Home About Browse Search
Svenska


Shaswar, Vera, 2022. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. Arbetet syftar också till att undersöka hur landskapsarkitekturen kan bidra för att mildra sådana konflikter.

För att uppnå syftet med det här arbetet undersöks intressekonflikten mellan aktörerna i Stekenjokk (Stihkenjohke) längs Vildmarksvägen i Vilhelmina kommun. Inom ramarna för arbetet delas aktörerna in i tre grupper och definieras som följande: samer, lokalinvånare och turister. Dessa aktörers olika upplevelser av landskapet och konflikten undersöks genom en litteraturöversikt, en landskapsinventering och analys av området. I landskapsinventeringen är semistrukturerade intervjuer den huvudsakliga metod som används.

Resultatet visar att det finns olika upplevelser av landskapet och att vad som värdesätts i landskapet till stor del ser olika ut för de olika aktörerna. Samtidigt går det också att se det gemensamma i att landskapet är högt värdesatt av alla aktörer, men på olika sätt. Konflikten uppstår bland annat genom skillnaderna i aktörernas upplevelser och förståelser av landskapet. Resultatet kan beskrivas som ett underlag för konflikthantering, som kan användas av landskapsarkitekter i liknande situationer. Landskapsarkitektens roll i sådana här situationer kan, förutom att hitta lösningar, handla om att lyfta fram de olika förståelserna av landskapet genom att till exempel främja kunskapsspridning och kommunikation. Resultatet är baserat på det här specifika fallet, men det går samtidigt att betrakta det mer generellt, och förhoppningen är att det ska gå att använda resultatet av det här arbetet som ett verktyg i andra liknande landskapskonflikter.

,

Conflicts in land use is a common problem, and for landscape architects there is an increasing realisation of the need to deal with such situations. The purpose of my Master’s thesis is to examine different stakeholders’ experiences of the same landscape, to form an understanding of the conflicts which exist in the landscape. An additional aim is to explore what landscape architecture can provide to lessen such conflicts.

To achieve these aims, I examine the conflict of values and interest between different stakeholders and the tourism in Stekenjokk (Stihkenjohke) along Vildmarksvägen in Vilhelmina municipality. The stakeholders are divided into three groups. The groups are defined as: Samis, locals and tourists, which are described in the method. Through literature study, landscape inventory and analyses of the area I explore different stakeholder experiences of the landscape and the conflict this creates. The main method used for the landscape inventory is semi structured interviews.

The result show that the stakeholders have different understandings of the landscape and that their values in the landscape differ greatly. At the same time, a common aspect is that the landscape is highly valued by all stakeholders, but in different ways. The conflict arises through the differences in experiencing and understanding the landscape. The result can be described as a basis for conflict management, which can be used by landscape architects in similar situations. I further conclude that landscape architecture has the possibility to go beyond design and planning solutions, to also highlighting the different understandings of the landscape by, for example, encourage knowledge sharing and communication. The result is based on a specific case, but it can also be treated more generally, and the hope is that it will be possible to use the result of this work as a tool in other similar landscape conflicts.

Main title:Upplevelser och konflikter i landskap
Subtitle:en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen
Authors:Shaswar, Vera
Supervisor:Butler, Andrew
Examiner:Johansson, Lars and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konflikt, upplevelse, aktörer, rennäring, turism, samer, fjäll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500412
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500412
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 09:36
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page