Home About Browse Search
Svenska


Vestlund, Nils, 2023. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta arbete undersöker nyttan med BIMitigation, ett verktyg som beräknar och visualiserar utsläppen av växthusgaser från anläggningsprojekt. Växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet orsakar varmare temperaturer vilket i sin tur leder till stigande havsnivåer och extremväder såsom skyfall och värmeböljor (Masson-Delmotte et al. 2021:4). Sverige har för att motverka dessa klimatförändringar förbundit sig till att 2045 inte orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser (Regeringskansliet 2017; Riksdagsförvaltningen 2017).

Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp och landskapsprojekt utgör ungefär en femtedel av hela branschen (Trafikverket 2022; Boverket 2023b). Det saknas incitament för att föreslå byggmetoder och byggmaterial med en mindre klimatpåverkan (Boverket 2018:48). Till exempel kan ekologisk hållbarhet varken idag eller historiskt sett ses som ett avgörande försäljningsargument (ibid.). Det går dock att urskilja trender mot ett byggande med mindre utsläpp av växthusgaser. Till exempel är klimatdeklarationer för byggnader införda och samma deklarationer för landskapsprojekt samt gränsvärden för dessa deklarationer är under utredning (Boverket 2020c:11). BIMitigations syfte är att sänka klimatpåverkan från anläggandet av utemiljöer.

Frågeställning:
Vilka fördelar och nackdelar finns med att använda BIMitigation för att minimera växthusgasutsläppen från anläggningsprojekt?

För att undersöka frågeställningen utfördes en komparativ fallstudie. Två fall undersöktes och jämfördes med varandra, Kvarteret Skogsstjärnan där BIMitigation har använts och Woodhouse Rosendal där det inte har använts. Fallstudien bestod främst av enkäter av kvalitativ karaktär där flera informanter i olika arbetsroller ur vartdera fall fick svara på frågor.

Av enkäterna framgick att BIMitigation kan användas för att minimera växthusgasutsläpp från anläggningsprojekt. Det skapar en medvetenhet och underlättar klimatsmarta beslut inom projektet. De flesta informanter såg goda egenskaper hos verktyget men lyfte också fram att större strukturella förändringar för att minska dess klimatpåverkan krävs inom anläggningsbranschen. Förändringar så som ekonomiska incitament och en branschstandard för klimatsmart anläggande.

,

This thesis examines the utility of BIMitigation, a tool that calculates and visualizes the emissions of greenhouse gas from landscaping projects. Greenhouse gas emissions from human activities are causing warmer temperatures which in turn causes rising sea levels and extreme weather like heat waves and heavy downfalls (Masson-Delmotte et al. 2021:4). Sweden aim to counteract these climate changes and are bounded by law to not cause anu net emissions of greenhouse gas by the year of 2045 (Regeringskansliet 2017; Riksdagsförvaltningen 2017).

The Construction and landscaping industry is responsible for a fifth of Swedish emissions of greenhouse gas and the landscaping industry makes up about a fifth of those emissions (Trafikverket 2022; Boverket 2023). There’s a lack of economic incentives in the construction and landscaping industry for building with a lesser climate impact (Boverket 2018:42). For example, is it not and have never been a crucial selling point to build ecologically sustainable (ibid.).

There are indications that the Swedish construction and landscaping industry is becoming more concerned about its emissions. For example, climate declarations for buildings are introduced in the construction industry and similar declarations in landscaping and limits for the declarations are being investigated (Boverket 2020c:11). BIMitigation aims to mitigate climate impact from landscaping projects.

Problem statement
What role can BIMitigation play in minimizing greenhouse gas emissions from landscape projects?

To investigate the problem of the thesis a comparative case study was made. Two cases were investigated and compared, Kv. Skogsstjärnan where BIMitigation has been used and Woodhouse Rosendal where it has not. Multiple parties in different roles from each case have been questioned using surveys of qualitative character.

From the surveys it turned out that BIMitigation can be used to minimize greenhouse gas emissions from landscaping projects. It creates awareness and helps to make climate smart decisions within the project group. Most of the informants in the study like the tool but most of them also emphasize the importance of structural changes in the landscaping industry. Changes that might consist of economic incentives or other industry-exceeding regulations that premieres sustainable landscaping.

Main title:En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation
Subtitle:möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv
Authors:Vestlund, Nils
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Åkerblom, Petter and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:BIMitigation, bygg- och anläggningsprocessen, hållbar stadsplanering, LCA, växthusgasutsläpp, materialval, Revit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 05:46
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics