdet Ekebydalen i Uppsala lämpar sig till fördröjning av dagvatten, och kommer i framtiden dessutom behöva hantera större volymer dagvatten från den intilliggande stadsdelen Eriksberg i samband med exploatering. Uppsala kommun föreslår Ekebydalen som ny stadsdelspark och ser möjligheten att kombinera dagvattenhantering med vistelse. Att gestalta multifunktionella dagvattenanläggningar är idag en trend inom landskapsarkitektur, där detta projekt är tänkt att verka inspirerande.

Dagvattenanläggningar kan utformas så att de både fungerar som tekniska anläggningar och samtidigt bidrar med värden som invånarna tycker är viktiga vid utveckling av den offentliga miljön, det vill säga sociotopvärden. Flera sociotopvärden på en plats kan sägas leda till att den blir mer uppskattad och välanvänd. Syftet med detta projekt är att via gestaltning som övergripande metod undersöka hur en stadsdelspark kan gestaltas för att både hantera dagvatten och bidra med sociotopvärden, där dagvattenanläggningar verkar multifunktionellt. Projektet presenteras som ett övergripande gestaltningsförslag över hela den nya stadsdelsparken Ekebydalen med mer detaljerade inzoomningar på de multifunktionella dagvattenanläggningarna. Dagvattenanläggningarnas placering och utformning utgår från områdets befintliga strukturer och topografiska förhållanden. Vattnet är det sammanbindande elementet som den övergripande gestaltningen är strukturerad efter. Konceptet för gestaltningen, Land - Vatten - Stad, bygger på platsens nuvarande identitet som en övergångszon mellan landet och staden. Fördelningen av sociotopvärdena baseras också på konceptet, där sociotopvärden som hör till landet placeras i ena änden och de som hör till staden i andra. Detta för att även distansera de värden som är motverkande och därför behöver avstånd till varandra. Resultatet är en stadsdelspark med ett dagvattensystem innefattande nedsänkta bollplaner, en bäck, en dagvattendamm samt en våtmark som alla fördröjer dagvatten och bidrar med sociotopvärden. Förslaget gör att fler sociotopvärden kan upplevas i parken än innan omgestaltning, vilket lockar en bredd av målgrupper till parken och gör att den därmed kan förväntas bli välanvänd och uppskattad av dess besökare.

,

Climate change leads to cloudburst and an increased risk of flooding of our cities, which therefore need to be adapted to manage this. The demand for sustainable stormwater management is increasing, which means that the stormwater is delayed and purified in a way inspired by nature. The green area Ekebydalen in Uppsala, Sweden, is suitable for delaying stormwater. In the future, the area will also need to handle larger volumes of stormwater from the adjacent district Eriksberg due to urban development. Uppsala municipality proposes Ekebydalen as a new district park and sees the possibility to combine stormwater with recreation. Designing multifunctional stormwater facilities is a trend in landscape architecture nowadays, where this project is made as an inspirational contribution.

Stormwater facilities could function both as technical facilities and at the same time contribute with values that the residents think are important in the development of the public environment, which are called sociotope values. Several sociotope values in a place can be said to make it more appreciated and well-used. The aim with this project is to investigate, via design as an overarching method, how a district park can be designed to both manage stormwater in a sustainable way and contribute with sociotope values, where the stormwater facilities act multifunctional. The result is an overarching design proposal for the entire district park Ekebydalen, and more detailed designs of the multifunctional stormwater facilities. The placing and design of the stormwater facilities are based on the area's existing structures and topographical conditions. Water is the connecting element which the overarching design is structured around. The concept for the design, Land - Water - City, is based on the current identity of the place as a transition zone between the country and the city. The distribution of the sociotope values is also based on the concept, where sociotope values belonging to the country are placed at one end and those belonging to the city at the other. Values that are counterproductive and therefore need distance from each other are also placed with distance to one another. The result is a district park with a stormwater system including lowered ballfields, a stream, a retention pond and a wetland that all delay stormwater and contribute with sociotope values. The proposal also contributes to the fact that more sociotope values can be experienced compared to before, which attracts a wide range of groups and thus, it can be expected to be well-used and appreciated by its visitors.

Main title:Dagvatten som berikar
Subtitle:en gestaltning av stadsdelsparken Ekebydalen i Uppsala innefattande integrering av dagvattenanläggningar och sociotopvärden
Authors:Andersson, Sofia and Ericsson, Ellica
Supervisor:Robling, Anna
Examiner:Johansson, Lars and Elg, Roger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvatten, dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, skyfall, klimatanpassning, nature-based solutions, sociotopvärden, Ekebydalen Uppsala, stadsdelspark, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 10:47
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics